بررسی تطبیقی فرآیند مشارکت مردمی در برنامه‌ریزی شهری به منظور معرفی چالش‌ها و موانع برنامه‌ریزی نوین در ایران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، مؤسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

2 استادیار، مهندسی معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار، جغرافیا و برنام هریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت، ایران

چکیده

تجربه و مطالعات صورت گرفته در سطح جهان نشان می‌دهد جهت کسب موفقیت در فرآیند مدیریت و توسعه‌ی شهرهای امروزی با دارا بودن مشکلات و آسیب‌های گوناگون در ابعاد کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، لازم است شهروندان مشارکتی واقعی و پایدار در امور شهری داشته باشند. هدف این نوشتار ارائه‌ی چهارچوبی ادراکی بر فرآیند مشارکت مردمی در برنامه‌ریزی‌های شهری با رویکردی تطبیقی بر کشور‌های مختلف جهت معرفی مفهوم مشارکت واقعی در راستای دستیابی به توسعه‌ی پایدار شهری، می‌باشد. بدین منظور پس از ارائه‌ی مفاهیم و مدل‌های مشارکتی و مروری بر نمونه‌های موردی مشارکت در سطح جهان به بررسی معضلات و موانع برنامه‌های مشارکتی در ایران پرداخته می‌شود.
روش تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و توسعه‌ای و جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای می‌باشد که با روش توصیفی و تطبیقی-تحلیلی به بررسی وضع موجود پرداخته شد.
نتایج گویای آن است که برخی از کشور‌های توسعه‌یافته‌ی جهان توانسته‌اند با اتخاذ سیاست‌ها و راهبرد‌هایی نظیر آموزش، شفاف‌سازی، اعتماد به شهروندان و... به موفقیت در اجرای طرح‌های مشارکت واقعی و در پی آن توسعه‌ی پایدار شهری دست یابند. اما این امر در ایران با مشکلات گوناگونی نظیر؛ عدم اعتماد دوسویه‌ی شهروندان و مدیران شهری به یکدیگر، عدم انطباق اولویت‌های شهروندان با برنامه‌های ارائه‌شده، ناهماهنگی نهادهای اجرایی با یکدیگر، مشکلات اقتصادی، نبود آموزش مؤثر و... مواجه می‌باشد که موجب شکست پی‌درپی طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی و همچنین باقی ماندن مدیریتی معطوف و متکی به مرکز شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of the Process of People’s Participation in Urban Planning to Present Challenges and Obstacles of Modern Planning in Iran

نویسندگان [English]

  • seyedeh Aida Hosseini 1
  • Ardalan Aflaki 2
  • ali Shamsoddini 3
1 MS Student, Urban Planning, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor, Architectural Engineering, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Art, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Assistant Professor, Geography and Rural Planning, Department of Geography, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

Experience and studies conducted around the world show that in order to succeed in the process of management and development of today's cities with various problems and defects in physical, social, cultural and economic dimensions, it is necessary for citizens to have real and sustainable participation in urban affairs. The purpose of this paper is to provide a perceptual framework on the process of public participation in urban planning with a comparative approach to different countries to introduce the concept of real participation in order to achieve sustainable urban development. For this purpose, after presenting the concepts and models of participation and reviewing the case examples of participation in the world, the problems and obstacles of participation programs in Iran will be examined.
The adopted research methodology is the review of the collection of information from selected books and other sources, being explored through descriptive and comparative-analytical methods.
The results show that some developed countries in the world have been able to succeed in implementing real partnership projects and sustainable urban development by adopting policies and strategies such as education, transparency, trust in citizens, etc. But in contrast, in Iran this is with various problems such as; Mutual distrust between citizens and city managers, incompatibility of citizens' priorities with the proposed programs, inconsistency of executive institutions with each other, economic problems, lack of effective education, etc., which leads to the failure of executive plans and programs and also keeps them depended and relying on the center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public participation
  • Adaptive approach
  • Barriers to participatory planning
[1]   Ghafari, Gh., & Eiazi, S. Urban Management and Social Participation. (Persian). First edition, Tehran: Tisa Publishing. 2014.
