تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع برای آشکار‌سازی زمینه‌های موضوعی فناوری

نویسندگان

چکیده

تحلیل هم‌واژگانی، یکی از فنون علم‌سنجی است که می‌تواند از طریق پروانه‌‌های ثبت اختراع، به شناخت مفاهیم و سلسله مراتب روابط بین آن‌ها در یک زمینه از فناوری کمک کند. با این نگاه، پژوهش حاضر در نظر دارد با مطالعه واژگانی پروانه‌‌های ثبت اختراع مرتبط با فناوری برق ربات زیرسطحی خودکار، زمینه‌های موضوعی مربوط به این فناوری را شناسایی کند. برای این کار، در گوگل پتنت و پایگاه لنز جست‌و‌جو و تعداد 223 پروانه ثبت اختراع بازیابی شد و سپس با روش نیمه‌خودکار نمایه‌سازی شد. پس از یک‌دست‌سازی، تعداد 1975 اصطلاح موضوعی تشخیص داده شد. ماتریس هم‌رخدادی این اصطلاحات، با نرم‌افزار راور ماتریس ایجاد و مرکزیت بینابینی این اصطلاحات با یوسی‌ای نت محاسبه و آن‌هایی که صفر بودند، کنار گذاشته شدند. در نهایت، 708 اصطلاح موضوعی باقی ماند. این‌ کار، روایی اصطلاحات مرتبط با فناوری برق ربات زیرسطحی خودکار را تضمین می‌کند. در پایان، نقشه روابط اصطلاحات موضوعی از طریق نرم‌افزار نت دراو ترسیم شد. یافته‌های حاصل از این نقشه‌ها نشان دادند که موضوعات: سیستم ارتباطات، سیگنال‌های صوتی، انتقال سیگنال، ناوبری، سیستم کنترل، آنتن، کاتد، سیستم‌های سونار، تصویرهای سونار، سیستم نیرو، سنسورها، سیستم‌‌های هماهنگی، سیستم پیرانش و منبع تغذیه، از مرکزی‌ترین موضوعات حوزه برق ربات زیرسطحی خودکار هستند. مطالعه ادبیات مرتبط با رویکردها و گرایش‌ها در حوزه برق ربات زیرسطحی خودکار، انطباق قابل قبولی را بین یافته‌های این پژوهش و ادبیات مورد مطالعه نشان داد. روش به‌کار‌رفته در این پژوهش می‌تواند به‌عنوان ابزاری کمکی در شناخت فناوری یک محصول مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Patents’ Co-word Analysis for Determining the Subject Trends of Technology

چکیده [English]

Abstract

Co-word analysis of patents is a technique in scientometrics that leads to determine the concepts and hierarchies associated with a technology. The current research aims at determining the themes of Autonomous Underwater Vehicle (AUV) through co-word analysis of patents. Google Patents and Lens (two patent databases) were searched and 223 patents were retrieved at the first step. Semi-automatic indexing of these patents resulted in 1975 index-term. The co-occurrence matrix for these index-terms created through Ravar-Matrix. Their betweeness centralities were determined by UciNet. In the next step, those terms with betweeness centrality equal to zero were put aside and 708 terms remained as a result. This guarantees the validity of terms related to the electricity of AUV technology. Finally the terms were mapped through NetDraw. Findings show that the most central subject terms for the electricity of the AUV technology include: communication systems, acoustic signals, signal transmission, navigation, control systems, antenna, cathode, sonar systems, sonar images, power systems, sensors, coordinate systems, propulsion systems, and power supply. The trends of AUV literature review confirm these results.