تحلیلی بر شاخص‌های فضای کسب‌وکار در ایران

نویسندگان

عضو هیئت ‌علمی پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

چکیده

فضای مناسب برای کسب‌وکار یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شود. هدف مقاله بررسی و تحلیل وضعیت شاخص‌های ایران از منظر کسب‌وکار از سال 2013 تا 2017 است. در این پژوهش از روش توصیفی طولی و تحلیلی استفاده شده است. با استفاده از مطالعات اسنادی، کتابخانه‌ای و آمار رسمی منتشر شده در خصوص شاخص‌های فضای کسب‌وکار، عوامل، مؤلفه‌های ارزیابی و موانع مهم تک‌تک شاخص‌های انجام کسب‌وکار در کشور، طی سال‌های 2017-2013 مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که شاخص‌های «اخذ مجوزهای ساخت»، «ثبت مالکیت» و «کسب انشعاب برق» بیشترین بهبود را طی این سال‌ها در رتبه جهانی داشته‌اند. از طرف دیگر، شاخص‌های «تجارت فرامرزی»، «حل‌وفصل ناتوانی در پرداخت دیون»، بیشترین تنزل و افت را طی این سال‌ها داشته‌اند. شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک» همواره طی این پنج سال اخیر از وضع نامطلوبی برخوردار بوده و در روند بهبود آن تغییری صورت نگرفته است. در بخش نتیجه‌گیری مؤلفه‌های مؤثر در شاخص‌های بهبودیافته و همچنین تحلیلی برای مؤلفه‌های تأثیرگذار در بهبود شاخص‌های تنزل‌یافته برای متولیان شاخص‌ها ارائه ‌شده است. برای سایر شاخص‌ها طی این دوره تغییرات جدی دیده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Business Environment Indicators in Iran

نویسندگان [English]

  • Negar Armaghan
  • Negin Fallah Haghighi
Assistant Professor, Department of Technology Development Studies (DTDS), Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST)
چکیده [English]

An appropriate business environment is one of the important factors in the economic growth and development and in internal and international investment. The aim of this paper is to investigate and analysis the situation of Iran indexes from the viewpoint of business from 2013 to 2017. In this research, the analytic and longitudinal descriptive method was utilized. By utilizing the documentary and library studies and the published official statistics the indexes of business environment, the factors, evaluation components and the important barriers of each doing business indexes during five years in Iran, were analyzed. The findings showed that the indexes of"Dealing with construction permits", "Registering property" and "Getting electricity" have improved more than others index in recent years. The ranking of "Trading cross-borders", "Resolving Insolvency" and “Protecting the minority investors” were the most declining over the years. At the end of the paper, in conclusion and suggestion sections, we analyzed both the improved indicators and improving indicators for mentioned indexes. There are not significance change for the other indexes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Environment
  • Business Indicators
  • Business Indexes