[2]   Mahjabeen, Z., Shrestha, K., & Dee, J. Rethinking Community Metropolitan in Urban Planning: the Role of Disadvantaged Groups in Sydney Metropolitan Strategy. Proceedding of 32 nd Anzrsai conference. Nov-Dec. 2008; 167-185.
[3]   Marrison, N., & Xian, S. High Mountains and Faraway Emperor: Oversoming Barriers to Citizen Participation in Chinas Urban Regeneration Through Public Arts. Social and behavioral sciences. 2016; (234): 515-524.
[4]   Castree, N., Crang, M., & Domoah, M. International Encyclopedya of Human. 2009.
[5]   Hopkins, D. The Emancipatory limits of Participation in Planning, Equity and Power in Deliberative Plan-Making in Perth. Western Australia. TPR. 2010; 81 (1): 55-81.
[6]   Kweit, M., & Kweit, R. Perception of Particpation and Citizen Support. American politics research. 2007; 35 (3): 407-725.
[7]   Habitat. Second United Nations Conference on Human Settlements (Habitat ll). Istanbul, Torkey. 1996.
[8]   Rahnama, M. Planning of Central Areas of Cities. (Persian), First edition. Mashhad: Ferdowsi university uress. 2010.
[9]   Fazeli, M. Social Impact Assessment. (Persian). First edition. Tehran: Sociologists Publishing. 2011.
[10]    Shefer, A. Sustainable Rural Development From within in Rural Africa. London: Rutledge. 1998.
[11]    Othengrafen, F. Spatial Planning as Expression of Culturised Planning Practices: the examples of Helsinki. Finland and Athens, Greece. TPR. 2010; 81 (1): 83-110.
[12]    Othengrafen, F. The Concept of Planning Culture, Analysing how Planners Construct Practical Judgements in a Culturised Context. International Journal of E-Planning research. 2014; 3 (2): 1-17.
[13]    Conrad, E., Cassar, L., Christie, M., & Fazey, I. Hearing but not Listening? A participatory Assessment of Public Participation in Planning. Environment and Planning: Government and Policy. 2011; (29): 761-782.
[14]    Yetano, A., Royo, S., & Acerete, B. What is Driving the Increasing Presence of Citizen Participation Initiatives Environment and Planning. Government and Policy. 2010; (28): 783-802.
[15]    Zarabi, E., & Faridtehrani, S. Participatory Approach in the Renovation and Improvement of Worn- Out Urban Structures. Armanshahr scientific-research quarterly. 2010; (2): 39-46.
[16]    Gans, H. Planning for People, not Buildings. Environment and planning journal. 1969; (1): 33-46.
[17]    Othengrafen, F. Uncovering the Unconscious Dimentions of Planning: Using culture as a Tool to analysis spatial planning practices USA: Ashgate. 2012.
[18]    Wanarat, K., & Nuanw, T. Using 3D Visualisation to Improve Public Participation in Sustainable Planning Process: Experiences Through the Creation of Koh Mudsum plan. Thailand: Procedia-social and behavioral sciences. 2013; 679-690.
[19]    Joharo, CH., & Bte, B. Public Participation Efficiency in Traditional Cities of Developing countries: A perspective of Urban development in Bida. Nigeria, 3rd global conference on business and social science. GCBSS. Kuala Lumpur, Malaysia. December, 2015.
[20]    Hills, B., & Mac leod, J. The effects of Networks on Participation in Public forum. 14 discussion communication research. 1999.
[21]    Jamshidnezhad, S. Organizing and Rehabilitating Worn-Out Textures, a case study: Ilam City. (Persian). Iran urban planning database. 2014.
[22]    Ghadrjani, R., & Gheytarani, N. Review of Methods to Promote Public Participation in the Improvement and Renovation of Dilapidated Housing. Case study: Golan neighborhood of Hamadan (Persian). Haft Hesar neighborhood. 2013; 1 (2): 75-83.
