الگویابیِ ساختاری تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر راهبرد‌های مدیریت تعارض در کتابخانه‌ها

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، اداره کل کتابخانه‌‌های عمومی استان مرکزی، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارتقای قابلیت کتابداران در مدیریت تعارض در کتابخانه‌ها با به‌کارگیری مهارت‌های ارتباطی و ارتباطات بین فردی است. بنابراین در این پژوهش به بررسی روابط علمی تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر راهبردهای مدیریت تعارض در کتابخانه‌ها پرداخته شد.
این پژوهش از نوع توصیفی است که به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه پژوهش را تمامی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی تشکیل می‌دهند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه‌های مهارت‌های ارتباطی کویین دام، ارتباطات بین فردی گراهام و مدیریت تعارض ارتباط سازمانی پوتنام و ویلسون بود.
نتیجۀ آزمون رگرسیون آماری بیانگر تأثیر مؤلفه‌های مهارت‌های ارتباطی بر ارتباطات بین فردی و راهبردهای مدیریت تعارض است و همچنین مؤلفه‌های مهارت‌های ارتباطی بر راهبردهای مدیریت تعارض تأثیر معنا‌‌داری دارند.
با توجه به نقش علی مهارت‌های ارتباطی می‌توان با شناسایی ضعف‌های موجود در حوزه کتابخانه‌های عمومی، زمینه را برای رشد و ترقی این مهارت‌ها از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی و موارد پیشنهادشده در این پژوهش فراهم آورد تا کتابداران در ارائه خدمات به کاربران نهایت بهره‌مندی را از مهارت‌های ارتباطی خود ببرند و در مراجعه مجدد کاربر بهترین روش ارتباط بین فردی برای کاهش تعارض در کتابخانه‌ها را اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Modeling the Effect of Librarians' Communication Skills on Interpersonal Communications and its Role in Conflict Management Strategies in the Libraries

نویسندگان [English]

