تأثیر هوش اخلاقی کتابداران بر بهبود رفتار شهروندی و نقش آن در ارتقای سرمایه اجتماعی کتابخانه‌ها

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 نهاد کتابخانه های عمومی کشور، اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی

چکیده

هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف ارتقای قابلیت کتابداران در بهبود رفتار شهروندی در کتابخانه‌ها با به‌کارگیری هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی انجام شده است.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش پیمایشی صورت گرفت. جامعه پژوهش را تمامی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی در سال 1397 تشکیل می‌دهند و نمونه آماری پژوهش، به‌صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل هوش اخلاقی لنیک و کیل(2005)، رفتار شهروندی پادساکف، مکنزی و بومر (1996) و سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) بود. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش تعیین شاخص معیار کفایت نمونه‌گیری و آزمون بارتلت و بـرای تعیـین پایابی آن از آلفای کرونباخ و روایی واگرا استفاده شد. از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده‌ها، آزمون لوین برای تجانس واریانس داده‌ها و نیز آزمون‌های تحلیل رگرسیون چندگانه و مدل یابی معادلات ساختاری به بررسی تأثیر متغیرهای مشاهده‌شده بر متغیرهای مکنون پرداخته شد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
یافته های پژوهش: ارتباط معناداری بین هوش اخلاقی کتابداران با رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی کتابخانه‌ها وجود دارد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ همچنین نتایج مدل پژوهش نشان‌دهنده برازش لازم و اثرگذاری و پیش‌بینی اثربخشی هوش اخلاقی کتابداران بر رفتار شهروندی سازمانی و نقش آن بر سرمایه اجتماعی کتابخانه‌ها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Librarians' Moral Intelligence on Improving Citizenship Behavior and Its Role in Promoting Library Social Capital

نویسندگان [English]

  • Akbar Bahmani CHobbasti 1
  • seyed mehrdad seyedin 2
1 Assistant Professor of Government Management. Payam Noor university, Tehran, Iran
2 National Public Libraries Foundation, General Directorate of Public Libraries of Markazi Province
چکیده [English]

Research Objective: The present study aims to improve the ability of librarians to improve citizenship behavior in libraries by using moral intelligence and social capital. The research was descriptive-correlational and was performed by survey method. The research community consists of all librarians working in the public libraries of Markazi province in 2017, and the statistical sample of the research was randomly selected.
Research method: This research was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection, which was done by survey method. The research community consists of all librarians working in the public libraries of Markazi province in 1397, and the statistical sample of the study was randomly selected. Data collection tools included the moral intelligence of Lenick and Kiel (2005), the citizenship behavior of Podsakoff, Mackenzie, and Boomer (1996) and the social capital of Nahapit and Gushal (1998). To determine the validity of the questionnaire, the method of determining the standard adequacy index of sampling and Bartlett test and to determine its reliability, Cronbach's alpha and divergent validity were used. The Kolmogorov-Smirnov test for natural data distribution, the Levine test for homogeneity of data variance, as well as multiple regression analysis and structural equation modeling tests examined the effect of observed variables on possible variables. .
Research Findings: Research findings show that there is a significant relationship between librarians' moral intelligence on organizational citizenship behavior and library social capital. Also, the results of the research model It indicated the necessary suitability and effectiveness and foresight of librarians' ethical intelligence on organizational citizenship behavior and its role on the social capital of libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Intelligence
  • Citizenship Behavior
  • Social Capital
  • Librarians
  • Public Libraries
        Lennick, D. & Kiel, F. Moral intelligence: the key to enhancing business performance and leadership success. Wharton school publishing, an imprint of Pearson Education. 2005.
[2]   Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B., Paine, J. B. & Bacharach, D. G. Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research. Journal of Management, 26 (3), 513-563. 2000.
[3]   Nahapiet, J., Ghoshal, S. Social capital, intellectual capital and the organizational advantage. Academy of Management Review, 1998; 23 (2), 242-266.
