ارزیابی اثرات زیست محیطی ویروس کووید 19

نویسندگان

1 هیئت علمی، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 هیئت علمی، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه اتاوا، اتاوا، کانادا

چکیده

شیوع کووید 19 باعث نگرانی در سطح جهان شده و شیوه زندگی مردم را نیز تغییر داده است. این تغییر در شیوه زندگی انسان معایب و مزایایی برای محیط زیست به همراه داشته است که لزوم تحقیقات در مورد این آثار با تمرکز بر حضور و تکامل ویروس کووید 19 ‌در آب، خاک و سایر عوامل زیست‌محیطی و همچنین ارائه راهکار برای بهبود محیط زیست بسیار حائز اهمیت است. این پژوهش با هدف نشان دادن اثرات مستقیم و غیرمستقیم مثبت و منفی کووید 19 بر محیط زیست انجام شده است. تحقیقات نشان می‌دهد که با وجود آثار مثبت ویروس کرونا بر محیط زیست مانند بهبود کیفیت هوا، سواحل تمیز و کاهش آلودگی صوتی، جنبه‌های اولیه و ثانویه منفی مانند مصرف بی‌رویه آب، کاهش بازیافت زباله‌ها و افزایش ضایعات آلی و غیرآلی وجود دارد که منجر به آلودگی هوا، آب‌ها و خشکی شده است. ضمن اینکه انتظار می‌رود فعالیت اقتصادی جهانی در ماه‌های آینده در اکثر کشورها راه‌اندازی شود، بنابراین کاهش غلظت گازهای گلخانه‌ای طی دوره‌ای کوتاه، راهی پایدار برای پاک‌سازی محیط زیست به شمار نمی‌آید و نیازمند اقدام‌های جدی در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the environmental impacts of COVID-19

نویسندگان [English]

  • naser talebbidokhti 1
  • Mohamad Asadi Tokmedash 2
  • Fateme Rezaeitavabe 3
  • Majid sartaj 4
1 shiraz
2 Undergraduate student, Faculty of Chemical Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Master student, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran
4 Professor, School of Civil and Environmental Engineering, University of Ottawa, Ottawa, Canada
چکیده [English]

The Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus Outbreak 2019 (COVID-19) has caused worldwide concern and has affected all aspects of human life. This change in human lifestyle has brought advantages and disadvantages to the environment. Therefore, research on these effects by focusing on the presence and evolution of the COVID-19 virus in water, soil, and other environmental factors, as well as providing solutions to improve the environment, is very important. This study aims to show the direct and indirect positive and negative effects of COVID-19 on the environment. The results indicate that despite the temporarily positive effects of coronavirus on the environment due to implementing lockdown, such as improvement in air quality, environmental noise reduction, cleaner beaches and coastal areas, there are negative short- and long-term effects, such as excessive water consumption, reducing waste recycling, and significant increase of both residential and medical solid waste generation, which leads to pollute or degrade the environment (air, water, and land). Moreover, with the global economic re-launching in most countries in the coming months, it could result in adverse effects such as increasing greenhouse gas emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • Positive Effects of Coronavirus
  • Negative Effects of Coronavirus
  • Environment
[1]   Saadat, S., Rawtani, D., Hussain, C. M. Environmental perspective of COVID-19. Journal of Science of the Total Environment. 2020.
[2]   Kooraki, S., Hosseiny, M., Myers, L., Gholamrezanezhad, A. Coronavirus (COVID-19) outbreak: what the department of radiology should know. J. Am. Coll. Radiol. 2020; 17 (4), 447–451.
[3]   Ather, A., Patel, B., Ruparel, N. B., Diogenes, A., Hargreaves, K. M., Coronavirus disease 19 (COVID-19): implications for clinical dental care. J. Endod. 2020.
[4]   Kucharski, A.J., Russell, T. W., Diamond, C., Liu, Y., Edmunds, J., Funk, S., Eggo, R. M., Early dynamics of transmission and control of COVID-19: a mathematical modelling study. Lancet Infect. Dis. 2020.
[6]   Hamwey, R., Economic Affairs Officer, UNCTAD, Environmental impacts of coronavirus crisis, challenges ahead. 2020.
[7]   Hellewell, J., Abbott, S., Gimma, A., Bosse, N. I., Jarvis, C. I., Russell, T. W., Munday, J. D., Kucharski, A. J., Edmunds, W. J., Sun, F. J. T. L. G. H. Feasibility of controlling COVID-19 outbreaks by isolation of cases and contacts. Lancet Glob. Health, 2020; 8 (4), 488–496.
[8]  ESA. www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel 5P/COVID-19_ nitrogen_dioxide
_over_Northest USA Accessed date: 4 April 2020.
[9]  ESA. www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel 5P/COVID-19_ nitrogen_dioxide
_over_China Accessed date: 4 April 2020.
[10]    Food and agricultural organization of the United Nations. The impacts of COVID-19 on the forest sector: How to respond? 2020.
[11]    Harapan, H., Itoh, N., Yufika, A., Winardi, W., Keam, S., Te, H., Megawati, D., Hayati, Z., Wagner, A.L., Mudatsir, M. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): a literature review. Journal of Infection and Public Health. 2020.
[12]    Ficetola, G. F., Rubolini, D. Climate Affects Global Patterns of COVID-19 Early Outbreak Dynamics. MedRxiv. 2020.
[13]    Lucrezi, S., Saayman, M., Van der Merwe, P. An assessment tool for sandy beaches: acase study for integrating beach description, human dimension, and economic factorsto identify priority management issues. Ocean & coastal management, 2016; 121, 1–22.
[14]    Partelow, S., von Wehrden, H., Horn, O. Pollution exposure on marine protectedareas: a global assessment. Mar. Pollut. Bull. 2015; 100, 352–358.
[15]    Zambrano-Monserrate, M. A., Silva-Zambrano, C. A., Ruano, M. A. The economicvalue of natural protected areas in Ecuador: a case of Villamil Beach National Recre-ation Area. Ocean & Coastal Management 2018; 157, 193–202.