شناخت عوامل موفقیت مدیریت پژوهشی (R&D) دستگاه‌های اجرایی کشور

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

توسعه علمی کشور مستلزم نهادینه شدن ساختارهای مدیریتی و برنامه ریزی مناسب برای این ساختارها است اگر مهمترین عنصر و وجه مشخصه مدیریت تصمیم گیری باشد مطمئنا الگوهای تصمیمگیری بدون استفاده از پژوهش نمیتوانند توسعه علمی کشور را به صورت پایدار و گسترده پشتیبانی کنند الگوی تصمیمگیری علمی و مبتنی بر گفتگو نیاز به مدیریتی ریسکپذیر و مشارکتجو دارد وضعیت موجود در ساختارهای مدیریتی و برنامهریزی کشور که چه بسا مدیریت و پژوهش دستگاههای اجرایی سمبل آنها باشند هنوز به دلایلی مانند عدم ضرورت توجه به علم در سیاستگذاری عدم جدی گرفتن پژوهش عدم وجود رهبری علمی و با چشمانداز مطلوب فاصله دارد سیستمهای مدیریت و برنامهریزی کشور به دلیل عدم تبادل اطلاعات با محیط سیستمهایی کموبیش بسته تلقی میگردند تمرکزگرایی بر تفویض اختیار سایه انداخته و دیوانسالاری پیچیده و پرهزینه و ناکارآمد بر نظام علمی و اجرایی کشور سنگینی میکند به جای آنکه وحدت سیاستگذاری و تصمیمگیری ملی بر مبنای پژوهشهای توسعه علمی بهوجود آید به هر سازمان سهمی از سیاستگذاری و برنامهریزی علمی دادهاند بدون آنکه خروجیهای آن منجر به توسعه علمی شده باشد اینها مسایلی هستند که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفتهاند تا ضرورت یابد که سازمانهای مسئول برای پشتیبانی از تصمیمگیری و سیاستگذاری نظام علمی و اجرایی کشور بر اساس رویکرد علمی تعریف و طراحی شده و دستگاههای سیاستگذاری و برنامهریزی مهمترین جایی باشد که در آنها به دانشمندان به جای دیوانسالاران نقش اصلی سپرده میشود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Factors for Successful Research Management in Administrative Organizations

نویسنده [English]

  • Naserali Azimi
چکیده [English]

The scientific development of any country is dependent on having optimal planning and management structures If we accept that the most important factor for management is decisionmaking then decisionmaking plans that are not researchbased will be unable to support or maintain a continuous process of scientific development A scientific decisionmaking method that is based on dialogue must take account risk and participatory approaches toward management However the management and planning structures currently prevail in Iran of which research management can be taken as a symbol do not take research seriously for a number of reasons eg a failure to see the need for scientific input into policymaking Consequently there is no effective scientific leadership and the country remains far from reaching its goals The planning and management systems in Iran should be seen as closed systems since they do not communicate with the rest of the countrys institutional structures Moreover decisionmaking and policy development in each discrete area is dominated by a single governmental organization which results in an expensive complex and inefficient bureaucracy governing the countrys scientific and administrative structures Rather than creating a unified national policy and decisionmaking system based on scientific research this role is broken up and divided among several different organizations which lead to unsuccessful scientific development in Iran Examples of this phenomenon are presented in this study to demonstrate the responsible organizations necessary for supporting Irans scientific and administrative policymaking and planning systems

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Development
  • Policy- and Decision-making planning
  • Research Units
  • Scientific Development