اثر نوآوری باز درون‌گرا بر مدل کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان

نویسنده

استادیار دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

چکیده

شرکتهای دانشبنیان باید مدلهای کسبوکارشان را برای تطبیق راهبردهای نوآوری باز و افزایش عملکرد نوآورانه دوباره سازماندهی کنند ادبیات موضوعی درباره هماهنگی و همترازی مدل کسبوکار و راهبرد نوآوری باز درونگرا در طی دهه اخیر افزایش داشته اما در داخل کشور توجهی بدان نشده است چنانکه بهسختی میتوان به مقالهای فارسی در این باره دست یافت لذا این تحقیق در پی مطالعه همین موضوع برآمده است تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نظر نوع کیفی و با توجه نحوه گردآوری دادهها کتابخانهای و مبتنی بر منابع برخط خارجی است مقاله ضمن دستهبندی انواع راهبردهای نوآوری باز درونگرا تلاش میکند نشان دهد که چگونه اتخاذ انواع راهبردهای نوآوری باز درونگرا مدل کسبوکار شرکتهای دانشبنیان را با توجه به محتوا مجموعهای از فعالیتهای اصلی ساختار واحدهای سازمانی انجامدهنده فعالیتها و راههایی که این واحدها به هم مرتبط میشوند و نظارت بر تعاملات سازوکارهایی برای کنترل واحدهای سازمانی و ارتباط بین واحدها تحت تثیر قرار میدهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Inbound Open Innovation on the Business Model of Knowledge-based Companies

نویسنده [English]

  • Amin Pajoohesh-Jahromi
Malek Ashtar University
چکیده [English]

Knowledge companies need to reorganize their business models to implement open innovation strategies and enhance their innovative performance The literature on the coordination of the business model and Inbound Open Innovation strategy has increased over the past decade However no attention has been paid in Iran as it is hardly possible to find a Persian article about it So the present study was conducted deal with this shortcoming In terms of objective this work is practical in terms of type it is qualitative and in terms of data collection method it is an online study While categorizing various Inbound Open Innovation strategies it attempts to show how adopting these strategies affects the business model of knowledgebased companies due to the Content a set of main activities Structure organizational units that carry out the activities and the ways in which these units are interconnected and Monitoring interactions mechanisms for controlling organizational units and relationships between units

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inbound Open Innovation
  • Business Model
  • Knowledge-based Companies