گذر پارادایمی از پژوهشهای کمّی به پژوهشهای کیفّی در علوم انسانی

نویسنده

عضو هیأت علمی و استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه در همه علوم شاهد شتاب علمی بالا هستیم؛ پیشرفت­های علمی خود مرهون روش­های علمی پژوهش هستند. امّا خودِ روش­های پژوهش نیز تغییرات و پیشرفت­های بسیاری داشته‌اند. هدف از این پژوهش این است که پاردایم­های رایج و روش­های پژوهش کیفّی همراه با معیارهای ارزیابی کیفی آنها مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا اعتقاد بر این است که انجام پژوهش­های کیفّی به توسعه مبنای دانش جامع و سالم­تر در حوزه علوم انسانی کمک خواهد کرد. درک مبانی نظری و فلسفی پژوهش کیفّی می­تواند پژوهشگران حوزه علوم انسانی را تشویق به ارزیابی و استفاده از روش کیفّی به منظور تحت تأثیر قرار دادن عملکرد خودشان کند؛ این امر برای برخی ممکن است شامل یک تغییر الگو در تفکر باشد. به همین منظور، مبانی دو پارادایم رایج علمی یعنی اثبات­گرایی/ فرااثبات‌گرایی و تفسیری مطرح شد. سپس ارتباط مبانی پارادایمی و روش­شناسی ارائه شد. روش­شناسی­های متداول در پژوهش کیفّی، یعنی نظریه داده بنیاد، مطالعه موردی، پدیدارشناسی، قوم­نگاری و داستان­سرایی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه روش­های جمع­آوری داده­ها شامل مصاحبه فردی، گروه­های کانونی، مشاهده و تحلیل اسناد بیان شدند. در نهایت، راهبردهای افزایش کیفیّت پژوهش کیفّی مورد بررسی قرار گرفت و با راهبردهای پژوهش کمّی مقایسه شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Paradigmatic Transition from Quantitative Research to Qualitative Research in Humanities

نویسنده [English]

  • Morteza Mohammadi
Payam Nour University
چکیده [English]

Recent years have witnessed accelerated scientific progress in all scientific fields. The scientific advances are the results of scientific researches. But research methods are also experiencing a lot of changes and improvements. The purpose of this research is to give consideration to the qualitative research methods and common paradigms with their qualitative evaluation criteria; because it is believed that the development of quality research will help to develop comprehensive knowledge in the field of humanities. Theoretical and philosophical understanding of qualitative research can encourage humanities scholars to evaluate and use the qualitative methods in order to influence on their performances. This may involve a paradigm shift in thinking for some people. For this purpose, the fundamental principles of two common scientific paradigms namely positivism/post positivism and interpretive paradigm are raised. Then, the relationship of paradigmatic foundations and methodology are presented. Common methodologies in qualitative research, such as, grounded theory, case studies, phenomenology, ethnography and narration are studied. In what follows, data collection methods including individual interviews, focus groups, observation and document analysis are explained. Finally, the strategies of increasing the quality of qualitative research are examined and then compared with the quantity research strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paradigm
  • Phenomenology
  • Interpretative
  • Positivism
  • Ethnography
  • Grounded theory