کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین در هلند: روندها، سیاست‌ها و اقدام‌ها

نویسنده

استادیار گروه مطالعات تطبیقی د ر آموزش عالی ،موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ،تهران ،ایران

چکیده

بحث کارآفرینی از مباحث مطرح و مهمی است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و کشورهای مختلف برای توسعه کارآفرینی سیاست‌ها و اقدام‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند. در ایران نیز همچون سایر کشورها به این موضوع توجه شده است. با این حال، برای موفقیت هرچه بیشتر، بهره‌مندی از تجربیات کشورهای پیشرفته از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هلند یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان را داراست. بر این اساس، مقاله حاضر با هدف بررسی کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین در هلند به رشته تحریر درآمده است و تأکید مقاله بر سه محور روندها، سیاست‌ها، و اقدام‌هاست. مطالعه به‌صورت توصیفی و تحلیلی نگاشته شده و گردآوری داده‌ها با استفاده از اطلاعات موجود در سایت‌های رسمی و اسناد و مدارک مربوط صورت گرفته است. در مقاله حاضر، علاوه بر تشریح سیمای کلی کشور هلند؛ داده‌های آماری مرتبط با ادراک کارآفرینانه، نگرش کارآفرینی، نیت کارآفرینی و فعالیت کل کارآفرینی مرحله اول؛ به بررسی اقدام‌های یکی از دانشگاه‌های برتر کارآفرین در هلند پرداخته شده است. یافته‌ها حاکی از آن بود که دولت هلند ارزش بسیاری برای کارآفرینی قائل است و سیاست‌های هلند در زمینه کارآفرینی در چند بخش متمرکز شده است که عبارت‌اند از: تأمین مالی، فناوری و نوآوری، بین‌المللی‌سازی، آموزش و ساده‌سازی مقررات. کارآفرینی در چشم‌انداز و مأموریت‌های دانشگاهی تصریح شده و دانشگاه اقدام‌های ویژه‌ای در خصوص آموزش کارآفرینی و تعاملات با صنعت انجام داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship and Entrepreneurial University in Netherlands: Trends, Policies, and Actions

نویسنده [English]

  • mahtab pour atashi
Assistant Professor,Institute for Research&planning in Higher Education, Tehran, Iran
چکیده [English]

The entrepreneurship issue is one of the important topics that has attracted a lot of attention and different countries adopted various policies and actions for developing of entrepreneurship. In Iran, as in other countries, this issue has been addressed. However, for attending more success, it is important to consider the experiences of advanced countries. Netherlands has one of the most advanced economies in the world. Accordingly, this article aims to study entrepreneurship and Entrepreneurial University in Netherlands, with emphasis on three dimensions including trends, policies, and actions. The study was written in descriptive and analytical format and the data were collected by using the available information on official sites and related documents and evidences. In this paper, besides describing the general attitude of Netherlands country; the statistical data related to entrepreneurship perception, entrepreneurship attitudes, entrepreneurship intention, and the whole entrepreneurship activity of the first stage were studied. In addition, the activities of one of the leading entrepreneurial universities in the Netherlands was studied. The findings show that the Dutch government appreciates the entrepreneurship a lot and Dutch policies focus on entrepreneurship in several areas: financing, technology and innovation, internationalization, education, and simplification of regulations. Entrepreneurship has been highlighted in university mission and vision. In addition, the University has taken special actions regarding entrepreneurship education and interactions with industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurial university
  • Higher education
  • Relationship with Industry
  • Education
  • Netherlands