دانشگاه دیجیتالی بستری برای یادگیری دیجیتالی در دوران کرونا و پساکرونا

نویسندگان

1 استاد مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری، رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف معرفی دانشگاه دیجیتالی به عنوان بستری مناسب برای یادگیری دیجیتالی در دوران کرونا و پساکرونا انجام شد. امروزه شیوع ویروس کرونا، تغییرات چشم‌گیری در ماهیت و کارکرد آموزش عالی و به‌ویژه دانشگاه‌ها ایجاد کرده است که دانشگاه دیجیتالی، رهیافت مسیر تکاملی دانشگاه و مراکز آموزش عالی در مواجه با بحران کرونا و پس از آن به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با روش مروری برای جمع‌آوری نظام‌مند مطالعات انجام شده به‌ویژه در دوران کرونا بود. یافته‌های پژوهش حاضر تأکید بر یکپارچه‌سازی دیجیتالی دانشگاه داشته به‌طوری‌که تمامی کارکردها، فرایندها و رویه‌های آن به صورتی دیجیتالی و یکپارچه درآید. یادگیری با تعریفی دیجیتالی، اجزایی ازجمله روش‌های یادگیری دیجیتالی، زمینه‌های یادگیری دیجیتالی، ابزارها و شبیه‌سازها و سیستم‌های پشتیبان یادگیری دیجیتالی را در برمی‌گیرد. با تأکید بر یادگیری دیجیتالی، ویژگی‌هایی ازجمله انعطاف‌پذیری، موازی‌سازی، اثربخشی، کارآمدی، برابری اجتماعی، بین‌المللی‌سازی، کیفیت و نقش جدید استاد-دانشجو در دانشگاه دیجیتالی بروز می‌نماید و مزایایی هم‌چون یادگیری بدون مشکل، ثبت تاریخچه یادگیری فراگیران، یادگیری تعاملی، کاهش هزینه‌ها و مانند آن را به وجود می‌آورد.ودر نهایت توجه به سیاستگذاری در محورهای(آموزشی شامل ارزشیابی، نظارت و کیفیت آموزش دیجیتالی، محتوای دیجیتالی، برنامه درسی دیجیتالی و فرایند یاددهی- یادگیری دیجیتالی) فنّاوری شامل(سیاست‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و سیاست‌های پشتیبانی) ساختاری شامل(سیاست‌ها و قوانین دیجیتالی، مدیریت و رهبری دیجیتالی) فرهنگی شامل(مدیریت ارتباطات دیجیتالی، بین‌المللی کردن دوره‌های آموزش عالی، شناخت و نگرش نسبت به دوره‌های دیجیتالی و دسترسی به آموزش عالی و برابری اجتماعی) و سیاستگذاری مالی(مدیریت مالی، روش‌های تأمین منابع مالی و شیوه‌های تخصیص منابع مالی) حائز اهمیت می‌باشد. براین اساس، دانشگاه دیجیتالی به عنوان بستری مناسب برای یادگیری دیجیتالی، راهبردی اثربخش در آموزش عالی در دوران کرونا و پس از آن را معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Digital University is a platform for digital learning in the Corona and post-Corona eras

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Arasth 1
  • kobra khabare 2
1 1. Full Professor, Higher Education Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Department of Educational Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to introduce digital university as a suitable platform for digital learning in the Coronavirus and post- Coronavirus eras. Today, the outbreak of the Coronavirus has brought about dramatic changes in the nature and function of higher education, especially universities. The digital university is the evolutionary approach of universities and higher education institutions in the face of the Coronavirus crisis and beyond. The present study was a review method for systematic collection of studies, especially in the Coronavirus period. Findings of the present study emphasize on the digital integration of the university so that all its functions, processes and procedures are digitally integrated. Digitally defined learning includes components such as digital learning methods, digital learning contexts, tools and simulators, and digital learning support systems. With an emphasis on digital learning, features such as flexibility, parallelism, effectiveness, efficiency, social equality, internationalization, quality, and a new professor-student role emerge at the digital university, And creates like it. Finally, attention to policy in the areas (education including evaluation, monitoring and quality of digital education, digital content, digital curriculum and digital teaching-learning process) and technology (software and hardware policies and support policies)Structure includes (digital policies and rules, digital management and leadership) cultural (digital communication management, internationalization of higher education courses, knowledge and attitudes towards digital courses and access to higher education and social equality) and financial policy (financial management, methods Funding and funding methods are important. Accordingly, the digital university, as a suitable platform for digital learning, introduces an effective strategy in higher education during and after Coronavirus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital University
  • Digital Learning
  • Higher Education
[1]    McCluskey, F. B. & Winter, M. L. The Idea of the Digital University: Ancient Traditions, Disruptive Technologies and the Battle for the Soul of Higher Education. Policy Studies Organisation. Washington: Westphalia Press. 2009.
