دوره و شماره: دوره 28، شماره 72، اسفند 1397، صفحه 1-123 
نقش سازمان‌های مردم‌نهاد علمی در توسعه علم و فناوری

صفحه 19-32

سید حامد مزارعی؛ مهدی پاکزاد بناب؛ مصطفی محسنی کیاسری