چهارچوب جامع چندسطحی حفاظت دانش بنگاه‌های دانش‌محور (مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران)

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت دانش و منابع انسانی دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده

امروزه بنگاه‌های دانش‌محور برای حفظ ذخایر ارزشمند دانشی و مزیت رقابتی بر «حفاظت دانش» به عنوان فرایند کلیدی مدیریت دانش تأکید دارند. در واقع خلق و به اشتراک‌گذاری دانش بدون حفاظت دانش منجر به ایجاد ارزش افزوده پایدار نمی‌شود. هدف از این مقاله، بررسی رویکردهای حفاظت دانش با پیشنهاد چهارچوب چندسطحی در شرکت ملی نفت ایران به عنوان بنگاه دانش‌محور است که با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق از مطالعه موردی استفاده می‌شود. حفاظت دانش شامل حفظ دانش صریح (نظیر ثبت اختراع و مستندهای سازمانی) و نیز حفاظت دانش ضمنی (دانش در ذهن کارکنان نظیر تجربه) است.
‌نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ریسک از دست دادن دانش و لزوم حفاظت دانش در سطح فردی (ترک خدمت و بازنشستگی کارکنان) و در سطح سازمانی (کوچک‌سازی، مدیریت روابط بین سازمانی و مدیریت پروژه) باید مورد نظر قرار گیرد که مروری بر استراتژی‌های شرکت ملی نفت به عنوان بنگاه دانش‌محور برای کاهش هر یک از ریسک‌های مذکور صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Multi-level Comprehensive Framework for Knowledge Protection of Knowledge-based Companies (Case Study of NIOC)

نویسنده [English]

  • Maryam Parisa Amani
PhD Student of Information Science and Knowledge Management, Economic and Management Faculty of Sharif University
چکیده [English]

Nowadays, knowledge-based companies emphasis on knowledge protection as a continuous process of knowledge management for knowledge repository retention and competitive advantage. In fact, knowledge creation and sharing without protection will not lead to the creation of a sustainable value. This research aims to explore the knowledge protection strategies of NIOC (National Iranian Oil Company) as a knowledge-based company. Based on the exploratory nature of research, a single case study method was utilized. Knowledge protection consists of both explicit knowledge (e. g., documentation and patent submission) and tacit knowledge (e. g., intuition, expert). The result of this study shows that the risk of knowledge loss and the necessity of its protection must be taken into account in downsizing, lay off, retirement, outsourcing and etc. A review on the strategies of the National Oil Company, as a knowledge base company, to reduce any mentioned risks was performed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Knowledge Protection
  • Multi-level Framework
  • Tacit Knowledge