کتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی: دورنمایی برای کتابخانههای دیجیتالی در ایران

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

در عصر حاضر تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله وب اجتماعی و وب معنایی، دورنمای تازه‌ای را در زمینه توسعه کتابخانه‌ای دیجیتالی ارائه کرده اند. کتابخانه‌های دیجیتالی با چالش‌هایی از جمله بازیابی دقیق اطلاعات و اشتراک دانش کاربران روبه‌رو هستند. بنابراین کتابخانه دیجیتالی معنایی و کتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی گام‌های بعدی در تکامل نسل فعلی کتابخانه‌های دیجیتالی خواهند بود. کتابخانه‌های دیجیتالی معنایی اجتماعی، بهبود کارایی کتابخانه‌های دیجیتالی را در زمینه‌های مدیریت منابع، امکانات مرور و جستجوی بیشتر، بازیابی دقیق اطلاعات، کاربرمحوری و اشتراک دانش کاربران و ارتباط با دیگر کتابخانه‌های دیجیتالی را به دنبال خواهند داشت. مقاله حاضر در نظر دارد کتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی را به عنوان دورنمایی برای کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران معرفی کند. روش به‌کاررفته در این مقاله، روش مروری (سندی) است و پس از بررسی اهمیت وب معنایی در کتابخانه‌های دیجیتالی به تشریح کتابخانه‌های دیجیتالی معنایی، کتابخانه‌های دیجیتالی معنایی اجتماعی و ارائه دورنمایی برای این نوع کتابخانه‌ها در ایران پرداخته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Semantic Digital Libraries; Prospects for Digital Libraries in Iran

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Norouzi
  • Samaneh Khovidaki
Qom University
چکیده [English]

Information and communication technologies, including social webs and the Semantic Web have provided a new perspective on the development of the digital library. This article intends to introduce social semantic digital library as a prospect for digital libraries in Iran. The document/ review method is used to do the research. This study outlines the importance of the Semantic Web in digital library, semantic digital library and social semantic digital library then offers a perspective on social semantic digital libraries in Iran. Findings show that digital libraries are faced with challenges such as retrieval of information and users’ knowledge sharing. So, semantic digital libraries and social semantic digital library will be the next steps in the evolution of current digital libraries. Social semantic digital library will improve the efficiency of digital libraries in the areas of resource management, browsing and searching features, retrieval information, and the users’ knowledge sharing and communicating with other digital libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital library
  • Semantic digital library
  • Social semantic digital library
  • Knowledge organization
  • Sharing knowledge