تحلیل نقش آموزش در توسعه و ترویج کارآفرینی

نویسندگان

چکیده

کارآفرینی فرایندی است که نقش مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کند. صاحب‌نظران علم اقتصاد آن را موتور محرکه رشد و تولید اقتصادی کشورها می‌دانند. در این رهگذر، نظام آموزشی سهم عمده‌ای در توسعه و ترویج کارآفرینی و کارآفرینان خواهد داشت. این مقاله با هدف بررسی و تحلیل نقش آموزش در توسعه و ترویج کارآفرینی صورت گرفته است. روش پژوهش در این مقاله، تحلیلی – تبیینی بوده که با استفاده از متون و منابع موجود و مطالعات صورت‌گرفته (داخلی و خارجی) به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته شده است. مبنای نظری این مقاله مبتنی بر دیدگاه نظریه سرمایه انسانی است و پرسش اصلی آن است که آیا آموزش می‌تواند نقش بارزی در رشد و توسعه کارآفرینی بر عهده گیرد؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که کارآفرینی امری اکتسابی است که می‌تواند یاد گرفته شود و منحصراً امری ذاتی نیست، می‌توان آن را تدریس کرد و آموزش داد. بنابراین آموزش نقش مهم و خطیری در رشد و توسعه کارآفرینی بر عهده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Role of Education in Promoting Entrepreneurship

چکیده [English]

Entrepreneurship is a process that plays a critical role in economic and social development. Economic experts consider entrepreneurship as a driving force for economic growth and production. In this way, the educational system makes a significant contribution to the development and promotion of entrepreneurship. The aim of this paper is to analyze the role of education in promoting entrepreneurship. Research methodology of his study is analytical-explanatory that uses the existing literature to collect information. The theoretical basis of this article is based on the theory of human capital. The main question is: whether training has a significant role in the growth and development of entrepreneurship? The results clearly show the fact that entrepreneurship is acquisitive that can be learned and is not exclusively inherent; it can be taught and trained. So, education plays a crucial role in the development of entrepreneurship.