تحلیل کتاب‌سنجی و علم‌سنجی فصلنامه رهیافت بین سال‌های 1377-1397

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات و دانش، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تحلیل کتاب‌سنجی و علم‌سنجی فصلنامه رهیافت بین سال‌های 1397- 1377 انجام ‌شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی با رویکرد کتاب‌سنجی و علم‌سنجی است. جامعه آماری مورد بررسی تمام مقالات منتشرشده از سال 1377-1397 و رد شده از بهار سال 1394 تا زمستان 1397 است.
یافته‌ها نشان می‏دهد که نرخ پذیرش کلی در فصلنامه رهیافت حدود 38 درصد بوده است کهوضعیت پذیرش نسبتاً خوبی را نشان می‌دهد. باوجود رتبه علمی- ترویجی این فصلنامه، تعدادی از مقالات مروری نیستند. گرایش نویسندگان در زمینه علم و فناوری، تحلیل کارکردها، بیان مدل‌ها و تحلیل‌های علمی- دیدگاهی بوده است و بیشتر مقالات رد شده نیز در زمینه‌های مدیریتی و علم اطلاعات و دانش­شناسی بوده‌اند. دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بیشترین تعداد مقاله­های پذیرفته‌ شده را به خود اختصاص داده‌اند. تنوع بین‌رشته‌ای در بین اعضای هیئت تحریریه با 8 رشته مختلف موضوعی در سطح مناسبی است. وضعیت چاپ الکترونیکی فصلنامه نسبتاً خوب است ولی انتشار چاپی آن را می‌توان ضعیف دانست. نویسندگان مقطع دکتری (64.53) و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد (جمعاً 62/29) بیشترین تعداد مقاله را تولید کرده‌اند. حدود 43 درصد از منابع فارسی، 44 درصد انگلیسی و 13 درصد باقی‌مانده زبان‌های عربی، آلمانی و غیره بوده است. از نظر نوع منابع نیز، مقاله بیشترین منبع مورد استفاده نویسندگان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bibliometric and Scientometrics Analysis of Rahyaft Journal between (2015-2018)

نویسندگان [English]

