دوره و شماره: دوره 28، شماره 69، فروردین 1397 
بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب

صفحه 81-96

حمید کاظمی؛ شهره نصری نصرآبادی