مروری بر نقش شهرداری‌ها و دولت‌های محلی در توسعه اکوسیستم نوآوری منطقه‌ای و شهری (مطالعه‌ای تطبیقی با تمرکز بر شهر تهران)

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

نوآوری و پویایی در اقتصادهای محلی و منطقه‌ای تغییرات و تحولات گسترده‌ای را به همراه دارد که موجب شده دولت‌های محلی و شهرداری‌ها، ایجاد ساختار‌ها و تدابیر سیاستی متناسبی را در توسعه نوآوری دنبال کنند. در این راستا شهرها و دولت‌های محلی که سرعت توسعه و به‌کارگیری نوآوری‌ در آنها گاهی بالاتر از سطح ملی است، نیز به این موضوع توجه دارد و موضع فعالی برای حمایت از نوآوری (در قالب شهر هوشمند، خلاق، نوآور و ...) اتخاذ کرده‌اند. بنابراین، مقاله حاضر با بررسی مبانی نظری نوآوری شهری، چارچوبی برای حمایت، توسعه و انتشار نوآوری پیشنهاد می‌کند که شامل ابعاد افراد و استعدادها و کسب‌وکارهای نوآور، زیرساخت‌ها (شهر هوشمند و ارتباطات)، سیاست‌گذاری و حکمرانی، شکل‌دهی به بازار و تحریک تقاضا (تقاضای شهرداری و دولت، کسب‌‌وکارها و شهروندان)، استقرار، مکان‌های تجمع، هم‌افزایی و شبکه‌سازی، سرمایه و تأمین مالی، زیرساخت تجاری‌سازی، آموزشی و پژوهشی و فرهنگ و ترویج است. بر این اساس برای شهرداری به نقش‌هایی به عنوان متولی نوآوری شهری، نقش‌های‌ شکل‌دهنده بازار و تحریک‌کننده تقاضای نوآوری فراهم‌کننده بستر توسعه کسب‌وکارهای نوآور، منبع تأمین مالی و سرمایه، مروج فرهنگ نوآوری و کارآفرینی، فراهم‌کننده زیرساخت فیزیکی، فراهم‌کننده زیرساخت تجاری‌سازی، آموزشی، پژوهشی و حامی استقرار، مکان‌های تجمع هم‌افزایی و شبکه‌سازی پیشنهاد شده و با تمرکز بر تهران مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Municipalities and Local Governments Roles in Developing Regional and Urban Innovation Ecosystems (A Comparative Study with Focus on City of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Saremi 1
  • Kiarash Fartash 2
  • Mohammad Adabi Firouzjae 3
  • Ali Asghar Sadabadai 2
1 Research Fellow, Technology Studies Institute, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Institute for Science and Technology Studies, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Master Student of Management of Technology, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Innovation and its dynamics in local and regional economies have brought about widespread changes that have led local governments and municipalities to pursue appropriate policies in the development of innovation. In this regard, cities and local governments, in which the pace of development and implementation of innovation is sometimes more than national levels, has also taken an active interest in supporting innovation (through initiatives such as smart, creative, innovative, etc.). On this basis, this paper proposes a framework for supporting, developing and disseminating innovation that include diverse dimensions: individual entrepreneurs, talents and innovative businesses, infrastructures (smart city and communications), policymaking and governance, market shaping and stimulation, synergy and networking, financing, commercialization infrastructure, education, and research. Based on these dimensions, municipalities have important roles in supporting urban innovation by shaping the market and stimulating innovation demand, providing a platform for the development of innovative businesses, financing and capital provision, promoting innovation and entrepreneurship culture, providing physical and commercialization infrastructure, supporting training, research, networking. A couple of cities with a focus on Tehran have been analyzed in the aforementioned roles

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Innovation
  • Regional Innovation
  • Municipality
  • Entrepreneurial Ecosystem
[1]   Mohammadi M. [Concept and Dimensions of the Creative City - A New Model for the Development of Knowledge-Based Urban Management] (Persian), 2018; 12 (5), 1-30.
[2]   Maria Pece A, Ecaterina Oros Simona O, Salisteanu F. [(Innovation and economic growth: An empirical analysis for CEE countries)]. Paper presented at: 4th World Conference on Business, Economics and Management, WCBEM. 1-7. 2015; Maryland, United States.
[3]   Uyarra E, Flanagan K. From regional systems of innovation to regions as innovation policy spaces. Manchester Institute of Innovation Research. 2010; 28 (2), pp. 681 – 695.
[4]   Stam E. Why Butterflies Don’t Leave: Locational Behavior of Entrepreneurial Firms. ResearchGate. 2007; 15 (9), 1-27.
[5]   Malecki E. Entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems. Wiley Online Library. 2017; 1 (3), 1-21.
[6]   Kroll H. Weaknesses and Opportunities of RIS3-type Policies. Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI. 2016; 7(2), 1-12.
[7]   Rusu M. [(Smart Specialization a Possible Solution to the New Global Challenges)]. Paper presented at: International Economic Conference of Sibiu 2013 Post Crisis Economy: Challenges and Opportunities, IECS 2013. 2013: 1-9.
[8]   Smart Specialisation at City Level – InFocus final report. In focus. 2018.
[9]   UK Innovation Districts Group. UK Innovation Districts and Knowledge Quarters. 2018.
[10]    The World Bank. Boosting Tech Innovation Ecosystems in Cities - A framework for growth and sustainability of urban tech innovation ecosystems. 2015.
[11]    THE BROOKINGS INSTITUTION. Clusters and Innovation Districts: Lessons from the United States Experience. 2017.
[12]    Kyriakou D, Martínez M P, Periáñez-Forte I, Rainoldi A. [(Governing Smart Specialisation)]. 106. New York: routledge; 2017.
[13]    RTI Press. Planning for an Innovation District: Questions for Practitioners to Consider. 2019.
[14]    Concilio G, Tosoni I. [(Innovation Capacity and the City: The Enabling Role of Design)]. 2018954858. Springer Briefs in Applied Sciences and Technology. 2017.
[15]    Mason C, Brown R. Entrepreneurial Ecosystems and Growth Oriented Entrepreneurship. OECD. 2014; 7 (5), 1-38.
[16]    Van Winden W, Braun E, Otgaar A. [Urban Innovation Systems]. New York; Routledge, 2014.
[17]    Cohen B, Ernesto Amorós J. Municipal demand-side policy tools and the strategic management of technology life cycles. Technovation. 2014; 34 (12), pp. 797-806.
[18]    Kronsell A, Mukhtar-Landgren D. Experimental governance: the role of municipalities in urban living labs. Routledge. 2018; 25(8), 1-21.
[19]    Spigel B. The Relational Organization of Entrepreneurial Ecosystems. Baylor University. 2015; 41 (1), 49-72.