تبیین رابطه فلسفی انسان و فناوری، چالش‌های فناوری در آموزش کارکنان

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

ظهور فناوری زندگی بشر را دستخوش تغییرات ژرفی ساخته است. این پدیده در عین رفاهی که برای انسان دارد؛ عامل بحران‌ها و مشکلاتی نیز شده است. روش جدید، بهامریسراپا متفاوتازگذشتهبدلشدهوآنچهدر پیش گرفته تغییر ابعادی از جهان ماستو این ما را وامی‌دارد تا سوال‌هایی درباره ارتباط آن با انسانواجتماع بپرسیم؛ و این‌که آیا هنوز می‌توان بر این قائل بود که فناوری، پدیده‌ای پسینی است؛وایننگاهوجهانبینی ماست که مسیر آن را تعیین می‌کند؟ و یا دارای مفهوم پیشینی بوده که فارغ از اهداف، جهان‌بینی و اراده انسان، ارتباطدیگری میانما و جهانبهوجودمی‌آورد؟ به همین منظور در این مقاله در ابتدا به تشریح ذات و ماهیت فناوری و رابطه آن با انسان از نگاه فلاسفه و اندیشمندان این حوزه و واکاوی رابطه انسانوفناوریدر قالب فلسفه فناوری کلاسیکو انتقادات وارده به آن پرداخته است که منجر به ظهور دیدگاه فلسفه فناوری معاصر شده است. در ادامه با پیدایش مباحث اخلاقیات در فناوری ازاینمنظررابطهبین انسان و فناوری را مورد کنکاش قرار خواهیم داد؛ و در نهایت به تشریح رابطه انسان و فناوریونقشفناوریدرتوسعه منابع انسانی و مهارت‌آموزیکارکنان و بیان کشاکش‌های موجود میان آموزش‌هایسنتیوسیستمآموزشیمبتنی بر فناوری و چالش‌های موجود درآموزش کارکنانبرپایهفناوریدرسازمان‌هاخواهیمپرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Philosophical Relationship between Human and Technology, Challenges of Technology in Staff Training

نویسندگان [English]

  • mehdi nasr esfahani 1
  • mehraban hadi peykani 2
1 PhD Student of Governmental Management, Islamic Azad University
2 Associated Professor of Management, Islamic Azad University
چکیده [English]

