پیامدهای بحران بیماری کرونا در هنر معاصر ایران با تکیه بر حوزه های هنری نقاشی، مجسمه سازی، سینما و تئاتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله با هدف بررسی تاثیر بیماری کرونا بر هنر معاصر ایران در هنرهای نقاشی، مجسمه سازی، تئاتر و سینما با نظری بر رویکردهای بازتاب و شکل دهی در حوزه جامعه شناسی هنر انجام شده است. در پژوهش حاضر از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده و اطلاعات به روش های کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. در این راستا کشور ایران به عنوان قلمرو مکانی در نظر گرفته شده و تمرکز مطالعه بر فعالیت های هنری در تهران و در محدوده زمانی اسفند 98 تا شهریور 99 است. همچنین از ابزارهای پژوهش همچون مشاهده، مصاحبه و گزارش از خبرگان، هنرمندان و کارشناسان فعال، مراکز هنری اصلی و تاثیر گذار بهره گرفته شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد یکی از پیامدهای مثبت بحران کرونا توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود در اینترنت و شبکه های مجازی در جهت عرضه و فروش آثار هنری، آموزش، برگزاری مسابقات و همایش ها و سایر حیطه های مربوط به هنر است که کمتر مورد توجه قرار گرفته یا آزموده شده بود. پیشتر، این تصور که ذات و ماهیت هنر، حضور فیزیکی افراد در اکثر فعالیت ها را طلب می کند امری پذیرفته شده بود اما در دوره قرنطینه برای جلوگیری از توقف یا کند شدن فعالیت های هنری اقداماتی چون نمایش و فروش مجازی آثار بصری، نمایش آنلاین، اکران آنلاین، سینما ماشین، لایواینستاگرام و آموزش مجازی هنر به مرحله اجرا رسید که نشان از بازتاب شرایط خاص جامعه در هنر دارد. اگرچه موارد فوق نمی تواند در همه زمینه ها جایگزین شیوه های حضوری و معمول گذشته شود اما اجرای آنها در دوره پسا کرونا در کنار شیوه های پیشین باعث جذب بیشتر مخاطب و بهره وری بیشتر اقتصادی در هنر خواهد شد. از سوی دیگر تولید آثار هنری، برگزاری نشست ها، همایش ها و مسابقات هنری با موضوع کرونا راهی برای همدلی، همفکری، هشدار و مشارکت افراد جامعه برای حل یک مشکل ملی و جهانی بوده که بر رویکرد شکل دهی هنر صحه ای دوباره می نهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Coronavirus pandemic on the Iranian contemporary arts (Painting, sculpture, cinema and theatre)

نویسنده [English]

  • Fateme Shahroodi
Assistant Professor, Art Faculty, Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to study the impacts of the Coronavirus pandemic on the Iranian contemporary arts, particularly in painting, sculpture, theatre, and cinema, this article is deeply conducted in the field of sociology of art with both shaping and reflection approaches. In the present study, a descriptive-analytical research method has been used, and information has analytical research method has been collected through library and field methods. In this regard, Iran has considered a spatial territory and the focus of the study is on artistic activities in Tehran in the period from March to September 1999. Also, research tools such as observation, interviews, and reports of experts, artists, and active experts, major and influential art centers have been used. The findings of this descriptive-analytical study reveal that the pros of Coronavirus challenges may actually lie on the Internet capacities and capabilities as well as virtual networks which facilitate showcasing or selling the artifacts, e-learning or online education, and performing competitions, meetings, seminars, and the other areas of the arts which have been less experienced previously. Before, it was widely accepted that the arts inherently correlated to physical environment and activities. But in the lock-down or quarantine periods, to protect artists and art activities virtual environments have played an important role to keep on exhibitions, visual crafts trading, online movies, and performances, drive-in cinemas, live Instagram actions and blended learning options that reflect the critical situation within the art society. Even though the mentioned facilities can't compete for the conventional methods, in the post-Corona era it keeps attracting the audience and supports economic efficiency in the arts. Furthermore, art productions, meetings, seminars, and competitions with the theme of Coronavirus itself will enhance people's participation, sympathy, and solidarity to suggest a national and global challenge that re-admits art shaping approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Paintings"
  • "Sculpture"
  • "Cinema and Theatre"
  • "Corona virus in Iran”
  • "Shaping and Reflection Approaches"
[     Duvignaud J. The Sociology of Art. (1972).] Sahabi M. Persian Trans[. Tehran: Nashre Markaz. 2001.
