دوره و شماره: دوره 30، شماره 79، پاییز 1399، صفحه 1-135 
4. آسیب های روانشناختی بیماری کرونا ویروس جدید - مطالعه مروری

صفحه 37-52

10.22034/rahyaft.2021.10337.1108

سحر ترابی زنوز؛ فاطمه قاسمی طابق؛ اعظم قرآنی؛ فائزه ابراهیمی صدر؛ مجید محمود علیلو؛ راضیه پاک


5. ارزیابی اثرات زیست محیطی ویروس کووید 19

صفحه 53-62

10.22034/rahyaft.2020.13858

ناصر طالب بیدختی؛ محمد اسعدی تکمه داش؛ فاطمه رضایی توابع؛ مجید سرتاج