[23]    Movahed, A., Firuzi, M., Zarei, R., & Zafari. M. The Role of Non-governmental Organizations to Participate in the Reconstruction of Worn-out Tissues. Case Study, Central Worn Texture of Ahvaz (Persian). Iranian journal of Geographical Association. 2015; 11 (36): 79-97.
[24]    Nazmfar, H., & Atar, M. The Role of Social Capital on the Participation of all Residents in the Renovation of Dilapidated Urban fabric, a Case Study, the Dilapidated fabric of Ardabil City. (Persian). Quarterly journal of geography and regional urban planning. 2015; 4 (12): 51-61.
[25]    Mirmusavi, S. Religious and Cultural-Political Principles of Participation. (Persian). Tehran, Quarterly Review .1997; 2 (3): 86-111.
[26]    Sharifi, M., & Barakpur, N. Techniques of Citizen Participation in Urban Planning and Management, Theoretical Typology and Scientific Application. (Persian). first edition. Mashhad: Astan Quds Razavi. 2014.
[27]    Delli Priscoli, J. Paticipation Consensus Building and Conflict Management Training. UNESCO. 2003.
[28]    Darabi, H. Participation of Encyclopedia of Urban and Rural Management. (Persian). First edition. Tehran: Publications of the organization of municipalities and rural affairs. 2010.
[29]    Yavar, B. Participatory Urban Planning and the Place of People's Participation in the Iranian City (Persian). MA dissertation. Tehran: Iran university of science and technology. 2002.
[30]    Safa, D. Study of the Status of Social Stratification and its Relationship with the level of Religiosity and the type of Religious reading in the City of Qom. (Persian). first edition. Kerman: Shahid Bahonar university press. 2004.
[31]    Lahsaeizadeh, A. Inequality and Social Stratification. (Persian). Second edition. Shiraz: Shiraz university press. 1999.
[32]    Johary, M. Historical Course of Rural Development Management and Participation Theories in Iran (Persian). National conference on rural development. Rasht: University of Guilan. 2013.
[33]    Rafipur, F. Anatomy of Society: An Introduction to Applied Sociology. (Persian). Ninth edition. Tehran: Anteshar Co. Publications. 2015.
[34]    Gorb, E. Social Inequalities: Perspectives of Classical Theorists. 1984. Siahpoosh.M., & Gharavizadeh. A. (Persian trans). Fourth Edition. Tehran: Contemporary publishing. 2016.
[35]    Riterz, G. Contemporary Sociological Theory.2012. Thalasi.M. (Persian trans). 22nd Edition. Tehran: Scientific Publications. 2020.
[36]    Parker, G. Structuration. 2000. Saeedipoor.A. )Persian trans). Third edition. Tehran: Ashian publications. 2014.
[37]    Hans, J. Theory of Structuration: Introductory Remarks on a Sociological Trans for mation of the Philosophy of Praxis. International sociology. 1987; 2-13.
[38]    Habibi, M., & Saeidirezvani, H. Participatory urban planning, exploration in the conditions of Iran. (Persian). Journal of fine arts. 2006; 1 (24): 15-24.
[39]    Simpson, B. Towards the Participation of Children and Young People in Urban Planning and Designe. Urban studies journal. 1997; (34): 907-925.
[40]    Knieling, J., & Othengrafen, F. Planning Culture, A Concept to Explain the Evolution of Planning Policies and Processes in Europe. European planning studies. 2015; 1-15.
[41]    Othengrafen, F., & Reimer, M. Embeddedness of Planning in Cultural Contexts: Theoretical Foundations for the Analysis of Dynamic Planning Cultures. Environmental and planning A. 2013; 45: 1269-1284.
[42]    Fookes, T. Public Participation & Consultation within the RMA Department of Planning. The university of Auckland. 1996.
[43]    Aeini, M., Jamshidnezhad, E., Mehmandust, M., & Gudarzi, H. Attracting Public Participation in the Improvement and Renovation of Worn-out Urban Structures. (Persian). The first conference on the improvement and renovation of worn-out urban structures. Mashhad. 2010.
[44]    Feyzmandian, P. Culture and Development of Public Participation. (Persian). Journal of psychology, social sciences and educational sciences. 2018; 1 (3): 100-112.
