آرایه‌شناسی نوآوری باز

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک ‌اشتر

چکیده

علاقه به مفهوم «نوآوری باز» در دهه اخیر افزایش چشم‌گیری پیداکرده، اما ادبیات گسترده این موضوع از تنوع بیشتری برخوردار است از آن‌رو که نوآوری باز، مفهومی « فازی» است و مرزهای دقیقی با نوآوری بسته ندارد. به ‌بیان‌دیگر هر فرایند نوآوری می‌تواند هم تا حدودی «باز» تلقی شده و هم تا حدودی « بسته»؛ بنابراین نوآوری یک طیف است و نه یک مرزبندی دقیق. یکی از راه‌های تألیف برداشت‌ها از نوآوری باز، کاربرد آرایه‌شناسی است. هدف این تحقیق نیز آرایه‌شناسی نوآوری باز با استفاده از ادبیات موضوعی است. این تحقیق از نظر هدف، مروری، از نظر نوع، کیفی و با توجه نحوه گردآوری‌ داده‌ها، کتابخانه‌ای و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی برخط است. مقاله ضمن مروری مختصر بر مفهوم‌شناسی نوآوری باز و مدیریت دانش، تلاش می‌کند با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای ادبیات موضوعی در حوزه آرایه­بندی نوآوری باز، به گرد‌آوری این متون دست یابد. آرایه‌شناسی‌های ارائه‌ شده افزون بر کمک به درک اصطلاحات این حوزه، در قالب طرح‌واره‌ها و با امکان مقایسه شباهت‌ها و تفاوت‌ها می‌تواند به‌عنوان ابزار تصمیم­گیری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Taxonomy of Open Innovation

نویسنده [English]

  • Amin Pajohesh Jahromi
Member of faculty member of Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

The interest in the concept of "open innovation" has increased dramatically in the last decade. However, the widespread literature on this subject is scattered. It is because open innovation is a "fuzzy" concept, and there are no exact boundaries with closed innovation. In other words, any innovation process can be considered to be "open" and partly "closed". Therefore, innovation is a spectrum and not a precise boundary. One of the ways to bring an understanding of open innovation is to use taxonomy. The purpose of this paper is a taxonomy of open source using a literature review. This research uses a qualitative review method. To collect the data, the study uses the library method of data collection (secondary studies, meta-synthesis) and is based on an online study of information sources. By briefly reviewing the concept of open innovation and knowledge management, the paper tries to bring these texts together using the new literature in the field of open innovation array. The presented taxonomy also helps to understand the terminology of this field, and comparing similarities and differences can be used as a decision tool.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taxonomy
  • Open Innovation
  • Knowledge Management
[1] Haapalainen P, Kantola J. Taxonomy of knowledge management in open innovations. Procedia Manufacturing. 2015; 3:688-695.
[2] O’Mahony S. Guarding the commons: how open source contributors protect their work. Research Policy.2003; 32 (7): 1179–1198.
[3] Chesbrough H.W. [ Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology]. Boston: Harvard Business School Press; 2003.
[4] Groen AJ Linton J D. Is open innovation a field of study or a communication barrier to theory development?. Technovation.2010; 30(11): 554.
[5] DuarteV, Sarkar S. Separating the wheat from the chaff–a taxonomy of open innovation. European Journal of Innovation Management. 2011 ;14(4): 435-459.
[6] Von Briel F, Schneider C. (2012)[ A taxonomy of web-based inbound open innovation initiatives].Proceedings of the Eighteenth Americas Conference on Information Systems. 9-12August2012. Seattle: Washington.
[7] Dahlander L, Gann D. M. How open is innovation?. Research policy. 2010; 39(6): 699-709.
[8] Soto-Acosta P, Popa S, Palacios-Marqués D. E-business, organizational innovation and firm performance in manufacturing SMEs: an empirical study in Spain. Technological and Economic Development of Economy. 2016; 22(6): 885-904.
[9] Park S. H, Lee Y. G. Perspectives on Technology Transfer Strategies of Korean Companies in Point of Resource and Capability Based View. Journal of technology management & innovation, 2011 ;6(1):161-184.
[10] Abouzeedan A, Hedner T. Organization Structure Theories and Open Innovation Paradigm. World Journal of Science, Technology and Sustainable Development. 2013; 9(1): 6-27
[11] Ahn J. M, Minshall T, Mortara L. [Open innovation: a new classification and its impact on firm performance in innovative SMEs]; 2015
 
 
[12] Chesbrough H, Crowther A. K. Beyond high-tech: early adopters of Open Innovation in other industries. R&D Management.2006; 36 ( 3): 229–236.
[13] Cheng C. C, Shiu E. C. The inconvenient truth of the relationship between open innovation activities and innovation performance.Management Decision. 2015 53 (3): 625-647.
[14] Gassmann O, Enkel E. [Towards a theory of open innovation]. three core process archetypes;2004
[15] Penin J. More open than open innovation? Rethinking the concept of openness in innovation studies. Bureau d’Economie Théorique et Appliquée.2008;18(33), 1-20.
[16] Hung K. P. Chou C. The impact of open innovation on firm performance: The moderating effects of internal R&D and environmental turbulence. Technovation. 2013; 33 (10) : 368-380.
[17] Huizingh E. K. Open innovation: State of the art and future perspectives.­ Technovation. 2011; 31(1): 2-9.