  • Akbar Bahmani CHobbasti 1
  • Seyed Mehrdad Seyedin 2
1 Assistant Professor of Government Management. Payam Noor university, Tehran, Iran
2 Master of Executive Management & Master of LIS, Markazi Public Library, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to enhance the ability of librarians in conflict management in libraries through the use of communication skills and interpersonal communication. Therefore, in this research, the effect of communication skills of librarians on interpersonal communication and its role in conflict management strategies in libraries was investigated.
This is a descriptive study that was conducted through a survey method. The study community consisted of all librarians working in the public libraries of Markazi province. Data collection tools consisted of Queen Dom communication skills questionnaire, Graham interpersonal communication, and Potenhn and Wilson Corporate Communication Conflict Management. Using Levin's test for data variance, the Kolmogorov-Smirnov test for natural distribution of data, t and F tests for comparison of averages and linear regression and structural equation modeling were used to study the effect of observed variables on the variables.
The result of the statistical regression test shows the effect of components of communication skills on interpersonal communication and conflict management strategies as well as the components of communication skills with conflict management strategies that have a significant effect.
Given the role of the causal communication skills, it is possible to identify the weaknesses in this field in public libraries, to develop these skills through the workshops and the proposals proposed in this study so that librarians can benefit in providing services to users. Take their communication skills and adopt the best communication method in the user's referral.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication skills
  • Interpersonal communication
  • Conflict management strategies
  • Librarians
  • Public libraries
[1] نظری، ر. و صافدل، ح. «ارائه مدل اثر ارتباطات بین فردی کارکنان بر کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در سازمان‌های ورزشی». فصلنامه رویکردهاینویندرمدیریتورزشی. 1394؛ 3 (11): 21-32.
[2] Sullivan, P. “Communication differences between male and female team sport athletes. Communication reports”. Academic research library. P: 1231.2004.
[3] Yukl, G. “How leaders influence organizational effectiveness”. The leadership quarterly. 2008; 19, 708-722.
[4] Smith, G. “Communication skills critical for internal auditors”. Managerial journal. 2005; 20(5), 513-519.
[5] رداد، الف. و قطب‌زاده اردکانی، م. «بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران بر کیفیت ارائه خدمات» (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی). فصلنامهمطالعاتکتابداریوعلماطلاعات. 1396؛ 21(3): 91-110.
[6] فتاحی، ر. ارزش‌ها و جذابیت‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: کتابدار. 1388.
[7] سید حسینی، ش. خسروی، ع. و بصیریان جهرمی، ر. «بررسی مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر بوشهر از دیدگاه کتابداران و مراجعه‌کنندگان به کتابخانه: رویکردی مقایسه‌ای». فصلنامه دانش شناسی. 1395؛ 9(33): 51-61.
[8] عباسی، ر. عباسی، ر. و عابدی، ی. «نحوه‌ی اتخاذ راهبردهای مدیریت تعارض در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی: بررسی نقش خلاقیت». فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. 1389؛ 16(2)، 29-44.
[9] رهادوست، ف. فلسفه کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: کتابدار. 1386.
[10] زارع فراشبندی، ف. «نقش ارتباط غیرکلامی در مصاحبه مرجع». فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. 1380؛ 11(2): 11-16.
[11] افشار، الف. مهارت‌های ارتباطی برای کتابداران. تهران: چاپار. 1397.
[12] الوانی، م. مدیریت عمومی. نشر نی.1379.
[13] Dikert, a., Maria Paasivaaraa, b., Casper Lassenius a. “Challenges and success factors for large-scale agile transformations: A systematic literature review”. The Journal of Systems and Software. 2016; no.119, 87–108.
[14] نظری، ر. احسانی، م. اشرف گنجویی، ف. و قاسمی، ح. «اثرات مهارت‌های ارتباطی و ارتباطات بین فردی بر اثربخشی سازمانی سازمان‌های ورزشی ایران». فصلنامه مطالعاتمدیریتورزشی. 1391؛ 5(4)، 67-82.
[15] مزینانی، ع. کتابخانه و کتابداری. تهران: سمت. 1379.
[16] بیکمرادی، ع. عبدی، ف. سلطانیان، ع. و حمیدی، ی. «همبستگی سبک‌های مدیریت تعارض با مشخصات فردی مدیران پرستاری مرکز آموزشی درمانی شهر همدان». مجلهعلمیدانشکدهپرستاریومامائیهمدان. 1396؛ 25 (2): 27-35.
[17] Hornung, C. “Conflict management techniques”. from http://www.onlinewbc.Gov. 2002.
[18] ضیایی، س. بررسی عوامل بروز تعارض در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد و شناسایی راهبردهای مدیریت تعارض از دیدگاه کتابداران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی، مشهد. 1391.
[19] نصیری پور، الف. ریاحی، ل. و افضل الف. «نظام ارتباطات و رابطه آن با تعارض سازمانی در مجتمع بیمارستانی حضرت رسول اکرم (ص) تهران». فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت. 1388؛ 20(83): 55-64.
[20] شادپور، پ. برزگر، م. و افضل، الف. «تأثیر ارتباطات بر تعارض بین فردی مدیران و کارکنان در یک مرکز آموزشی درمانی». فصلنامه نظامسلامت. 1389؛ 2 (1 و 2): 17-26
[21] فهیم دوین، ح. پیمانی زاده، ح. و نیرومند، م. «رابطه مهارت‌های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض و مقایسه این متغیرها در مدیران و مربیان شاغل در ورزش کشتی استان خراسان شمالی». فصلنامه تحقیقاتعلومورزشی. 1389؛ 1(1).
[22] تقی پور، آ. دژبان، ر. خادم دزفولی، ز. و نعامی، ع. «بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی و سبک‌های حل تعارض مدیران با توانمندی کارکنان». فصلنامه پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی. 1390؛ 1(2): 17-43.
[23] خسروی، م. و واصفیان، ف. «رابطه مهارت‌های ارتباطی با راهبردهای مدیریت حل تعارض مدیران دوره متوسطه». فصلنامهعلمیپژوهشیرهیافتینودرمدیریت. 1393؛ 5(3): 54-79.
[24] کارور، ح. «بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی با مدیریت تعارض» (مطالعه موردی: مدیران گروه صنعتی پارس‌خودرو). فصلنامهپژوهش‌هایجدیددرمدیریتوحسابداری. 1395؛ 3(12): 111-125.
[25] Adomi, E. E. & Ozioma Anie, S. “Conflict Management in Nigerian University Libraries”. Library Management. 2006; 27(8), 120- 134.
[26] Kulkarni, M., & Deshpande, M. “Powering library users establishing channel of communication for service quality expectations of trainers from government Administrative Training Institute (ATI) Libraries in India”. Available Online from: http://conferencer.retrieved from http://www.iifla.org/ifla78. 2012.
[27] Rajesh, I. Irudhaya & Suganthi, L. “The satisfaction of teachers with their supervisors’ interpersonal communication skills in relation to job burn-out and growth satisfaction in southern India”. British Educational Leadership, Management & Administration Society (BELMAS). 2013.
[28] نقی زاده باقی، ع. اسدی، ح. گودرزی، م. و سجادی ن. «رابطه نوع تعارض، سبک مدیریت تعارض و اثربخشی تیم‌های والیبال باشگاه‌های لیگ برتر کشور». فصلنامه مدیریتورزشی. 1389؛ 5: 51-71.
[29] اشراقی، ح. کاشف، م. و محرم زاده، م. «تأثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات تربیت‌بدنی استان آذربایجان غربی». فصلنامه المپیک. 1388؛ 17(45): 33-46.
[30] Graham, J. “An analysis of sport manager's interpersonal communication skills in selected Ontario amateur sport organization”. Dissertation, University of Windsor, Windsor, Ontario, Canada. 1998; 82-92.
[31] Thomas, K. “Conflict and Conflict Management”. Hand book of industrial and Organizational Psychology. New York: Wiley pub. 1976.