توسعه کسب‌و‌کار الکترونیک با مدل نوآوری در داده، ‌داده باز دولتی و نوآوری باز

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت صنعتی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، گروه مدیریت تکنولوژی، تهران، ایران

چکیده

افزایش بازگشت مقیاس و حوزه در استفاده از داده مفهومی جدید به نام کلان داده ایجاد نموده که تحلیل آن از طریق نوآوری داده منش افزایش بهرهوری است از آنجا که در ادبیات کنونی نوآوری در داده فاقد مدل است هدف از این پژوهش ارائه مدلی منطقی از نوآوری در داده بوده تا فرایند تثیر آن بر توسعه کسبوکارها و به ویژه کسبوکارهای الکترونیک مشخص شود در این مدل دادههای تولید شده با استفاده از ابزارهای کسبوکار الکترونیک بهعنوان دادههای ورودی مدل لحاظ شده سپس در فرایند مدل انواع نوآوریها و فناوریهای کلان داده صورت پذیرفته و در نهایت منجر به توسعه و بهبود کسبوکار شده است همچنین در توصیف انواع نوآوری در داده از مفاهیم داده باز دولتی و نوآوری باز بهره گرفته شده است استفاده از کسبوکارهای الکترونیک و تولید دادههای جدید و تکرار این فرایند و جامعیت مدل در نوآوریهای داده از جمله نوآوریهای این پژوهش محسوب میشود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

E-businesses Development with Model of Data Innovation, Open Government Data and Open Innovation

نویسندگان [English]

  • Najmeh Mollaei 1
  • Saied Taheri 2
1 Allame Tabatabaei University
2 Islamic Azad University
چکیده [English]

Increasing returns of scale and scope which arises in the use of data has created a new concept called big data that analysis of them leads to boosted productivity through data Innovations Since there is no model in the current literature of data innovation the purpose of this research is to provide a logical model of data innovation to determine its impact on business development and in particular the electronics business In this model the data generated using electronic business tools are calculated as inputs of the model Afterward in the process of the model the types of innovations and big data technologies are performed which ultimately leads to the development and improvement of the business Also when describing the types of data innovation the concepts of open government data information and open innovation are employed The use of ebusiness and the generating of new data and the repetition of this process and the comprehensive model in data innovations account the innovations of this research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Innovation
  • Logical Model
  • E-business
  • Open innovation
  • Open Government Data