ارتباطات علمی چهره‌های ماندگار ایران در علوم انسانی، فنی و مهندسی: بررسی دو پدیده استناد دیرهنگام و زودهنگام

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی گروه علم‏ سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

2 عضو هیئت‌علمی گروه علم‏ سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

زمینه چهرههای ماندگار در ایران در حوزههای گوناگون از جمله تثیرگذارترین پژوهشگران در سطح ایران محسوب میشوند و انتظار میرود تولیدات علمی مکتوب ایشان به ویژه مقالاتشان مورد استفاده مخاطبان بسیاری در جامعه علمی ملی و بینالمللی باشد در راستای بررسی ارتباط علمی ایشان و میزان استفاده از تولیدات علمیشان دو پدیده استناد زودهنگام ضریب تثیر آنی و دیرهنگام پدیده زیبای خفته در ارتباط علمی مطرح است که اولی به سرعت ریتپذیری یک پژوهش و دومی به دیرکرد در استناددهی و برقراری ارتباط علمی برمیگرددهدف هدف از پژوهش حاضر بررسی تثیر تولیدات علمی مشاهیر علمی ایران در علوم انسانی فنی و مهندسی در جامعه علمی بینالمللی ارتباطات علمی ایشان مطالعه تطبیقی دو پدیده استناد زودهنگام و دیرهنگام در تولیدات علمی این چهرههای ماندگار و نیز بررسی وضعیت استنادی بهمنظور تعیین رفتار استنادی متخصصان این حوزهها استروش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد نوعی مطالعه توصیفی بود که با استفاده از شاخصهای علمسنجی صورت گرفت جامعه پژوهش شامل کلیه برونداد مکتوب تلیفشده توسط برگزیده چهرههای ماندگار از ابتدا تا کنون بود که تا پایان سال در دو پایگاه استنادی وب آفساینس و اسکوپوس نمایه شده بودند دادههای پژوهش از این دو پایگاه گردآوری و با نرمافزار اکسل تحلیل شدندیافتهها طول خواب در حوزههای علمی متفاوت است و میزان خفتگی در وب آفساینس کمتر از اسکوپوس است همچنین وضعیت استناددهی در علوم انسانی پایینتر از سایر حوزهها است علوم انسانی با درصد و فنی و مهندسی با درصد برونداد پژوهشی استناد نشده در خواب هستند و هنوز بیدار نشدهاند و نیز وضعیت زوداستنادی به نسبت کل تولیدات علمی در فنی و مهندسی تقریبا برابر علوم انسانی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 The Scholarly Communication of Iranian Science and Culture Hall of Fame in Humanities & Engineering: A Study of Late and Early Citation

نویسندگان [English]

  • Shima Moradi 1
  • Elmira Janavi 2
1 Faculty member of Scientometrics Department, National Research Institute for Science Policy, Tehran,iran
2 Faculty member of Scientometrics Department, National Research Institute for Science Policy, Tehran,iran
چکیده [English]

The science frontiers Hall of Fame members are highly impacted scholars in Iran thus it is supposed that their scholarly product are useful for national and International audiences In order to investigate their scholarly communication and the usage rate of their products this is to study the early and late citation to declare the visibility of a research as well as delays in citation which forms scholarly communicationObjective The purpose of the present study was to investigate the impact of the scientific productions of the of Iranian Science and Culture Hall of Fame in Humanities Engineering among the international scientific community a comparative study of the two early and late citation phenomena in the scientific production and the study of their citation status to determine the citation behavior of specialists in these areasThis was an applied study with a descriptive approach using scientometric indices The study population included all written outputs by selected scientists from the beginning up to the end of in Web of Science WOS and Scopus Data were collected from these two databases and analyzed using Excel softwareThe length of Sleep is different in scientific fields and less in WOS The citation status is less in humanities There are some products which still slept which are percent in humanities and in As for early citation comparing to the whole production engineering is about times more than humanities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sleeping Beauty
  • Scholarly Communication
  • Citation Behavior
  • Immediacy Index
  • Policy Research