خرید دولتی نوآوری‌گرا ابزار مهم سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا

نویسندگان

1 مربی پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین- سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

2 دانشیار پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین- سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

چکیده

حجم قابل توجه خرید دولتی سالانه کشورها موجب شده است که توجه سیاست‌گذاران نوآوری به قدرت اهرمی خرید دولتی برای تحریک نوآوری جلب شود. خرید دولتی در بازار به عنوان کشش تقاضا برای کالاها، خدمات و سیستم‌ها بیان می‌شود و اگر بتوان با به کارگیری روش‌های نوین، این تقاضا را به سمت نوآوری‌ سوق داد، در عمل تقاضای مؤثری برای شکل‌‌گیری نوآوری در جامعه ایجاد می‌شود که برای پرورش نوآوری از اهمیت اساسی برخوردار است.
‌هدف این مقاله تبیین روش‌های خرید نوآوری‌گراست. در این راستا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای ابتدا نقش تقاضا در شکل‌گیری نوآوری و ظرفیت سیاستی خرید دولتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس با تبیین خرید دولتی نوآوری‌گرا تفاوت آن با خرید معمولی شرح داده می‌شود. بعد از آن، به امکان به ‌کارگیری خرید دولتی نوآوری‌گرا به عنوان ابزار سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا پرداخته می‌شود. برای شناخت بیشتر از خرید دولتی نوآوری‌گرا،‌ انواع آنها مشخص شده و موانع به‌ کارگیری این روش‌ها مورد توضیح قرار می‌گیرند. توجه به ظرفیت خرید دولتی برای تحریک نوآوری در کشور یکی از نتایج این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innovation-oriented Public Procurement: An Important Instrument of Demand Side Innovation Policy

نویسندگان [English]

  • Bahman Fakour 1
  • Hojatollah Hajihoseini 2
  • Mohamad Taghi Ansari 1
1 Educator in Research Institute for New Technology Development Studies, Iranian Research Organization for Science and Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor in Research Institute for New Technology Development Studies, Iranian Research Organization for Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The significant amount of annual public procurements in countries led the policymakers to the use of public procurements as the leverage power to stimulate the innovation. In fact the public procurement is a demand for products, services and systems in market and this demand with using new procurement methods can lead to formation of effective demand for innovations which is essential for fostering innovations. The aim of this article is to explain innovation-oriented methods in public procurement. Therefore, a library research was conducted on the role of demand in innovation and policy capacity of public procurement. Then, public procurements for innovation will be defined and distinguished from conventional public procurement. Subsequently, the possibility of applying innovation-oriented public procurement as an instrument of demand side innovation policy will be discussed. The taxonomy of innovation-oriented public procurement and obstacles for this method of procurement will be explained. Finally the conclusion is provided in which it is emphasized on the necessity of paying attention to the capacity of the public procurement in simulation of innovation in our country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Procurement
  • Innovation-oriented Public Procurement
  • Demand Side Innovation Policy