[2]    Goodfellow, R. & Lea, M. R. (eds.) Literacy in the digital university: critical perspectives on learning, scholarship and technology. 2013; Routledge
[3]    Selwyn, N. Digital Technology and the Contemporary University: Degrees of Digitization. Abingdon/New York: Routledge. 2014.
[4]    Montazar, G. H. Development of comparative studies in educational status of various countries around the world [Internet]. cited 2012 Des Available from: http://www.civilica.com/Papers-CAICT03.html.
[5]    Bridgstock, R. Educating for digital futures: what the learning strategies of digital media professionals can teach higher education. Innovations in Education and Teaching International. 2016; (53) 3: 306–315.
[6]    Website of the Ministry of Science and Technology Research (Persian). (2020 June 15(. Available at: https://www.msrt.ir/fa.
[7]    Toquero, C. M. Challenges and Opportunities for Higher Education amid the COVID-19 Pandemic: The Philippine Context, Pedagogical Research. 2020; 5 (4): 1-5.
[8]    Usak M. Masalimova R. A. Cherdymova I E. Shaidullina R A. New playmaker in science education: Covid-19. Journal of Baltic Science Education. 2020; 19 (2): 180-185.
[9]    Bagheri Majd, Ruhollah; Shahi, Sakineh; Mehr Alizadeh, Yadollah [Challenges of e-learning development in higher education system (Case study: Shahid Chamran University of Ahvaz)]. (Persian) Journal of Education Development in Medical Sciences, 2013: 6 (12): 13-1.
[10]   Arinto P. B. Issues and challenges in open and distance e-learning: Perspectives from the Philippines. The International Review of Research in Open and Distributed Learning. 2016; 17 (2): 162–18.
[11]   Chawinga WD, Zozie PA. Increasing access to higher education through open and distance learning: empirical findings from Mzuzu University, Malawi. The International Review of Research in Open and Distributed Learning. 2016; 17 (4): 1-20.
[12]   Clardy A. Distant, on-line education: Effects, principles and practices. Online Submission. 2009; Availableat: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED506182.pdf
[13]   Valentine.D. Distance learning: Promises, problems, and possibilities. Online Journal of Distance Learning Administration. 2002; NO3.
[14]   Grandzol CJ and Grandzol JR. Best practices for online business education. The International Review of Research in Open and Distance Learning. 2006; 7 (1).
[15]   MacNeill S. Johnston B. The Digital University in the Modern Age: A proposed framework for strategic development. Journal of Learning and Teaching. 2013; (4) 7: 1-5.
[16]   Siemens G. Gasevic D. Dawson. S. Preparing for the digital university: A review of the history and current state of distance, blended, and online learning. the Bill & Melinda Gates Foundation. 2015; 1-234.
[17]   Daniel J. Foreword to the special section on Massive open online courses MOOCs: Evolution or revolution?. Journal of Online Learning and Teaching. 2014; 10 (1).
[18]   Moore. MG. Theory of transactional distance. In: Keegan D (ed.), Theoretical Principles of Distance Education. New York NY: Routledge; 1993.
[19]   Peters, M. A. Jandrić, P. The Digital University: A Dialogue and Manifesto. New York: Peter Lang; 2018.
[20]   Chawinga. WD. Teaching and learning 24/7 using Twitter in a university classroom: Experiences from a developing country. E-learning and Digital Media. 2016; 13 (1–2): 45–61.
[21]   Johnston. B, MacNeill.Sh, Smyth. K. Digital Education and Learning: Conceptualising the Digital University The Intersection of Policy, Pedagogy and Practice. Springer, 2018.
