نوع‌شناسی شرکت‌های زایشی دانشگاهی: رویکرد رده‌بندی

نویسندگان

استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

هدف از این پژوهش، نوع‌شناسی[1] شرکت‌های مبتنی بر دستاوردهای دانشگاهی و ابهام‌زدایی از انواع این شرکت‌ها با استفاده از ادبیات موجود در این حوزه است. در سال‌های اخیر بر تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاه، به ویژه از طریق ایجاد شرکت‌های زایشی تأکید بسیاری شده است. با این حال، از مفهوم شرکت زایشی دانشگاهی درک دست و همگنی وجود ندارد. پژوهش حاضر که به شناسایی گستره و ناهمگنی این مفهوم و انواع آن با بهره‌گیری از رویکرد رده‌بندی می‌پردازد، از نظر هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود. همچنین از نظر چگونگی گردآوری‌ داده‌ها، از نوع پژوهش‌های کیفی و روش پژوهش، کتابخانه‌ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی حوزه نوآوری دانشگاهی با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی تهیه شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق در سه مرحله رخ می‌دهد: بررسی کامل ادبیات پژوهش، خلاصه کلام این مقالات و ترکیب و جمع‌بندی نهایی. این مقاله با بررسی ادبیات موجود، سه شاخص کلیدی مشتمل بر نقش پژوهشگر به‌عنوان کارآفرین، شاخص ماهیت دانش منتقل شده و شاخص مشارکت شرکای خارجی را برای تشخیص انواع شرکت زایشی دانشگاهی در نظر گرفته و رده‌بندی مشتمل بر چهار نوع شرکت زایشی پیشنهاد می‌دهد: مستقل، مرتبط، سرمایه‌گذاری مشترک و حمایت شده[2].   [1]. Typology [2]. Subsidiary

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Classification Approach to Typology of Academic Spin-off Companies

نویسنده [English]

  • Amin Pajouhesh Jahromi
-
چکیده [English]

The purpose of this study is the typology of companies based on academic achievements and disambiguation of these companies using the existing literature in this field. In recent years, there has been increased emphasis on the commercialization of university research, in particular through the creation of spin-off companies. However, there is no homogeneity about the understanding of the concept of university (academic) spin-off companies. The current research identifies the scope and heterogeneity of the concept and its variants using the classification approach. This research is an applied research. Data collection method is qualitative and the library research method is used (secondary studies, meta-synthesis) and it is based on the information resources of academic innovation with the use of databases. In this study the data has been analyzed in 3 steps: full review of the research literature, summary of the articles, combining and final conclusion. In this article three key indicators, including; the role of the entrepreneur, the nature of the knowledge transferred and participation of foreign partners for the recognition of university spin-off companies are considered by reviewing the literature and offers four types of classification for the reproductive companies: independent, dependent, joint ventures, and sponsored.