نوآوری باز و نقش آن در نظام علم و فناوری با رویکرد اجتماعی

نویسنده

دانشجوی دکترای سیاستگذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کارکرد نوآوری تنها به چگونگی اقدامات افراد و نهادها وابسته نیست، بلکه به چگونگی تعاملات آن‌ها با یکدیگر به‌عنوان عاملی در سیستم نوآوری مربوط می‌شود. این تعاملات و نقش کاربران در نوآوری را می‌توان در قالب نوآوری باز و اجتماعات نوآوری بررسی کرد که بر نظام علم و فناوری تأثیرگذار است. نوآوری باز به‌عنوان پارادایمی نوین برای مدیریت اقدامات نوآورانه شرکت‌ها، متکی به شرایط نهادی بیرونی گوناگونی است که ریشه در زمینه‌های اقتصادی- اجتماعی ویژه‌ای دارد. در این رویکرد، کاربران به‌عنوان گروه‌های اجتماعی مطرح می‌شوند که در ایجاد فناوری نقش داشته و از طریق ابزارهای اجتماعی و منابع آنلاین، ایده‌های خود را نه‌تنها با یکدیگر بلکه با بنگاه‌های اقتصادی به اشتراک می‌گذارند. با به اشتراک‌گذاری این ایده‌ها، کاربران دیگر می‌توانند آن‌ها را بپذیرند، نظرات خود را در مورد آن‌ها بیان کنند، آن‌ها را بهبود بخشند و در نهایت، بنگاه‌ها این نوآوری‌ها را شناسایی و تجاری‌سازی کنند. در این مقاله تلاش شده است به بررسی این رویکرد نوین و نقش آن در نظام علم و فناوری پرداخته شود و برخی از مهم‌ترین آثار و نتایج آن با تأکید بر منابع اجتماعی و شبکه‌های نوآوری مورد توجه قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Social Approach to Open Innovation and Its Role in the System of Science and Technology

نویسنده [English]

  • MohammadAli Farhangnejad
Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

Innovation function depends not only on the performance of individuals and institutions, but also on their interaction with each other as a main factor in innovation system. These interactions and the role of users in innovation can be discussed in the form of open innovation and innovation communities that affect the science and technology system. Open innovation as a new paradigm for the management of innovative activities relies on various external institutional conditions rooted in specific socio-economic context. In this approach, users are considered as social groups involved in the creation of technology and share their ideas through social tools and online resources not only with each other but also with the corporations. By sharing these ideas, other users can accept them, express their opinions, improve them so that ultimately firms identify and commercialize these innovations. This paper attempts to examine this new approach and its role in the system of science and technology and consider some of the most important effects of it with an emphasis on social resources and innovation networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open innovation
  • Social resources
  • Innovation system
  • Science and Technology