]2[  Ravadrad A. Sociological criticism of Art (Persian). In Proceedings of the third Seminar on Art Criticism. Tahoori N. Editor. Tehran: Iranian Academy of Arts. 2008. 75- 94.
]3[  Ravadrad A, Zandi M. The Sociology of Art Work Cinema. (Persian). Research Journal of the Iranian Academy of Arts (Special Issue on Sociological Criticism). 2007. 1 (2): 86- 91.
]4[  Fazeli N. Ethnography of the Iranian corona, in ‘Corona and Iran society: Cultural and social aspects’ (proceedings) (Persian). Sangi M, Matlabi D, Gholamipoor E. Editors. Tehran: Research Center for Culture, Art and Communications. 2020. 25- 43.
]5[  Farshidnick F. Producing and Presenting Arts in Corona Period, in ‘Corona and Iran society: Cultural and social aspects’ (proceedings) (Persian). Sangi M, Matlabi D, Gholamipoor E. Editors. Tehran: Research Center for Culture, Art and Communications. 2020. 167- 176.
]6[  Azari N, Ferdosi N. Music fantasy and the Corona crisis, in ‘Corona and Iran society: Cultural and social aspects’ (proceedings) (Persian). Sangi M, Matlabi D, Gholamipoor E. Editors. Tehran: Research Center for Culture, Art and Communications. 2020. 176- 188.
]7[  Hasani H. Corona, Social distancing and Culture of video Platform, in ‘Corona and Iran society: Cultural and social aspects’ (proceedings) (Persian). Sangi M, Matlabi D, Gholamipoor E. Editors. Tehran: Research Center for Culture, Art and Communications. 2020. 203- 215.
]8[  Ravadrad A, Rahimi T. The hero's image in Iranian popular cinema in the 80's (2001 – 2011). (Persian). Sociological Journal of Art and Literature. 2016. 7 (2): 185- 206.
]9[  Ravadrad A, Zandi M. Female Role Changes in the Iranian Cinema. (Persian). Global Media Journal. 2006. 1 (2): 23- 50.
]10[  Ravadrad A. Definition of Art from a Sociological Perspective (Persian). In ‘Proceedings of the first Seminar on Art Sociology. Yeganeh S. Editor. Tehran: Iranian Academy of Arts. 2008. 15- 35.
]11[  Ravadrad A, Heiranpoor S. The Changes of the Reflections on the Iranian War Cinema. (Persian). Quarterly of Cultural Studies & Communication. 2013. 9 (33): 57- 80.
]12[  Ravadrad A. Iranian playwrights and social developments. (Persian). Iranian Sociological Association. 2006. 17 (1 & 2): 121- 143.
]13[  Alexander V. Sociology of the arts: exploring fine and popular forms. ]Ravadrad A. Persian Trans[. 1st Edition. Tehran: Matn Publishers. 2012.
]14[  Fadaei F. Pourreza M. Therapeutic Effect of Comedy Films on Decreasing of Depression in the Schizophrenic Patient. (Persian). Archives of Rehabilitation. 2004. 5 (1 & 2): 12- 16.
]15[  Mirzaie K.] Research, Researching and Writing (Persian)[. 2nd Edition. Tehran: Jameeshenasan. 2011.
]16[  Wolf J. The Social Production of Art. (1987). ]Tavakoli N. Persian Trans[. Tehran: Nashre Markaz. 1988.
]17[  Tejaratnews. Hatamikia's film “Exit” will be released online (Persian). (2020 April 6). Available at: https://b2n.ir/247572
]18[  Salameno. Drive-in cinema returns to Iran again with the movie “Exit” (Persian). (2020 April 28). Available at: https://b2n.ir/737336
]19[  Ashiri Y. Online screening: A double opportunity to activate Iranian cinema (Persian). (2020 April 19). Available at: https://b2n.ir/734159
]20[  Adabi N. A story of a lonely actress (Persian). (2020 May 7). Available at: https://b2n.ir/553445
]21[  Kousari M. Graffiti in Iran: Between Art and Subculture. (Persian). Sociological Journal of Art and Literature. 2010. 2 (1): 65- 102.
]22[  Bigli L. 10 short films on corona prevention were made in Zanjan (Persian). (2020 April 16). Available at: https://b2n.ir/374911
]23[  Amadkhabar. Quiet city (Persian). (2020 July 3). Available at: https://b2n.ir/229836
]24[  Laleh A. Conference of Arts and Corona (Persian). (2020 April 14). Available at: https://b2n.ir/849620