[4]   Vigoda-Gadot, Eran. Redrawing the boundaries of OCB? An empirical examination of compulsory extra-role behavior in the workplace. Journal of business and psychology, 2007; 21 (3), 377-405.
[5]   Appelbaum, S., Bartolomucci, N., Beaumier, E., Boulanger, J., Corrigan, R., Dore, I., Girard, C. & Serroni, C. Organizational citizenship behavior: a case study of culture, leadership and trust. Management decision, 2004; 42 (1), 13-40.
[6]   Ostad, H. Investigating the effect of organizational citizenship behavior on customer satisfaction of Sina Bank, Tehran branches. Thesis in Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. 2015 (Persian).
[7]   Mokhtaryapour, M. & Siadat, S. A. A Comparative Analysis between the Dimensions of Moral Intelligence in the view of Scholars and Quran and Imams. Islamic Studies and Psychology, 2009, 3 (4): 118-97 (Persian).
[8]   Borba, M. The step by step plan to building moral intelligence, nurturing kid's hearts & souls. San Francisco: National Educator Awards, National Council of Self Steam. 2005; 1-25.
[9]   Vardaman, J. M, Maria B. G. & David G. A. Ethical climate and pro-social rule breaking in the workplace. Human Resource Management Review, 2012; 24 (1), 1-11.
[10]   Mazinani, A. Library and librarianship. Tehran: Samat. 2019 (Persian).
[11]   Sotoudeh, H. Social pathology. Tehran: Avaye Noor. 1998 (Persian).
[12]   Sotoudeh, H.; Shakrinia, I.; Khirati, M.; Dargahi, S. & Ghasemi Jobneh, R. The relationship between spiritual intelligence and moral intelligence with psychological well-being of nurses. Ethics and History of Medicine, 2016, 9 (1): 73-63 (Persian).
[13]   Taban, M.; Sharafi, V.; Wise, M. & Shiri, A. Investigating the effect of responsibility and moral intelligence of employees on the health of the administrative system (Case study: Ilam University staff). Management in Islamic University, 2014, 3 (8): 242-223 (Persian).
[14]   Rahimi, H., Arbabisarjou, S., Allameh, M. & Aghababaei, R. Relationship between knowledge management process and creativity among faculty members in the univessity, Interdisciplinary. Journal of Information Knowledge and Mangement, 2011; 6, 7-33.
[15]   Organ, D. W. Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington, MA, England: Lexington Books/D. C. Heath and Com. 1988.
[16]   Soleimani, N. Investigating the relationship between principals' ethical behavior and organizational citizen behavior of teachers and staff in Garmsar schools. Educational Management Innovations, 2012, 7 (1): 27-11 (Persian).
[17]   Eskandari, Gh.; Eskandari, K.; Bikuzad, J. & Kordbacheh, S. The effect of managers' moral intelligence on their communication skills in the social security organization. Productivity Management, 2012, 6 (21): 128-105 (Persian).
[18]   Bahrami, M.; Asmi, M.; Fatahpanah, A.; Dehghani Tafti, A. & Ahmadi Tehrani, Gh. Level of moral intelligence of faculty members and staff of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd. Ethics and History of Medicine, 2012, 5 (6): 95-81 (Persian).
[19]   Arqand, M.; Ismaili, M. & Khodadad Kashi, S. Investigating the relationship between social capital and job burnout of physical education teachers in Guilan province. Journal of Sports Management, 2014, 6 (3): 458-443 (Persian).
[20]   Nawabakhsh, F.; Motlagh, M. & Naghshi, F. Sociological study of the relationship between social capital and job satisfaction (Case study of employees working in Kermanshah Welfare Organization). Iran Social Development Studies, 2012, 4 (3): 113-97 (Persian).
[21]   Foroughi, M. Investigating the Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Employees' Social Capital (Case Study: Tehran Municipality). Social Sciences, 1396, 11 (36): 202-171 (Persian).
[22]   Sharif far, A. Citizenship behavior of employees and customers and its impact on social capital construction. Tadbir, 1389, 217: 61-55 (Persian).
