دوره و شماره: دوره 28، شماره 71، آبان 1397، صفحه 1-140