مطالعه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

2 استادیار رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور

چکیده

تحقیق حاضر، با‌ هدف مطالعه رابطه بین مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش‌انجام‌ گرفته‌ است. به‌منظور سنجش مدیریت کیفیت جامع از مدل مالکوم بالدریج، شامل شش مؤلفه رهبری، برنامه‌ریزی استراتژیک، مشتری‌مداری، مدیریت فرایند، مدیریت منابع انسانی و تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. مدیریت دانش نیز شامل پنج فرایند کسب دانش، ایجاد دانش، اشتراک دانش، ذخیره دانش و کاربرد دانش در نظر گرفته شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی– پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران، سرپرستان و کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی بوده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است، که با توجه به جامعه ۸۶۶ نفری کارکنان حجم نمونه مورد نیاز پژوهش ۲۶۶ نفر محاسبه شده است. ابزار گردآوری در این پژوهش‌، پرسشنامه استاندارد بود که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ‌ 896/0 تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از نرم‌افزار مدل‌سازی معادلات ساختاری Smart PLS استفاده شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، فقط میان مؤلفه رهبری و مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت و ارتباط سایر مؤلفه‌های مدیریت کیفیت جامع با مدیریت دانش تأیید نشده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Comprehensive Quality Management on Knowledge Management (Case Study: National Library and Archives of Iran)

نویسندگان [English]

  • Fataneh torkashvand 1
  • Seyyed Aliasghar Razavi 2
  • meysam agheli 3
1 PhD Student of Information and Knowledge Science, Islamic Azad University of Babul
2 Associated Professor of Information and Knowledge Science, Islamic Azad University, Babul
3 MSc Student of Executive Management, Payaam Noor University
چکیده [English]

The presented investigation was performed to study the relationship between the comprehensive quality management and knowledge management. In order to evaluate the overall quality management, Malcolm Baldrige's model was utilized with six components of leadership, strategic planning, customer orientation, process management, human resources management and information analysis. The knowledge management also includes five processes of knowledge acquisition, knowledge creation, knowledge sharing, knowledge storage, and knowledge use.
From the view of practical purpose and method, this research is stored in descriptive - survey research. The statistical population of the study was all managers, supervisors and experts of the National Library and Documentation Organization. To determine the sample size, the Cochran formula was used and according to the sample population of 866 employees, 266 persons were computed for the required sample size. The data collection instruments were standard questionnaire which their reliabilities were confirmed using Cronbach's alpha coefficient of 0.896. Structural equation modeling software Smart PLS was used for data analysis. According to the research findings, there was a positive and significant relationship between the leadership component and knowledge management in the National Library and Documentation Organization and the relationship between other components Comprehensive QM management with KM is not approved

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Planning
  • human resources management
  • Comprehensive Quality Management
  • Knowledge Management
[1]  Hung, Y. Yang, B. Lein, B, Maclean, G., Kuo, Y. “Dynamic Capability: Impact of Process Alignment and Organizational Learning Culture on Performance”, Journal of World Business, 45, pp. 285–294. 2010
[2]  Mukherjee, A. S., Lapré, M. A. & Wassenhove, L.V. “Knowledge Driven Quality Improvement”, Management Science, 44 (11), pp. 35-49. 1998.
[3]  Edward, S. “Total Quality Management in education”, Translated by A. Hadighi, Publication of Havaye Taze, Tehran, First Edition. 1970.
[4]  Oakland, j. “Total quality management, department of trade & industry”, London. 1991.
[5]  Munro-Faure, Lesley. Munroe Faure, Malcolm, “implementing total quality management, financial times”, pitman publishing, London. 1992.
[6]  بحرینی، کیومرث؛ هوشنگی، مهدی، «بررسی و تحلیل نقش مدیریت کیفیت در ایجاد زنجیره ارزش مدیریت دانش در سازمان». مجله پژوهش‌های مدیریت، 83. 1388.
[7]  بهرامی، سوسن و همکاران، «رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان». مدیریت اطلاعات سلامت 1391، 9 (4)، صص 566-558. 1391.
[8]  Naser A., Aboyassin et al. “Achieving total quality management using knowledge management practices:  A field study at the Jordanian insurance sector”, International Journal of Commerce and Management, 21 (4), pp. 394-409. 2011.
[9]  Salina, D., et al. “The Influence of Soft and Hard TQM Factors on Knowledge Management: Perspective from Malaysia”, International Conference on Management and Service Science IPEDR vol.8, ACSIT Press, Singapore. 2011.
[10]  فرائیالو، کارل، «مدیریت دانش». ترجمه عیسی شیرگیر؛ نشر نقش سیمرغ، تهران. 1383.
[11]  خاکی، غلامرضا، «مدیریت بهره‌وری (تجزیه و تحلیل آن در سازمان)»، تهران:  انتشارات کوهسار. 1371.
[12]  نظری، مریم، «گسست دانشی در پژوهش‌های مولد چگونه رصد می‌شود؟ پیشنهادِ ترسیمِ دو نقشه: نقشه دانش و نقشه پژوهش»، تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 47 (۱)، صص. 27-47. 1392.
[13]   Campbell J. P. “Modeling the performance prediction problem inرindustrial and organizational psychology”, In M. D. Dunnette and L. M. Hough (Eds.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Consulting. 2003.
[14]  رادینگ، آلن، «مدیریت دانش». ترجمه محمدحسین لطیفی، سمت، چاپ اول، ص 129. 1382.
[15]   Greenberg, J. & Baron, R. A. “Behavior in organizations”, Prentice-hall, Inc.,7th ed. 2002.
[16]   Keng-Boon Ooi “TQM: A facilitator to enhance knowledge management? A structural analysis”, Expert Systems with Applications 41, pp.5167–5179. 2014
[17]   Keng-Boon Ooi et al. “Developing an integrated model of TQM and HRM on KM activities”, Management Research News, 32 (5), pp. 477-490. 2009
[18]   Hulland, J. “Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies”, Strategic management journal, 20 (2): 195-204. 1999
[19]  داوری، علی؛ رضازاده، آرش، «مدل‌سازی و معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS»، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران. بی‌تا.
[20]   Wetzels, M. Odekerken-Schroder, G. Van Oppen, C. “Using Pls Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration”, Mis Quarterly, 33(1): 177. 2009.
[21]  داوس، دی. ای، «پیمایش در تحقیقات اجتماعی»، ترجمه هوشنگ ثابتی، چاپ اول، نشر نی، تهران. 1376.