[23]   Foote, D.A. & Li‐Ping Tang, T. Job satisfaction and organizational citizenship behavior (OCB): Does team commitment make a difference in self‐directed teams?, Management Decision, 2008: 46 (6), 933-947.
[24]   Arasteh, H. & Jahed, H. Ethics in Universities and Higher Education Centers: An Option to Improve Behavior. Nasha Alam Quarterly, 2012, 1 (2): 40-31 (Persian).
[25]   Glipour, S.; Haghighat, S. & Manavipour, D. The relationship between spiritual intelligence and moral intelligence with the meaning of life in emergency response volunteers. Journal of Khatam Healing Neuroscience, 2014, 2 (4): 29-20 (Persian).
[26]   Mohammadi, J.; Ghazanfari, F. & Azizi, A. The relationship between moral intelligence and quality of work life of nurses. Iranian Journal of Nursing, 2014, 27 (90 and 91): 64-54 (Persian).
[27]   Beheshtifar, M., Esmaili, Z., & Nekoie Moghadam, M. Effect of moral intelligence on leadership. Eur J Econ Finance Admin sci, 2001; 43:1-7.
[28]   Del roshan, H. Investigating the Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior: A Case Study of Energy Companies in Kurdistan Province. Master Thesis in Executive Management, Islamic Azad University, Sanandaj Branch. 2013 (Persian).
[29]   Burt, R. S. Structural holes, the social structure of competition. Cambridge, M. A: Harvard University Press. 1992; 8-24.
[30]   Timberlake, S. Social capital and gender in work place. Journal of Management Development, 2005; 24 (1), 34-44.
[31]   Sharifian Thani, M. Social Capital: Basic Concepts and Theoretical Framework. Social Welfare Quarterly, 2001, 1 (2): 18-5 (Persian).
[32]   Mahmoudi, H.; Diani, M. & Parikh, M. Investigating the relationship between social capital and the implementation of knowledge management in the libraries of Ferdowsi University and Mashhad University of Medical Sciences. Journal of Library and Information Science, 16 (58): 117-91 (Persian).
[33]   Hawasi, K.; Bakhtiari, Z. & Fallah, M. The effect of moral intelligence on organizational citizenship behavior. Scientific Quarterly of Ilam Culture. 2019, 20 (64, 65): 74-54 (Persian).
[34]   Ardestani, N. & Razghi Shirsavar, H. The Relationship between Moral Intelligence and Organizational Citizenship Behavior (Case Study: Staff and Faculty Members of Abu Reihan Campus - University of Tehran). Organizational Culture Management, 2019, 17 (1): 64-45. (Persian).
[35]   Sinai, Ra. Investigating the relationship between spiritual intelligence and moral intelligence and job satisfaction on organizational citizenship behavior of primary school teachers in Tabriz. Master Thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz. 2018 (Persian).
[36]   Safi Gholi, M. Investigating the role of teachers' moral intelligence on organizational citizenship behavior in primary education schools in Qazvin. Master Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. 2014 (Persian).
[37]   Karimi, M. The Relationship between Professional Ethics and Moral Intelligence with Organizational Citizenship Behavior of Female Secondary Education Teachers in District 2 of Shiraz. Master Thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Marvdasht Branch. 2014 (Persian).
[38] Lambert, E. G., Barton-Bellessa, S. M., & Hogan, N. L. The Association between Correctional Orientation and Organizational Citizenship Behaviors among Correctional Staff. International journal of offender therapy and comparative criminology, 2013; 58 (8): 953-97.
[39]   Jafari, I.; Pourmohseni, F.; Ghobadi, Z. & Taklavi Verniab, S. The role of moral intelligence and psychological capital in predicting the social capital of soldiers. Journal of Military Psychology, 1399, 11 (41): 39-27 (Persian).
[40]   Almasi, M. Analysis of the relationships between moral intelligence, social capital and job attachment. Ethics in Science and Technology, 2018, 14 (3): 75-71 (Persian).
