بررسی وضعیت و ارزیابی نشریات معتبر وزارت عتف مبتنی بر شاخص‌های آیین‌نامه تعیین اعتبار

نویسنده

عضو هیات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت و ارزیابی ویژگی‌های ساختاری و محتوایی وب سایت نشریات معتبر وزارت عتف، در نظر دارد تا به شناسایی نقاط قوت و ضعف پرداخته و به ارتقاء کمی و کیفی نشریات و تطابق آنها با استانداردهای لازم بپردازد.
روش: روش پژوهش پیمایشی- توصیفی، با رویکرد ارزیابانه و وب سنجی است. جامعه آماری مطالعه حاضر، وبگاه 1060 عنوان نشریه معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که تا شهریور ماه 1399 در سامانه یکپارچه ارزیابی نشریات ثبت شده اند.
یافته‌ها و نتیجه گیری: یافته‌ها حاکی از آنست که بیش از 85 درصد نشریات به زبان فارسی و وابسته به سازمان‌های دولتی هستند. ویژگی‌های ظاهری بیشتر از ویژگی‌های محتوایی مورد توجه قرار گرفته و به معیار نمایه شدن در پایگاه های معتبر تخصصی و علمی که به ارتقا جایگاه بین‌المللی کشور کمک می‌کند، کمتر توجه شده است. همچنین اعلام فرآیند داوری که از دید نویسندگان بسیار حائز اهمیت است، به میزان مناسبی رعایت نشده است. تنها 10 درصد نشریات با توجه به امتیازهای کسب شده در رتبه "الف" قرار گرفتند، اما از سویی بیش 75 درصد از نشریات رتبه "ب" را کسب کردند، که با سیاستگذاری اصولی و رعایت استاندارها توسط مسئولین ذیربط، امید است بتوانند در آینده در رتبه بالاتری قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the status and qualitative evaluation of MSRT Journals Based on Regulations on Determining the Credibility

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study is to investigate the situation and evaluate the structural and content features of the website of reputable publications of the Ministry of Education, in order to identify strengths and weaknesses and to improve the quality and quantity of publications and their compliance with the necessary standards.
Methodology: The research method is survey-descriptive, with an evaluative and webometric approach. The statistical population of the present study is website 1060, the title of a valid journal of the Ministry of Science, Research and Technology, which has been registered in the integrated journal evaluation system until September 2020.
Finding and Conclusion: The findings indicate that more than 85% of the publications are in Persian and affiliated with government organizations. Physical characteristics are considered more than content characteristics and less attention is paid to the index of indexing in reputable professional and scientific databases that help to promote the international position of the country. Also, the announcement of the judging process, which is very important from the authors' point of view, has not been properly observed. Only 10% of the publications were ranked "A" in terms of scores, but on the other hand, more than 75% of the publications were ranked "B", which with principled policy and compliance by the relevant authorities, it is hoped that in the future To be ranked higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian scientific journals
  • Quantitative and qualitative evaluation of journals
  • MSRT
  • Scientific rank of journals
  • Regulations determining validity of journals
[1]    Hori, Abbas. Review of the status of publications published in Iran during the first five-year development plan (72-76). (Persian). Library.1997; 26-27: 21-37.
[2]    Erfanmanesh M,. & Keshavarzian, S. Publication Delay of Scholarly Journals: A case for Journals Accredited by the Ministry of Science, Research & Technology of Iran. (Persian). Iranian journal of Information Processing and Management. 2017; 33 (1): 1-24.
[3]    Ajili, F., Hajiahmadi, S., & Mohammadi M. Websites of Iranian Scientific Journals: Investingating the Structural Content and Visual Features in Websites. (Persian). Research on Information Science & Public Libraries. 2017; 23 (2): 265-280.
[4]    Farazkish, M., & Dastranj, N. Selecting and Applying Science, Technology and Innovation Evaluation Indices. (Persian). Journal of Science & Technology Policy. 2019; 11 (2): 579-598.
[5]    Ahmadi, N. & Hori, Abbas. Evaluating the web pages of central libraries of public universities and presenting a proposed model to improve their quality. (Persian). JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION. 2007; 39 (1): 41-62.
[6]    Mehrad, J., Gilori, A. Persian Electronic Journals and Meta Tags: Study of the use of Metatags in designing Persian Electronic Journals. (Persian). STUDIES IN EDUCATION & PSYCHOLOGY. 2005; 18: 165-187.
[7]    Pashaeizad H, Fadaie G, Horri A. Study of the Publication Status of Scientific Journals in Iran. (Persian). Research on Information Science & Public Libraries. 2011; 17 (1): 155-177.
[8]    Vara, N., Zera'atkar, N., Partow, P. Evaluation of Websites of English-Language Journals Classified by the Ministry of Science, Research and Technology and the Ministry of Health and Medical Education. (Persian). National Studies on Librarianship and Information Organization. 2012; 22 (4): 26-37.
[9]    Vara', Narjes. A Study on the Publication Status and Growth Rate of Scientific Journals in Iran. (Persian). Rahyaft. 2015; 25 (60): 91-98.
[10]    CheshmehSohrabi, M., Dehkhodaei, R. Evaluation of Journals of the Knowledge and Information Science Field based on Regulations on Determining the Credibility of the Iranian Scientific Journals. (Persian). National Studies on Librarianship and Information Organization. 2020; 31 (2): 8-20.
[11]    https://journals.msrt.ir/
[12]    Bagherian, N. An Evaluation of the Websites of Scientific Journals of Philosophy based on Indexing Standards of International Information and Citation Databases. (Persian). The Journal of Philosophical -Theological Research (JPTR). 2018; 20 (1): 201-224.
[13]    Fatemi, S. M., & Arasti, M. R. Priority-Setting in Science, Technology and Innovation. (Persian). Journal of Science & Technology Policy. 2019; 11 (2): 119-133.