[22]   Tjong. Yanti, Harjanto. Prabowo. Key Successful Factors for Virtual University Implementation: A Literature Study. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering. 2016; (8) 3: 89-92.
[23]   Abdollahi D. A study of pedagogical aspects of a virtual university. International Journal of Educational and Psychological Researche. 2018; (4): 12-19.
[24]   Borch K. Daimer S. De Roure D. C. Deketelaere K. Dimitropoulos, A., Felt, U.et al. The Knowledge Future: Intelligent policy choices for Europe 2050. Report by an expert group on Foresight on Key Long-term Transformations of European systems: Research, Innovation and Higher Education. 2015.
[25]   Margaryan A. Littlejohn A. Vojt. G. Are digital natives a myth or reality? University students’ use of digital technologies. Computers & Education. 2011; (56) 2: 429–440.
[26]   MacNeill S. Johnston B. The Digital University in the Modern Age: A proposed framework for strategic development. Journal of Learning and Teaching. 2013; (4) 7:1-5.
[27]   PWC. The 2018 Digital University: Staying Relevant in the Digital Age. (2020 July 25); Available at www.pwc.co.uk/publicsector.
[28]   Zhanbusinova B. H. Iskakova G. Sh. Shaukenova K. S. Shayakhmetova B. K. Mukasheva AK. Virtual University modules, Математика. 2017; (85) 1: 46-51.
[29]   Karim Abed E. Electronic Learning and its Benefits in Education.EURASIA[. Journal of Mathematics. Science and Technology Education. 2019; 15 (3): 1-8.
[30]   Sun J Y. Han S H. Huang W. The roles of intrinsic motivators and extrinsic motivators in promoting e-learning in the workplace: A case from South Korea. Computers in Human Behavior. 2012; 28 (3): 942-950.
[31]   Mammadova H.A. Gasimov. H. E-university: conceptual, technological and architectural approaches. J Problems of information technology. 2017: (2): 51–62.
[32]   Miyoshi M. Tsuboyama-Kasaoka, N. School-based “Shokuiku” program in Japan: Application to nutrition education in Asian countries. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. 2012; 21 (1): 159-162.
[33]   Sousa. M. J., R. Cruz, J. M. Martins. Digital learning methodologies and tools– a literature review. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 5185-5192.
[34]   Keane D. T. Leading with Technology. The Australian Educational Leader. 2012; 34 (2): 44.
[35]   Grand-Clement S. Digital learning education and skill in digital age. Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif. and Cambridge. UK; 2017.
[36]   Mansour.A. Shehri A L. A virtual university: A proposed model. Library & Information Science. 2004; 1-30.
[37]   Bryn Mawr College, Bryn Mawr Digital Competencies Framework .Blended Learning Research and Open Educational Resources. .2016, 3. Available at: https://repository.brynmawr.edu/oer/3
[38]   Fullan, M. Statosphere: Integrating technology, pedagogy, and change knowledge. Don Mills,Canada: Pearson; 2013.
[39]   Castano-Munoz, J. Duart, J. M. & Sancho-Vinuesa, T. The Internet in face-to-face higher education: Can interactive learning improve academic achievement?. Journal of Educational Technology. 2014; 45 (1): 149–159.
[40]   Tyner, K. Literacy in a digital world: Teaching and learning in the age of information. New York: Routledge; 2014.
[41]   Hoskins B. Crick R. Competences for learning to learn and active citizenship: Different currencies or two sides of the same coin?. European Journal of Education. 2010; 45 (1): 121–137.
[42]   Smith H. Higgins S. Wall K. Miller, J. Interactive whiteboards: Boon or bandwagon? A critical review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning. 2005; 21 (2): 91–101.
[43]   Hill R. Betts L R. Gardner S E. Older adults’ experiences and perceptions of digital technology: (Dis) empowerment, wellbeing, and inclusion. Computers in Human Behavior. 2015; (48): 415–423.
[44]   Loebbecke C. Picot A. Reflections on societal and business model transformation arising from digitization and big data analytics: a research agenda. The Journal of Strategic Information Systems. 2015; (24) 3: 149–157.
[45]   Teo T. Lee. C. B. Chai C. S. Understanding pre-service teachers’ computer attitudes: applying and extending the technology acceptance model. Journal of Computer Assisted Learning. 2008; (24) 2:128–143.