[41]   Rahimi, H.; Madani, A. & Mohammadian, A. Investigating the Relationship between Moral Intelligence and Social Capital with Students' Responsibility (Case Study: Kashan University). Culture in Islamic University, 2015, 5 (14): 126-101 (Persian).
[42]   Ataullah, Tahereh; R., Ali and Amini, Mohammad T. The relationship between moral intelligence and social capital. Ethics in Science and Technology, 2015, 10 (3): 40-29 (Persian).
[43]   Mohammadian, A. Analysis of simple and multiple relationships between moral intelligence and social capital with the level of responsibility of Kashan University students. Master Thesis, Faculty of Humanities, Kashan University. 2016 (Persian).
[44]   Valikhani, M.; Ansari, M. & Sepiani, M. Investigating the level of moral intelligence of managers and its effect on the social capital of the organization (Case study: Managers of state-owned banks in Isfahan). Social Sciences, 2012, 6 (18): 198-171 (Persian).
[45]   Svensson, G, Wood, G. The dynamics of business ethics: a function of time and culture cases and models. Management Decision, 2010; 41 (4), 350-361.
[46]   Alinasab, Z; Shafizadeh, H. & Momayez, S. The role of social capital, organizational justice and organizational citizenship behavior in predicting nurses' organizational health. Nursing Management Quarterly, 2018, 7 (2): 36-27 (Persian).
[47]   Nariman, A. Mediating the effect of social capital between transformational leadership and organizational behavior and citizenship in health care workers working in the health care network of Qom province. General management policy in management, 1397, 4 (32): 101-91 (Persian).
[48]   Atapour, J.; Hassani, M. & Qalavandi, H. Investigating the Relationship between Professional Ethics and Social Capital with Organizational Citizenship Behavior among Secondary School Teachers in Meshkinshahr. Educational Leadership and Management Research, 2017, 4 (14): 156-127 (Persian).
[49]   Hamidzadeh, A.; Rashid, A. & Soltaninejad, N. Formation of organizational citizenship behaviors based on service-oriented motivation, social capital and organizational commitment (Case study: employees of state-owned banks in Kerman). Social Capital Management Quarterly, 2016, 3 (2): 250-233 (Persian).
[50]   Kameli, A.; Tavakoli, Gh. & Nazari, Y. Investigating the effect of social capital on citizenship behavior mediated by job effort. Social Capital Management Quarterly, 2015, 2 (2): 266-245. (Persian).
[51]   Dehghani, M.; Mustafa, D.; Hayavi Haghighi, M.; Istabsari, F.; Rafati, S. & Khorami, F. Investigating the relationship between social capital and organizational citizenship behavior among the staff of Hormozgan University of Medical Sciences. Journal of Modern Medical Information, 2015, 1 (1): 32-24 (Persian).
[52]   Unni, A. S. V. A study of relationship between social capital and organizational citizenship behaviors. International Journal of Managerial Studies and Research, 2014; 2 (4), 76-81.
[53]   Kokobyo, A. K. Operant competence, organizational social capital, organizational commitment and organizational citizenship behavior. Uganda Scholarly Digital Library. 2009, Available at: http://hdl.handle.net.
[54]   Jahangiri, A., Qopranlou, M., Hajzadeh, M. The Relation between Social Capital and Organizational Citizenship Behavior. Sociological Studies of Youth, 2013; 4 (8), 83-98.
[55]   Ganjizadeh Moradloo, H.; Hosseinpour, D.; Khanbashi, M. & Rashid, A. The role of social capital in strengthening organizational citizenship behaviors and entrepreneurial behaviors. Social Capital Management Quarterly, 2016, 3 (3): 482-463 (Persian).
[56]   Petrou, A. Daskalopoulou, I. Social capital and innovation in the services sector. European Journal of Innovation Management, 2013; 16 (1), 50-69.
[57]   Pearce, C. L., Sims Jr, H. P., Cox, J. F., Ball, G., Schnell, E., Smith, K. A. and Trevino, L. Transactors, transformers and beyond (A multi–method development of a theoretical typology of leadership), Journal of Management Development, 2003; 22 (4): 273- 307.