راهکارهای وقف‌بنیان در اصلاح و توسعه نظام آموزشی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

2 دانشجو/دانشگاه امام صادق

چکیده

وقف با تاریخچه‌ای کهن، سنت حسنه اسلامی است که یکی از راهبردهای اساسی استفاده از آن، پیوند دادن آن با نظام علمی کشور است. در شرایط کنونی با توجه به سیاست‌گذاری تمرکزگرای حاکم، نظام آموزشی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است. وقف به ‌عنوان نهادی مردمی می‌تواند یکی از ظرفیت‌های اساسی برای اصلاح آن باشد. هدف این پژوهش کشف راهکارهایی وقف‌بنیان برای توسعه نظام علمی کشور است. روش گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای و تحلیل آنها بر اساس روش تحلیل مضمون صورت پذیرفته است. بر اساس نتایج این پژوهش پنج مضمون اصلی که از تحلیل مضمون منابع کتبی مربوط به «رابطه وقف و نهاد علم» به ‌دست ‌آمده عبارت‌اند از: «بعد اقتصادی»، «بعد بین‌الملل»، «بعد فناوری»، «بعد مردمی» و «بعد توزیع سرمایه». بر اساس نتایج، سرمایه‌گذاری موقوفات در استفاده از فناوری‌های روز مرتبط با آموزش و پژوهش، رفع مشکل معیشتی استادان و دانشجویان، مردمی‌کردن مدیریت مراکز علمی، دیپلماسی علمی وقف‌بنیان، صیانت از مراکز علمی تاریخی، تأسیس کتابخانه‌ها، پژوهشگاه‌ها و انتشارات بین‌المللی و پایگاه‌های اطلاعاتی علمی از راهکارهای وقف‌بنیان اصلاح نظام علمی کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Waqf-based Strategies for Reforming and Developing the Iranian Educational System

نویسندگان [English]

  • HamidReza Bahreman 1
  • abolfazl jafari 2
  • Mohamad Mahdi Kargozar 1
1 M.Sc. Student of Economics, Imam Sadegh University, Tehran, Iran
2 studentimam sadeq university
چکیده [English]

