یادگیری فناورانه و عوامل درون سازمانی و برونسازمانی تأثیرگذار بر آن

چکیده

طی دهه های اخیر، یادگیری فناورانه به مبحثی اساسی در صنایع مختلف و بهویژه برای کشورهای در حال توسعه بدل گشته که میتواند نقش قابل توجهی در پیشرفت های فناوری ایفا کند. در واقع این یادگیری فناورانه است که تعیین می کند کشورها در رویارویی با فناوری های جدید، تا چه اندازه میتوانند خوب عمل کنند. برای تسریع یادگیری فناورانه شرکتها، درک عوامل تأثیرگذار بر آن ضروری است و به شرکتها و صنایع کمک میکند. بنا بر ادبیات یادگیری فناورانه، متغیرهایی وجود دارند که میتوانند ترویج دهنده، راهنما و تقویت کننده آن باشند. به طور کلی این عوامل را می توان به دو دسته عوامل درونسازمانی و برونسازمانی طبقه بندی کرد که در این پژوهش، پنج عامل برون سازمانی و نه عامل درون سازمانی همراه با زیرعاملهای هریک از ادبیات استخراج شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technological Learning and External and Internal Organizational Factors E

چکیده [English]

During recent decades technological learning has been a basic topic in different industries so that it can have a remarkable role in developing technology, especially for developing countries In fact, this is technological learning, which determines to what extent countries in the face of new technologies are able to work well. To accelerate companies’ technological learning, understanding its effective factors is important so that aidscompanies and industries. According to the literature of technological learning, there are variables that can promote, guide and strengthen it. Generally, these factors can be classified into two groups that in this project, five internal factors and nine external factors with their sub-factors were extracted from the literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Learning
  • External Organizational Factors
  • Internal Organizational Factors