تبیین الزامات پیاده‌سازی مدل کسب‌و‌کار باز در سازمان‌های پژوهش و فناوری

نویسنده

عضو هیئت علمی، استادیار پژوهشی، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

سرعت پیشرفتهای فناورانه سازمانهای پژوهش و فناوری را وادار به پذیرش مدلهای کسبوکار باز کرده است اما درک محدودی از اینکه سازمانهای پژوهش و فناوری چگونه میتوانند به طور موثر مدل کسبوکار خود را به سمت الگوهای بازتر تغییر دهند وجود دارد بر این اساس ابتدا ارکان مدل کسبوکار سازمانهای پژوهش و فناوری به عنوان کسبوکارهای خدماتی برای حرکت به سمت اجرای مدلهای کسبوکار باز تبیین و ابعاد اصلی مدل کسبوکار آنها شامل مفهوم فرایند منابع و زیرساختها در سازمانهای پژوهش و فناوری تشریح شده است سپس توانمندیها و فرایندهای اساسی مورد نیاز سازمانهای پژوهش و فناوری برای اجرای مدل کسبوکار باز شامل حس کردن و تصاحب فرصتها تشریح شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Requirements for Implementing the Open Business Model in Research and Technology Organizations (RTOs)

نویسنده [English]

  • Reza Bandarian
Research Institute of Petroleum Industry
چکیده [English]

The importance of technological advances has made Research and Technology Organizations RTOs adopt open business models However little is known about how RTOs can effectively change their innovation model to the more open patterns Accordingly fundamental components of RTO business models which are needed for the implementation of open business models are explained and a major dimension of RTOs business model including concept process resources and infrastructures of RTOs is described in this work Next required RTOs capabilities and processes for the implementation of open business models including sense and seize opportunities are described

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research and Technology Organizations (RTOs
  • Business Model
  • Key Processes to Implement the Open Business Model