دوره و شماره: دوره 26، شماره 61، فروردین 1395 
پایش فناوری در شرکتهای مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته

صفحه 1-8

حجت اله حاجی حسینی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ زهره حسن نژاد


بررسی و شناخت وضعیت حوزه علمی پدیده گرمایش جهانی در ایران

صفحه 75-88

فاطمه مکی زاده؛ محمد توکلی زاده راوری؛ مرضیه دانا؛ فرامرز سهیلی