الگوی پراکنش برون‌دادهای علمی آی‌اس‌آی ایران در حیطه‌های موضوعی مختلف طی سال‌های 2017-1970

نویسندگان

دکتری توسعه کشاورزی، پژوهشگر همکار دانشگاه رازی

چکیده

طی دهه های اخیر کمیت فعالیتهای پژوهشی و به تبع آن کمیت بروندادهای پژوهشی ایران به شدت افزایش یافته اما دیدگاه صاحبنظران و مطالعات صورت گرفته در این رابطه حاکی از آن است که مجموع این فعالیتها در قالب یک واحد کیفیت و اثربخشی بسیار ضعیفی داشته است بنابراین به منظور شناخت کاستیها و انحرافهای موجود در این عرصه نیاز است وضعیت نظام آموزش و پژوهش کشور از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گیرد از آنجا که برخی صاحبنظران یکی از کاستیهای بنیادین نظام آموزش و پژوهش کشور را عدم رعایت تعادل میان شاخههای مختلف علم و به ویژه کم توجهی به علوم انسانی و اجتماعی عنوان کرده اند پژوهش حاضر با هدف مطالع الگوی پراکنش بروندادهای علمی آیاسآی ایران در حیطههای موضوعی مختلف طی سالهای صورت پذیرفته است در این راستا ابتدا دادههای مربوط به بروندادهای آیاسآی ایران از تارنمای وب آو نالج استخراج شد سپس روند تغییرات سهم هر حیط موضوعی از مجموع بروندادهای کشور سهم بروندادهای ایران از مجموع بروندادهای جهان در هر حیط موضوعی و رتب کشور از حیث تعداد بروندادها به تفکیک حیط موضوعی در باز زمانی مورد نظر بررسی و در قالب نمودار ترسیم گردید یافته ها نشان داد که تناسب قابل قبولی میان تعداد بروندادهای آیاسآی حیطه های موضوعی مختلف کشور وجود نداشته و در این میان سهم علوم انسانی و اجتماعی بسیار اندک بوده است در نتیجه این احتمال که یکی از علل بنیادین ناکارآمدی نظام آموزش و پژوهش کشور کم توجهی به علوم انسانی و اجتماعی باشد تقویت شده و پیشنهاد میگردد در مطالعات آتی این مسئله با جزئیات بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Distribution Pattern of Iran ISI Documents in Different Research Areas During 1970-2017

نویسنده [English]

  • Vahid Ehsani
چکیده [English]

During recent decades the quantity of Iran research activities and consequently the number of its scientific outputs has increased dramatically However according to experts remarks and related studies the whole set of these activities has a very poor quality and effectiveness Therefore to understand related shortcomings and deviations it is needed to investigate the countrys science and research system from different aspects Since some experts explained that imbalance between different science branches and in particular inattention to humanities and social sciences are among the fundamental defects of Iran science and research system the purpose of this study was investigation of the distribution pattern of Iran ISI documents in different research areas during In this regard first data on Iran ISI documents were extracted from Web of Knowledge Then the trends of share of each research area of Iran total documents share of Iran documents of world total documents in each research area and Iran rank according to document count separated based on research area were investigated in the intended period of time and presented as some charts Findings showed that there is no acceptable balance between the number of Iran ISI documents in different research areas and in particular the share of humanities and social sciences has been very low So the assumption that one of the fundamental causes of Iran science and research system Inefficiency is inattention to humanities and social sciences is strengthened and investigating the subject in more details is recommended

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Scientometrics
  • ISI
  • Technological-engineering Articles
  • Medical Articles
  • Humanities -social Sciences Articles