[45]    Hosseini, S. Sustainable People's Participation in Renovation and Reconstruction of Dilapidated Urban Tissues. (Persian). First edition. Mashhad: Sokhan Gostar Publications. 2009.
[46]    Alavitabar, A. Participation in the administration of urban affairs: a study of the pattern of citizen participation in the administration of urban affairs, global experiences and Iran. (Persian). Volume one. Second Edition. Tehran: published by the Ministry of Interior; Center for Studies and Planning. 2004.
[47]    Saeidi, M. An Introduction to Public Participation and Non-Governmental Organizations. (Persian). Fourth edition. Tehran: Samat Publishing. 2016.
[48]    Rash, M. Society and Politics, An Introduction to Political Sociology. 1992. Sabouri, M. (Persian trans). Twelfth Edition. Tehran: Samat Publishing. 2015.
[49]    Hantington, S. The third wave of democracy at the end of the twentieth century. 1991. Shahsa, A. (Persian trans). Sixth edition. Tehran: Rozaneh publishing. 2018.
[50]    Tajmozinani, A. Youth Political Participation: Dimensions and Dynamics. (Persian). Youth studies quarterly. 2004; 1 (5): 123-156.
[51]    Ghafari, GH., & Niazi, M. Sociology of Participation. (Persian). First edition. Tehran: Near Publishing. 2008.
[52]    Ghafari, GH. Explaining the Social and Cultural Factors Affecting the Social and Economic Participation of the Rural Organization as a Mechanism for Rural Development in Iran. (Persian). PHD dissertation. Tehran: Faculty of social sciences. 2002.
[53]    Chelbi, M. Sociology of Order. (Persian). Fifth edition, Tehran: Ney publishing. 2011.
[54]    Mohseni, M., & Jarolahi, O. Social Participation in Iran. (Persian). Third edition. Tehran: Arun publishing. 2015.
[55]    Abdidaneshpur, Z. Introduction to Planning Theories with Special Emphasis on Urban Planning. (Persian). Third edition. Tehran: Shahid Beheshti university press. 2016.
[56]    Shultz, D., & Shults, S. Personality theories, Seyed mohamadi.Y. 1998. (Persian trans). Forty-third edition, Tehran: Editing publishing institute. 2019.
[57]    Mohamadmoradi, A. Restoration of the Old Texture of Cities, Review of Experiences, Providing Strategies and Criteria for the Protection and Restoration of the Old Texture of Iranian Cities. (Persian). First edition. Tehran: University of Tehran press. 2017.
[58]    Kalantari, A., & Mahmudabadi, Z. Citizens' Participation in City Administration: A Review of Some Experiences in Iran and the world. (Persian). First edition. Mashhad: Emitting the scent of the city of paradise. 2017.
[59]    Purjafar, M., & Ardestani, Z. The place of Participation in Organizing Worn-out Urban Structures. (Persian). The first conference on improvement and renovation of worn-out urban structures. Mashhad. 2009.
[60]    Mowlayi, A. Analyzing the Role of Participatory Approach in Management and Planning of Tehran City. (Persian). Urban management quarterly. 2018; (50): 125-136.
[61]    Rajabi, F. Organizing the Worn-out Urban Fabric with Emphasis on Public Participation, A Case Study: Moshtaghieh Neighborhood of Kerman. (Persian). Master thesis in geography and urban planning. Yazd: Payame noor university. 2016.
[62]    Mohmadi, K., Razavian, M., & Sarafi, M. The Role of Facilitation Offices in Accelerating Participatory Urbanization in Contexts Urban Worn, Case Study: District 9 of Tehran Municipality. (Persian). Quarterly journal of regional planning. 2013; 3 (11): 43-54.
[63]    Soltanzadeh, A., Fani, Z., Tavakolinia, J., & Ghorbani, H. Evaluate the Performance of Sarai Mahallat in Order to Develop local Management; Case: House of Evin, Tajrish and Niavaran Neighborhoods. (Persian). Urban management quarterly. 2014; (36): 35-46.