The advent of technology brought profound changes into the human life. This phenomenon, despite of having welfare for human, caused some crises and problems as well. The new method has been converted to a totally different thing than the past, and it is looking forward to change some dimensions of our world which make us to ask questions about its relations with human and society; and whether it still believes that the technology is a posteriori phenomenon, and that it is our view and worldview that determines its path? And or it had the prior concept that regardless of goals, worldview and man's will; there is another connection between us and the world? In this paper, at first the nature and quiddity of technology and its relation with human from the viewpoint of philosophers and intelligentsia of this field and the investigation of human and technology relationship in the form of classical technology philosophy and the criticisms directed to it, which led to the advent of contemporary viewpoint of technological philosophy. Following the previous section, we will explore the relation between human and technology from the view of the genesis of morality in technology; and at the end we will describe the relationship between human and technology and the role of technology in developing the human resources and their abilities, and we will declare the struggles which are existing between the traditional training and the technological based training system, and the challenges in employees training based on technology in organizations will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human
  • Technology
  • Nature and Quiddity of Technology
  • Employee Training
[1]  مردمی، مریم و امیر، حسنی، «مقایسه تطبیقی دیدگاه اسلامی و دیگر مکاتب فکری در نسبت میان انسان و فناوری و کارکرد آن در جامعه و محیط کالبدی»، فصلنامه علمی‌پژوهشی نقش جهان، شماره 5-1، 1394.
[2]  میچیام، کارل، «سه نحوۀ بودن با فناوری، ترجمه یاسر خوشنویس»، 1393، سایت ترجمان، 1389.
[3]  هایدگر، مارتین، «پرسش از فناوری»، مترجم شاپور اعتماد، مجله ارغنون، شماره ۱، صص 30-1، 1386.
[4]  مجرد، مریم، «فلسفه تکنولوژی با نگاهی به نظریات مارتین هایدگر»، سایت فرهنگ‌نامه تخصصی فلسفه، 1392.
[5]  برنشتاین، ریچارد، «تکنولوژی و منش اخلاقی شرحی بر پرسش از فناوری»، مترجم یوسف اباذری، مجله ارغنون، شماره ۱، صص 68-31، 1386.
[6]  بری، فیلیپ، «فلسفۀ تکنولوژی پس از چرخش تجربی»، ترجمه یاسر خوشنویس، سایت ترجمان، 2010.
[7[  Brey, P. “Philosophy of Technology after the Empirical Turn Techné: Research in Philosophy and Technologyˮ, pp. 1: 14, 2010.
[8[  Sismondo, S. “An Introduction to Science and Technology Studiesˮ, Wiley-Blackwell, 2003.
[9[  Kroes, P. and Meijers, A. “Introduction: a Discipline in Search of its Identity, in The Empirical Turn in the Philosophy of Technologyˮ, eds. P. Kroes and A. Meijers, Amsterdam, 2000b.
[10[   Ihde, D. “Technology and the lifeworld: from garden to earth. Loomington: Indiana University Pressˮ, 1999.
[11[   Achterhuis, H. (ed.). “American Philosophy of Technology. The Empirical Turnˮ, Bloomington: Indiana University Press , 2001.
[12[   Kroes, P. and Meijers, A. (eds.) “The Empirical Turn in the Philosophy of Technologyˮ, Amsterdam: JAI, 2000a.
[13]  هایدگر، مارتین، «پرسش از فناوری، مترجم شاپور اعتماد»، مجله ارغنون، شماره ۱، صص 30-1، 1386.
[14]  الجابری، محمدعابد، «مقاله سلطه تکنولوژی بر انسان»، برگرفته از سایت آفتاب، 1388.
[15]  تایلز، ماری و هانس، اُبردیک، «دیدگاه‌هایی متعارض دربارۀ تکنولوژی»، ترجمۀ یاسر خوشنویس، سایت ترجمان، 2013.
[16]  سلطانی، ایرج، «نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی»، ماهنامه تدبیر، سال چهاردهم، شماره 138، 1383.
[17[ Siang, J. J. “Students Perspective of learning Management System: An Empirical Evidence of Technology Acceptance Model in Emerging Countriesˮ, Journal of Art, Science & Commerce, 2015.
[18[ Scott, J. E. Walczak, S. “Cognitive engagement with a multimedia a EPR training tool: Assessing computer self-efficacy and technology acceptanceˮ, Journal of Information and Management, 46, 2009,  221-232.
[19]  فتحی، رضا و محمد‌حسن، صیف، «مدل علّی پذیرش و به کارگیری یادگیری مجازی در کارکنان: نقش تناسب فناوری، شغل، خودکارآمدی و هنجار ذهنی»، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال چهارم، 1396.
[20[   Rice, C. C. Comparing the comprehension of employees at Hewlett-Packard who have participated in interactive Web-based training and the comprehension of employees at Hewlett-Packard who have participated in statics Web-based training, Ph.D. Dissertation, Houston University, 2005.
[21[   Hashim, J. “Factors influencing the acceptance of web-based training in Malaysia: Applying the technology acceptance modelˮ, International Journal of training and Development, 12 (4), pp 253-264. 2008.
[22[   Chatzoglou, P. D., “Sarigiannidi s, L., Vraimaki, E., & Diamantidis, A. Investigating Greek employees ‘intention to use web-based trainingˮ, Journal of Computers & Education, 53, 2009, 877-889.
[23[   Thompson, T. “Assessing the determinations of information technology adoption in Jamaica’s public sector using the technology acceptance modelˮ, Ph.D. Dissertation, Prescott Valley, Arizona, 2010.
[24[   Sang, S. Lee, J. D., & Lee, J. “E-government adoption in ASEAN: the case of Cambodiaˮ, Journal of Internet Research, 19 (5), pp. 517-534. 2009.
[25[   Chatzoglou, P. D., Vraimaki, E., Diamantidis, A., & Sarigiannidis, L. “Computer acceptance in Greek SMEsˮ, Journal of Small Business and Enterprise Development, 17 (1), 2010 .
[26]  مهرعلیزاده، یداله و دیگران، «چالش‌های توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز)» مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی دوره 6، شماره 12، صص 13-1، 1392.
[27]  علاقه‌بند، علی، «مقدمات مدیریت آموزشی»، انتشارات نشر روان، تهران، 1394.