دوره و شماره: دوره 28، شماره 70، تیر 1397 
نقد یا نقض گذشته پژوهشی کشور

صفحه 21-36

سید کاظم ملکوتی؛ مسعود ناصری‌پور‌؛ لیلا نعمتی انارکی


معیارهای ارزیابی نمایه‌های تخصصی الکترونیکی

صفحه 85-96

عبد الرضا نوروزی چاکلی؛ حمید دلیلی؛ آمنه راه جو