بررسی شاخص‌های تأثیرگذار بر روند پیشرفت علم و فناوری

نویسندگان

چکیده

اندازه‌گیری پیشرفت، امری حیاتی برای سیاست‌گذاران و جامعه است. کشورهایی که از آمار‌های قابل اطمینان در مورد میزان پیشرفت خود سود می‌برند، می‌دانند که کجا ایستاده‌اند، قابلیت‌ها و محدودیت‌هایشان چیست و مهم‌تر از همه، می‌دانند که کجا می‌روند و چگونه می‌خواهند به آنجا برسند. هدف از این مقاله اطلاع از وضعیت علم و فناوری سایر کشورها و چگونگی رشد آن‌ها، به منظور راهنمایی سیاست‌گذاران عرصه علم و فناوری است. داشتن درک درستی از توانمندی‌های فناوری خود و سایر کشورهای دنیا مانند بستری می‌ماند که در تمامی مراحل سیاست‌گذاری و توسعه فناوری باید همراه سیاست‌گذاران و مجریان توسعه علم و فناوری کشورها باشد. برای این منظور جهت ارزیابی توانمندی‌های صنعتی و فناوری یک کشور، ارزیابی مقایسه‌ای ضروری است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی آمار‌های جهانی به ارزیابی سه دسته از شاخص‌های تأثیرگذار بر روند پیشرفت علم و فناوری از جمله شاخص‌های عمومی، زیرساختی و تخصصی در ایران و کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی و آسیای مرکزی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Indices Affecting the Progress of Science and Technology in Iran and the Countries of Central and Eastern Asia

چکیده [English]

A Study on Indices Affecting the Progress of Science and Technology in Iran and the Countries of Central and Eastern Asia:Measuring progress is crucial for policy makers and the society. Countries that use reliable Statistics about the rate of progress know their position, what are their capabilities and limitations and most importantly, they know where they are going and how they're going to get there. The purpose of this paper is to study the status of science and technology in other countries and the way of their advancement to guide policy makers in the field of science and technology For this Reason, the use of comparative evaluation for evaluating industrial and technological capability of a country is necessary. InThis article the library studies and global statistics are used to evaluate three categories of indicators affecting the progress of science and technology, including general, infrastructural and specialized indicators in Iran and developing countries of East Asia and Central Asia to Be addressed.