دوره و شماره: دوره 30، شماره 80، زمستان 1399، صفحه 1-142