مطالعه علم‏سنجی انتشارات علمی حوزه زلزله ‏شناسی بر اساس پایگاه استنادی وبگاه علوم

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم‏سنجی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد علم‏سنجی، دانشکده مدیریت، دانشکده دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‏ شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعه تحلیلی و ارزیابی کمی و کیفی تولیدات علمی حوزۀ زلزله‏شناسی در پایگاه استنادی وبگاه علوم در جهان و ایران از سال 1970 تا 2018 میلادی است. مطالعه حاضر، پژوهشی پیمایشی است و با استفاده از رویکرد علم‏سنجی انجام شده است که با استفاده از شاخص‌های کمی تولیدات علمی جهان و ایران در حوزه زلزله‏شناسی را مورد ارزیابی قرار داده است. یافته‌ها نشان داد تعداد تولیدات علمی حوزۀ زلزله در جهان، 114292 مدرک بوده که سهم ایران از تولید علم جهان در این حوزه 3065 مدرک است؛ همچنین نتایج نشان داد که ایران در جهان در مرتبه سیزدهم و در میان کشورهای آسیایی در مرتبه ششم قرار دارد. تعداد کل استنادها به مدارک 1963 استناد است که میانگین استناد به هر مدرک 25/6 استناد و شاخص هرش در این حوزه برای کشور ایران 51 است. نتایج نشان می‏دهد با وجود این که ایران یک کشور زلزله‏خیز است، تعداد تولیدات علمی کشور ما در مقایسه با برخی کشورها که کانون زلزله نیستند پایین است. بنابراین، بایستی توجه بیشتری به تحقیق و توسعه در حوزه زلزله‏شناسی شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientometric Study of Scientific Publications in Seismology based on Web of Science

نویسندگان [English]

  • Mohamad Falah 1
  • ali ghorobi 2
  • alireza norozi 3
  • Afsane Jafari 4
1 Msc, Scientometrics, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.
2 Msc, Scientometrics, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
4 Msc, Information Management, Faculty of Social Science, Razi University, Iran
چکیده [English]

This study aims to investigate and evaluate the scientific productions of Iran and the world in the field of seismology in the Web of Science database from 1970 to 2018, quantitatively and qualitatively. The present study was carried out, using a scientometric approach. This research is applied research that evaluates the quality and quantity of scientific products of the world and Iran in the field of seismology. The results showed that the number of scientific productions in the seismology field in the world is 114292 documents. The number of papers published by the Iranian researchers in this area was 3065 documents. Furthermore, the results showed that Iran is in the thirteenth position in the world and sixth position among other Asian countries. The total number of citations documents published by Iranians was 1963. The average citation per document was 6.25 and the H-index for Iran in this field is 51. The results showed that while Iran is an earthquake-prone country; the number of scientific research conducted by the Iranian researchers is low, in comparison to some countries that are not the earthquake-prone countries. Therefore, more attention should be paid to research and development in the field of seismology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismology
  • Scientific publications
  • Citation analysis
  • Scientometrics
[1] سیف نراقی، مریم، و نادری، عزت‏الله. روش تحقیق در علوم انسانی (با تأکید بر علوم رفتاری) ، بدر، تهران، صص. 39. 1385
[2] فراهانی، ابوالفضل، رضائی صوفی، مرتضی، و خاصه، علی‌اکبر« تولیدات علمی ایران در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی». فصلنامه المپیک، 19(2)، صص. 77-89. 1390.
[3] نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ حسن زاده، محمد. «تولیدات علمی نمایه‏سازی شده ایران و کشورهای اسلامی منطقه ی خاورمیانه در WOS (2007 - 2003)». دانش‏شناسی، 6، صص. 89-106. 1388
[4] یمینی فیروز، مسعود، حسینی، سیدعماد، یمینی‏فیروز، موسی، و سالار، سروین. «سهم علوم ورزشی در تولید علم جهانی: مطالعه‏ای در ISI». نشریه مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال،1392، 1(1)، صص. 1-10.
[5]     Andrade, D.C., Lopez, B.A., Ramirez-Campillo, R., Beltran, A.R., & Rodriguez, R.P. “Bibliometric analysis of south american research in sports science from 1970 to 2012”. Motriz-revista de educacao fisica, 2013, 19(4), 783-791.
[6]     Asadi, M., & Ghaderi Sohi, “A. Thirty-nine years of Iran's scientific products in the field of Geophysics”. Journal of the Earth and Space Physic, 2015, 41(1), 145-164.
[7]     Chiu, W. T., & Ho, Y. S. “Bibliometric analysis of tsunami research”. Scientometrics, 2007, 73(1), 3-17.
[8]     Emmer, A. (2018). “Geographies and scientometrics of research on natural hazards”. Geosciences (Switzerland), 8(10).
[9]     Gokceoglu, C., Okay, A. I., & Sezer, “ E. International earth science literature from Turkey - 1970-2005”, Trends and possible causes. Scientometrics, 2008, 74(3), 409-423.
[10]   Gupta, D. K. “Collaborative research trend in exploration geophysics”. Scientometrics, 1993, 28(3), 287-296.
[11]   Li, Y., Wen, J., Du, L., Gao, Z., Li, L., Chen, Q., . . . Ai, C. “A comparative study on earthquake-related literature published in medical journals”. Journal of Evidence-Based Medicine2009, 2(4), 252-257.
[12]   Liu, X., Zhan, F. B., Hong, S., Niu, B., & Liu, Y. “A bibliometric study of earthquake research”. 1900-2010. Scientometrics, 2012, 92(3), 747-765.
[13]   Sagar, A., Kademani, B. S., Garg, R. G., & Kumar, V. “Scientometric mapping of Tsunami publications: A citation based study”. Malaysian Journal of Library and Information Science, 2010. 15(1), 23-40.
[14]   Ugolini, D. “A biblipmetric analysis of scientific production in cancer molecular epidemiology”. Carcinogenesis, 2007. 28(8), 901-908.
[15]   Waaijer, C. J. F., & Palmblad, M. “Bibliometric mapping: Eight decades of analytical chemistry, with special focus on the use of mass spectrometry” Paper presented at the Proceedings of ISSI 2015 Istanbul: 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference.
[16]   Wu, X., Chen, X., Zhan, F. B., & Hong, S. “Global research trends in landslides during” 1991–2014: a bibliometric analysis. Landslides, 2015. 12(6), 1215-1226. doi:10.1007/s10346-015-0624-z
[17]   Yaminfirooz, M., Siamian, H., Jahani, M., Yaminifirouz, M. “ Scientific production of sports science in iran: a scientometric analysis”. Acta Informatica Medica, 2014, 22 (3), 195-198.