  • Sanaz pouroshasb 1
  • Somayeh Karimizadeh Ardakani 2
1 PhD Student in Information and Knowledge Management, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 PhD in Sociology of Social Issues, NRISP, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aims to provide a bibliometric and scientometrics analysis of the Rahyaft Journal between 2015-2018. It is a descriptive study with a bibliometrics and scientometrics approach. The population of the study is all published and rejected articles by the spring of 2015 to the winter of 2019. The findings show that the acceptance rate in the Rahyaft journal was about 38%, which shows a fairly good acceptation status. Large numbers of published articles are research papers. Authors' trends are in the field of science and technology, functional and modeling analysis, and scientific-point-of-views analysis. Moreover, most of the rejected articles are in the fields of management and knowledge and information science. The University of Tehran and National Research Institute for Science Policy have the largest number of accepted papers. An interdisciplinary variation among the editorial board with 8 different subject areas is appropriate. The online publishing status is not bad, but hardcopy publishing needs more attention. Authors with a Ph.D. degree (64.53%) and Ph.D. and master students (29.62) have produced the largest number of articles. Authors referenced about 43% of Persian sources, 44% of English, and 13% of the other languages like Arabic, French, German, etc. In terms of resource type, research papers have been the most used source.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rahyaft
  • Bibliometric Analysis
  • Scientometric Analysis
  • Journal Analysis
[1] Sharifi, V. Scientometrics and Cognitive Sciences(Persian). Cognitive Science News.2003; 5 (2), 89-91.
[2] Emerson LD, Colditz GA.[ Use of statistical analysis in the new England journal medicine in:Bailar LC, Mosteiler F]. Medical uses of statistics NEJM books. Medical society: Massachusetts; 1986
[3] Web site of Rheyateh quarterly, 6/9/2017, Retrieved from: http://rahyaft.nrisp.ac.ir
[4] Islamic World Science Citation Center, 6/9/2017, Retrieved from: www.isc.gov.ir
[5] Samadbeik M, Saremian M, Asadi H, Garavand A. Content and citation analysis of Lorestan University of Medical Sciences Journal during 2011-2015(Persian). yafte. 2017; 19(4):1-10.
[6] Bahremand M. Bibliometric Analysis of Rahyaft  Quarterly. Rahyaft. 2016; 63: 77-91.
[7] Soleimanzadeh Najafi N, Ashrafi Rizi H. Evaluating Book Review Articles Published in Month Book Magazine: Generalities Based on the BREM Model. Academic Library and Information Research. 2014;48 (3): 459-476.
[8] Arastopor sh .Research in Information Science & Knowledge Journals: A Methodological Approach to Research Articles Published in 10 Information Science Journals (Persian). Journal of Library and Information Science. 2014 ;17 (1): 135-161.
[9] Ebrahimi Milajardi Z,Riahinia N. The Citation Study of Papers in the Journal of Information Science and Public Libraries(Persian). Research on Information Science & Public Libraries. 2015; 20(3):423-446.
[10] Ghazi Nouri S.S, Roshani S, Rezai Nik N. 5 Years of Evolution and Theatrical Development of Journal of Science & Technology Policy( Persian).Journal of Science & Technology Policy. 2014; 6(2), 17-38
[11] Alijani R, Karami N. Studying the state of bibliometrics in the ISI database during 1965-2007(Persian) .Quarterly Journal of Knowledge Studies. 2010;2 (8), 61-71.
[12] Batooli Z. Survey on citations and collaboration rate in Feyz (Persian). Journal of Kashan University of Medical Sciences, from 2002 through 2008 . 2011;14(2), 154-162 .
[13] Ebrahimi, S. Performance Measurement of the International Journal of Scientometrics in 1990 to 2006(Persian). National Studies on Librarianship and Information Organization.2008;3(75), 41-54.
[14] Rezaeian M, Mahmoodi M, Rezvani M, Besharat F, Haji Ghodratabadi E, Molaei F. A Survey on the Publication Process and Quality of Articles of Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences During 2001-2006(Persian). Rafsanjan University of Medical Sciences & Health Services, 7(4), 217-226.
[15] Abdi Asad I, Alguliyev Rasim M, Aliguliyev R. Bibliometric Analysis of IP&M Journal (1980–2015). Journal of Scientometric Research, 2018; 7(1):54-62.
[16] Delirrad M, Rashidi A, Karimi S. A bibliometric analysis of toxicology publications of Iran and Turkey in ISI Web of Science(Persian). Iranian Journal of Toxicology. 2012; 6(19), 735-745.
[17] Kumara A, Prakasan ER, Kalyane V.L,Kumar V. Pramana - Journal of Physics: A scientometric analysis. Annals of Library and Information Studies. 2008; 55(1), 201-211.
[18] ARKHIPOV, DB. Scientometric analysis of nature, the journal. Scientometrics. 1999; 46(1), 51-72.
[19] Secretariat of the Commission for Review of Iranian Scientific Journals. (2011). By-Laws of Securing the Scientific Journals of the Country, Secretariat of the Commission for Review of Scientific Journals, Retrieved2018/09/20 https://rppc.msrt.ir/file/download/regulation/
[20] Erfanmanesh M, Nojavan F. Qualitative and Quantitative Status and International Visibility of Iranian Journals Indexed in Journal Citation Reports(Persian) . Iranian Research Institute for Information Science and Technology. 32(1):51-73
[21] Hesampour S, Marvati M. Citation Analysis of Articles of the Journal of Literary Criticism (1-28)D(Persian). Tarbiat Modares University Press. 2015; 8 (32): 155-169.
[22] Afshar M, AbdulMajid A H, Danesh F. Survey of Citations and Authors Collaboration Rate of Journal of Research in Medical Sciences (Persian). Health Information Management. 2009;6 (2): 123-131.
[23] Erfanmanesh M, HoseiniE.. 10 Years of the international of journal of information of science and management: A Scientometric and social network analysis study(Persian). International journal of information science and management. 2015; 13(1):1-20.
[24] M García-Abad M, Barrios G, Alcaide-González A, Teruel-G. Mapping recent information behavior research: an analysis of co- authorship and co-citation networks. Scientometrics. 2015; 103(2), 687-705.