مدل تحلیل دیپلماسی علم و فناوری در یک کشور

نویسنده

چکیده

این مقاله با هدف معرفی یک مدل مفهومی برای تحلیل کارکرد دیپلماسی علم و فناوری در یک کشور تدوین شده و دارای دو بخش است: بخش نخست به معرفی حوزه بین‌رشته‌ای دیپلماسی علم و فناوری، رابطه آن با مطالعات امنیت و اقتصاد نوآوری و مرزبندی‌های آن با رشته‌های همجوار می‌پردازد. در بخش دوم، مدلی با دو رکن اساسی دکترین امنیتی و نظام نوآوری در یک کشور برای تحلیل کارکرد دیپلماسی فناوری در یک کشور ارائه می‌شود. در این مدل نگرش انتخابی به نظام نوآوری، نگرش کارکردی است. برمبنای این مدل، تحلیلگر می‌تواند کارکرد همکاری‌های علمی و فناوری بین‌لمللی یک کشور را در چارچوب هفت کارکرد مشخص نظام نوآوری از دیدگاه افزایش یا کاهش عامل «قدرت به‌مثابه ابزار» و «قدرت به‌مثابه هدف» ارزیابی کند. واژگان کلیدی: دیپلماسی علم و فناوری، قدرت به‌مثابه ابزار، قدرت به‌مثابه هدف، دکترین امنیتی، نگرش کارکردی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Conceptual Model for S&T Diplomacy Analysis at National Level

چکیده [English]

This paper aims to present a conceptual model to evaluate the performance of science and technology diplomacy at national level. It is divided into two parts: the first part is an introductory to the multidisciplinary field of “Science and Technology Diplomacy “and its relations with “Security Studies” and “Innovation Economics” and other similar fields. In the second part, the paper develops a conceptual model with two pillars: security doctrine and Innovation System. The selected Innovation System approach here is functional upon which based on its seven innovation functions, researchers can analyze S&T cooperation. The result is finally evaluated on the basis of increasing or decreasing the factor of “power as an instrument “and the factor of “power as an objective” of a nation at international level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • S&T diplomacy
  • Power as an instrument
  • Power as an objective