ارزش‌ها و داوری‌ها، در فضای گفتمانی نظریه‌پردازی در کرسی‌های علوم انسانی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

تا پیش از نیمه دوم قرن بیستم نظام ارزش‌گذاری، نظریه و فعالیتی علمی بر مبنای اصل تحقیق‌پذیری بود و نظریه با نشان‌دادن راه اثبات فرضیه‌هایش گزاره‌های خود را معنادار می‌ساخت و از آن پس، در تطوری (تکامل) تاریخی، ارزش‌داوری، مسئله‌محوری و داوری اجماعی به ترتیب در اعتباردهی به نظریات علمی شکل گرفتند. در این پژوهش، اجلاسیه نظریه‌پردازی که در چارچوب آیین‌نامه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره برگزار شده است را با ابزار توصیفی- تحلیلی و از منظر تحلیل گفتمان بررسی کردیم. نتایج نشان می‌دهد که پژوهشگر، طرحنامه را در چارچوب نظام ارزیابی ارزش‌داوری‌محور طراحی کرده است اما داوران با اتکا به نظام ارزیابی مسئله‌محور- اجماعی بر فقدان وقوع نوآوری و نظریه رأی داده‌اند. رویکرد پژوهشگر به ارزش فعالیت علمی با نظام گفتمانی برنامه‌محور و رویکرد داوران با نظام گفتمانی گفت‌وگویی تطبیق دارد. محور تنشی گفتمان نشان می‌دهد طراحی فعالیت پژوهشی در پارادایم مسئله‌محور، در فرایند ارزیابی اجماعی باعث همدلی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Values and Judgments in Discursive Semiosphere of Theory Building in Chairs of Humanity Sciences

نویسنده [English]

  • mohamad hatefi
Assistant Professor at Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS), Tehran, Iran
چکیده [English]

Theorization Chairs are scientific circles for criticizing and evaluating scientific proposals to claim that they are presenting a theory. These chairs are under the executive management of The Board of Theorization, Criticism and Debate. The Code of the Chairs is essentially an executive code. The Code defines the science and classifies the sciences from a realistic point of view and not from an ideological point of view. It just to group the existing scientific disciplines from a thematic and methodological point of view. In the absence of defining the terms of “science” and “theory”, the codebook uses the terms “hypotheses”, “problem”, “arguments”, and “competing theories” for defining the process of theory making. The Code proposes “ultimate judgment-value” for evaluating theories but the research shows that the writer of the proposal (theory maker), is under the influence of an ideological point of view and under that influence, has interpreted the Code’s approach as a “primary judgment-value”. This misunderstanding, has paved the way for emerging a challenge between the discursive values of the Code with the discursive values of the theory maker.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humanities
  • Theorization Chairs
  • Judgment
  • Value
  • Discourse
[1]   Onguko M.K. [Charactrestics and Performance of World Class Organizations Listed in Nairobi Security Exchange]. [MA dissertation]. Nairobi: University of Nairobi; 2015.
[2]   Jacob W. J, Xiong W, Huiyuan Y. Professional development programmes at world-class universities. Palgrave Communications. 2015; 2: 1-27.
[3]   Oyuntsetseg L, Ganbat T, Pandey A. An alternative approach towards establishing the World-Class University in Mongolia, (2011 Julay 10). Available at:               http://www.unimis.edu.mn/buteel/File/Download?id=da4ef639-f88b-4bcf-ad75-3b4e7b307044World-class%20University.pdf
[4]   Altbach PH. The Costs and Benefits of World-Class Universities. AAUP Academe 90. (2004 April 10). Available at: http://bcct.unam.mx/adriana/bibliografia%20 parte%202/ALTBACH,%20P.pdf
[5]   Ghazi Nouri S, Nazarzadeh Zare M. [Upgrading the top 5 universities and research institutes of Iran to the World Class (Persian)]. Report of the justification for formulating policy plans of the Ministry of Science, Research and Technology; 2016.
[6]   Presidential Office of the Islamic Republic of Iran. [Fifth Iranian Development Plan Act (Persian)]. Tehran: Presidential organization; 2010.
[7]   Nazarzadeh Zare M, Pourkarimi J, Abili Kh, Zaker Salehi GH. The World-Class University as a Part of Higher Education New Paradigm (Persian). Rahyaft. 2015; 24, 57: 79-92.
[8]   Ghoorchian N, Ahmadi Rezaie H. Governance of World Class Universites; A Necessity or a Nees? (Persian). Journal of Management Futures Research. 2014; 25, 100: 23 -34.
[9]   Nazarzadeh Zare M, Pourkarimi J, Zaker Salehi GH. An Investigation of the Components of World-Class University in Iran: a Survey of Comprehensive Universities (Persian). Journal of Science & Technology Policy. 2016; 8, 3; 13-24.
[10]    Deema R, Mokb K.H, Lucas L. Transforming Higher Education in Who’s Image? Exploring the Concept of the ‘World-Class’ University in Europe and Asia. Higher Education Policy.2008; 21: 83–97.
[11]    Artyushina I, Troyan V. [Strategic Principles of Building World-Class Universities in the Russian Federation.In Jan Sadlak and Liu Nian Cai, The World-Class University as Part of a New Higher Education Paradigm: From Institutional Qualities to Systemic Excellence]. Shanghai: Jiao Tong University Press; 2009.
[12]    Nazarzadeh Zare M, Rabiee Monfared N, Mardani E. [The necessities and strategies of creating a world-class university; reflecting on the experiences of European and Asian countries (Persian)]. Paper presented at: The first conference on the future of Iran’s higher education: The Perspective of Internationalization of Universities and Its Challenges. 30-27 May 2016; Qazvin, Iran.
[13]    Mok K. H. The quest for world-class university status: implications for sustainable development of Asian universities. (15 April 2016). Available at: www.researchcghe.org/publications/working-paper/the-quest-for-world-class-university-status-implications-for-sustainable-development-of-asian-universities/
[14]    Marginson S. [Differnt roads to a shared goal: political and cultural variation in World-Class Universities. In Qi Wang, Y Cheng, & N.C Liu, Building World-Class Universities: Different Approaches to a Shared Goal (section1: Building World-Class Universities from a national/regional perspective]. Rotterdam: Sense publishers; 2012.
[15]    Shin J.C. [Institutionalization of Global Rankings and World-class University in Asia: National Policy Level and University Level]. Seoul: Seoul National University; 2012.
[16]    Salmi, J. [The Challenge of Establishing World-Class Universities].Washington: The World Bank; 2009.
[17]    Salmi J, Liu N.C. [Paths to a World-Class University In N.C Liu, Qi Wang & Y Cheng, Paths to a World-Class University: Lessons from Practices and Experiences]. Rotterdam: Sense Publishers; 2011.