Endowment or waqf has a long history and has been emphasized in Islam as a good tradition. One of the main strategies for using the Waqf entity is to link it with the scientific system of the country. Due to the centralized and state-oriented policies governing the scientific system, the progress of education and research in the country faces many problems. Endowment as a long-standing traditional and popular institution in can be one of the main capacities for reforming the scientific system. The purpose of this research is to explore the foundations for the reform of the scientific system. The method of data collection and analysis is the library and thematic analysis method. Based on the results of this research, five main themes and organizers which are derived from the analysis of the content of written literature related to the central and comprehensive content of "the relationship between the endowment and the institution of science" are Economic dimension, International dimension, Technology dimension, human dimension, and Capital distribution dimension. Based on the results of this research, the investment of endowments in the use of world-class technologies in education and research, livelihood support of professors and students, decentralizing and popularizing the management of scientific centers, scientific diplomacy, endowment fundraising, preservation of scientific and historical centers, the establishment of independent libraries and research institutes, the creation of international publications and scientific databases based on endowment strategies, are the basis for the reform of the scientific system of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waqf
  • Education system
  • Development
  • Education and Research
Hayedeh L. Proposal to Revive and Introduce the Waqf Legacy and Make it Effective as a Research Tool. (persian). Journal of the Immortal Waqf. 2001; 33 (10); pp. 133-138.
[2]  Dehghani R. Bayati. H. Raznahan. M. Investigating the Social Position of Holy Shrines in Iranian and Ottoman Relations in the Safavieh Period. (persian) Journal of Historical Research. 2016; 31 (3); pp. 25-40.
[3]  Pourarshad N. Scientific and Educational Centers and Their Relationship with Waqf (Persian). Journal of the Immortal Heritage Waqf. 2003, 39 (9); pp. 56-63.
[4]  Documents on the Fundamental Transformation of Education.
[5]  Khaki Gh. [A Thesis-Based Research Approach (persian)]. Tehran: Baztab Publication; 2011.
[6]  Braun V. & Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. 2006, 3 (2); pp. 77-101.
[7]  Patton Mq. [Qualitative evaluation and research methods]. 4 sted. Thousand Oaks: SAGE Publication; 1990.
[8]  Raees sadi H, Raees sadi N. Raees sadi F. Pathology of Primary Education System and Solution Provision. (Persian). Journal of Humanities Research. 1986, 4 (4); pp. 55-80.
[9]  Sayyah M. [Memories of Haji Sayyah or Period of Fear and Terror. (persian)]. 1 sted. Tehran: Ibn Sina Publication; 1967.
[10]   Driel B. [confronting Islam to phobia in Educational practice]. 1 sted. New York: Trentham Books; 2004.
[11]   Attride-Stirling. J. Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research. 2001; Qualitative Research. 1 (3); pp. 385-405.
[12]   Mohammadi A. Note: The Science and Technology Endowment Position in the Comprehensive Scientific Map of the Country (Persian). 1986.
[13]   Mohammadnia. M. The Role of Waqf in Library Creation in Iran. (Persian). Journal of Mirror Research. 2009, 115 (2); pp. 5-10.
[14] Sajjadi Jazi S. Different Economic Aspects of Endowments and How to Promote Them. (Persian). Journal of Immortal Heritage Waqf. 2015, 90 (3); pp. 41-62.
[15]   Norouzi R. Bakhtiar Nasrabadi H. An Analysis of the Position of Individual Education in Iranian History. (Persian). Journal of Islamic Upbringing. 2008, 7 (5); pp. 105-126.
[16]   Dorani K. [History of Iranian Education before and after Islam (Persian)]. 11 sted. Tehran: Samt Publication; 2014.
[17]   Sediq E. [History of Iranian Culture (Persian)]. 1 sted. Tehran. University of Tehran; 1987.
[18]   Ravandi M. [Culture and History of Education in Iran and Europe (Persian)]. Tehran. Goya; 1985.
[19]   Safa Z. [Education and Knowledge in Iran (Persian)] Tehran. Novin; 1363.
[20]   Mo'ayeri M. The Changes of Education in the Fifty Years (1): The First Section of Education from 2484 to 2500 (persian). Journal of Education. 1976, 207 (6); pp. 14-26.
[21]   Ali Soufi A. Dashtaki Nia F. Mosque and Traditional and New Educational System in the Qajar Period. (Persian). Journal of Islamic History Studies. 2013, 18 (4); pp. 69-92.
[22]   Ahmadi Moghaddam H; Ahmadi Moghaddam M. The Role of Educational Technology in the Education System (Persian). National Conference on Educational Science and Technology of Social Studies and Psychology of Iran. 2015.
[23]   Etemad al-Saltanah M. [Sadr al-Tavarikh by the efforts of Mohammad Moshiri (persian)]. 1 sted. Tehran: Roozbahan; 1979.
[24]   Mirhoseyni A. Mohammadi doostdar H. Scientific Diplomacy as Soft Power. (persian). Journal of Soft Power Studies. 2014, 4 (11); pp. 127-147.
[25]   Malekzade E. The Situation of Charity Affairs in Tehran within the Constitutional Period. (Persian). GANJINE-YE ASNAD. 2006; 16 (20): 230-245.
[26]   Hashemzade N. Alborz Cultural Dedication Foundation's Complex. (Persian). Dedication The Eternal Legacy. 1999; 27 (10): 76-81.
[27]   Oloomi Z. Kanoon Farhangi Amoozesh Ghalamchi's Scholarship Services (Persian). (2020 January 1). Available at www.kanoon.ir.
[28]   Endowment of Khorasan Razavi Office of Scientific Cooperation and Elite of Shahid Fahmideh Northeast Region. Endowed Science and Technology. Mashhad. Endowment and Charity Affairs of Khorasan Razavi. 2016.