بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 -

چکیده

در محیط متغیر امروز به خصوص برای سازمانهای دانشمحور دانش و فناوری اساس رقابت هستند این سازمانها برای تحقق اهداف تجاری خود میبایستی دانش جدید را بهکار گیرند بخشی از این دانش از منابع خارجی بهدست میآید از این رو توانایی برای بهرهبرداری از دانش خارجی یک عامل حیاتی برای قابلیتهای نوآوران سازمانها محسوب میگردد این توانایی تحت عنوان ظرفیت جذب ارائه شده که در سطوح مختلف فردی تا ملی در ادبیات مطرح شده است با توجه به اهمیت موضوع ظرفیت جذب در تحقیق حاضر سعی در موشکافی تئوریک این مفهوم در ارتباط با نظریههای مرتبط با آن شده است از این رو برخی از نظریههای موجود مرتبط با مفهوم ظرفیت جذب همچون یادگیری توانمندیهای پویا نوآوری جهتگیریهای استراتژیک دیدگاه دانشبنیان شناخت مدیریتی همتکاملی در این مطالعه مورد بررسی قرار میگیرند وارتباط این نظریهها با این مفهوم مطرح میگردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Theoretical Origins of Absorptive Capacity

نویسندگان [English]

 • Hamid Kazemi 1
 • Shohreh Nasri Nasrabadi 2
1 National Research Institute of Science Policy
2 -
چکیده [English]

In todays changing environment knowledge and technology are the basis of competition especially for knowledgebased organizations These organizations need to apply new knowledge in order to fulfill their business goals A part of this knowledge is derived from external resources Hence the ability to exploit external knowledge is a critical factor for the innovative capabilities of organizations This ability is called absorptive capacity which has different levels from the individual level to national level in the literature Considering the importance of the absorptive capacity theory this study attempts to analyze this concept with related theories Therefore some existing theories related to this concept such as learning dynamic capabilities innovation strategic directions knowledgebased view managerial cognition and coexistence theories are examined in this study and the relationship of these theories with absorptive capacity is posed

کلیدواژه‌ها [English]

 • Absorptive capacity
 • Theoretical Origins
 • Learning
 • Dynamic Capabilities
 • Innovation
 • Strategic Directions
 • Knowledge-based View
 • Managerial Cognition
 • Co-existence