دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی ،گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

3 استادگروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

4 دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

دانشگاه‌ها می‌توانند در هر دو زمینۀ جهانی و ملی عمل کنند؛ اما ایدۀ دانشگاه کلاس جهانی در بستر جهانی رخ می‌دهد. فرض اساسی این ایده آن ا‌ست که این دانشگاه با بهترین مؤسسه‌های دانشگاهی دنیا رقابت می‌کند و تمایل به رسیدن به اوج تعالی و به رسمیت شناخته شدن دارد. بنابراین، هدف مقاله حاضر، واکاوی مفهوم دانشگاه کلاس جهانی، ویژگی‌های دانشگاه جهانی و راهبردهای تأسیس این دانشگاه است. نتیجه‌گیری این مقاله نشان داد که بسترهای ملی و الگوهای سازمانی برای ایجاد دانشگاه کلاس جهانی، خیلی گسترده هستند؛ بنابراین، هر کشور باید از میان مسیرهای متنوع ممکن، یک راهبرد متکی بر نقاط قوت و منابع خود برگزیند. علاوه بر این، تحول در نظام یک دانشگاه برای رسیدن به دانشگاه کلاس جهانی نمی‌تواند در انزوا اتفاق بیافتد. بنابراین چشم‌انداز بلندمدت برای ایجاد یک دانشگاه در کلاس جهانی و پیاده‌سازی آن، باید به‌دقت بیان شود و دولت‌ها نیز برای نیل به این مقصود، باید به دانشگاه‌ها کمک کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The World-Class University as a Part of Higher Education New Paradigm

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nazarzadeh Zare 1
  • Javad PourKarimi 2
  • Khodayar Abili 3
  • Gholamreza Zakersalehi 4
1 Tehran University
2 Tehran University
3 Tehran University
4 -
چکیده [English]

Universities can operate at both national and global levels, but the world-class university idea falls into the global sphere. It mainly assumes that this university competes with the best academic institutions in the world and aspires to reach the pinnacle of excellence and recognition. Therefore, the purpose of the present paper is to explore the world class university concepts; world class university characteristics and the strategies of establishing this university.
The conclusion of this paper shows that national contexts and institutional models for establishing the world-class university are very broad. Therefore, each country must choose, from among the various possible pathways, a strategy that relies on its strengths and resources. Furthermore, the transformation of the university system to achieve world-class university cannot take place in isolation. So, a long-term vision plan for creating a world-class university and its implementation should be carefully expressed to achieve this goal, the governments also should help the universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World class
  • World class higher education
  • World class organization
  • World class university