تبیین چارچوب تعالی پژوهش: گامی به سوی ارائه الگوی نظام ارزیابی کیفیت پژوهش در آموزش عالی کشور

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر که با روش کتابخانه ای انجام شده، این است که با معرفی و تبیین چارچوب تعالی پژوهش ( REF) که برای ارزیابی کیفیت پژوهش مؤسسات آموزش عالی انگلستان مورد استفاده قرار میگیرد، توجه پژوهشگران حوزه آموزش عالی کشور را به سمت انجام تحقیقات مشابه در خصوص معرفی و تبیین سایر چارچوبها و الگوهای به کار رفته در دنیا و نیز بررسی چالشها، مزایا و الزامات کاربست هر یک از الگوها در آموزش عالی کشور جلب کند و سرآغازی برای جهت گیری به سوی رفع خلاء تحقیقاتی و نظری موجود در این زمینه و طراحی الگوی کارامد نظام ارزیابی کیفیت پژوهش در آموزش عالی کشور باشد. در چارچوب تعالی پژوهش ) REF (، کارکرد پژوهشی مؤسسات آموزش عالی توسط هیأتهای متخصصِ رشته محور بر پایه سه ملاک (بروندادهای پژوهشی، تأثیر و محیط پژوهش)؛ ارزیابی، داوری و رتبه بندی میشود. نشانگرها برای ارزیابی بروندادهای پژوهشی شامل اصالت، اهمیت و دقت است. تأثیر پژوهشها بر حسب دو نشانگر دامنه و اهمیت اثرات، و محیط پژوهش بر حسب دو نشانگر پویایی و پایداری ارزیابی میشود. در پایان مقاله به برخی الزامات مفهومی، ساختاری و رفتاریِ پیادهسازی چارچوب تعالی پژوهش در آموزش عالی کشور اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Explanation of Research Excellence Framework (REF): a Step towards Providing a Model for Research Quality Assessment System in Nation’s Higher Education

نویسندگان [English]

  • Qasem Salimi 1
  • Nayyereh Hosseini 2
1 Shiraz University
2 Shiraz University
چکیده [English]

The purpose of this study which has been carried out using the library method was to introduce and explain Research Excellence Framework (REF) that is used in the assessment of the research quality in England’s higher education institutes. This study aimed to direct our researchers’ attention toward doing similar studies with regard to presenting other frameworks and patterns used worldwide and investigation of challenges, profits, and necessities of each pattern’s application in our higher education system. We hoped to initiate a path toward eliminating the loss of research and theories in this field and design an efficient pattern for research quality assessment system in higher education. In Research Excellence Framework (REF), higher education institutes research performance is evaluated and judged by specialized discipline-oriented boards based on criteria such as; research outputs, Impact and research environment. Indicators for research outputs assessment include originality, significance and rigour. Research impact is evaluated based on reach and significance, and research environment is evaluated with regard to vitality and sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • research quality assessment system
  • knowledge production
  • research excellence framework
  • Higher education