بررسی و شناخت وضعیت حوزه علمی پدیده گرمایش جهانی در ایران

نویسندگان

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه یزد

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و شناخت وضعیت حوزه علمی پدیده گرمایش جهانی و ترسیم نقشه علمی پژوهش‌های این حوزه است. این پژوهش با رویکرد علم‌سنجی انجام شده و در آن از رویکرد تحلیل هم‌رخدادی واژگان با بهره‌گیری از فنون تحلیل شبکه‌های اجتماعی بهره گرفته شده است. جامعه موردنظر شامل تمامی مقالات مجلات و پایان‌نامه‌های فارسی حوزه گرمایش جهانی است که در دو پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و پژوهشگاه علوم و فناوری ایران در بازه زمانی 1383 تا 1392 نمایه شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند بیشترین تعداد تولیدات علمی در مقالات در سال 1392 با 56 مدرک و کمترین تعداد مربوط به سال 1383 با 4 مدرک بوده است. در بررسی پرتولیدترین دانشگاه‌ها و سازمان‌ها در حوزه گرمایش جهانی مشخص شد «دانشگاه تهران» در رتبه نخست و «دانشگاه فردوسی مشهد» و «دانشگاه تربیت مدرس» در رتبه‌های بعدی قرار دارند. موضوعات هسته عبارت‌اند از: «گازهای گلخانه‌ای، تغییر اقلیم، تغییرات دمایی، پوشش گیاهی، دی‌اکسیدکربن، شبیه‌سازی انرژی، آلاینده‌های زیست‌محیطی، مدیریت انرژی، تولیدات کشاورزی، ترسیب کربن، ارزیابی اقتصادی، مصرف انرژی، مدیریت منابع آب، مدل گردش عمومی جو، مصالح ساختمانی. موضوعات در حال ظهور عبارت‌اند از منابع آب زیرزمینی، مصرف آب، بهره‌وری آب، شوری‌زایی، بیابان‌زایی، ازدیاد برداشت، تجارت انتشار.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Statues of Global Warming Phenomenon Domain and Drawing Scientific Maps of this Domain in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Tavakolizadeh Ravari
Assistant Professor of Information Science & Knowledge Studies, Yazd University
چکیده [English]

A Survey on the Statues of Global Warming Phenomenon Domain and Drawing Scientific Maps of this Domain in Iran:This study aimed to investigate the phenomenon of global warming and mapping scientific outputs of this field. This is a descriptive research with scientometrics approach. It has been conducted through co-word analysis and Social Network Analysis. The target population includes all Persian articles and theses indexed in IRANDOC and ISC database between 2004 and 2013. The data was analyzed by "Ravar Matrix", "SPSS", "UCINet" and "Net Draw". The results showed that the largest number of scientific article production was 56 in 2014 and the lowest number was 4 in 2004. The results also indicated that “University of Tehran”, “Ferdowsi University of Mashhad”, and “Tarbiat Modares University” were respectively the most prolific universities in the field of global warming phenomenon. Co-word network of global warming phenomenon consists of a main cluster and small ones. Core concepts in the context of global warming are: "Greenhouse gases, climate change, Temperature changes, vegetation, carbon dioxide, energy simulation, environmental pollutants, energy management, crops, carbon sequestration, economic evaluation, energy consumption, water resources management, general circulation model of the atmosphere, and building materials". Emerging themes include: "groundwater resources, water consumption, water efficiency, salinity, desertification, enhanced recovery, and emission trading".