مطالعه علم محور تحولات تجارت الکترونیک در عصر بلاکچین

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری، تهران، ایران

چکیده

بلاکچین، فناوری بنیادین است؛ که دنیای دیجیتال را تغییر داده است. هدف این مقاله مطالعه ای اجمالی و علم محور بر پایه
تحولات تجارت الکترونیک در عصر بلاکچین است. این مقاله گزارش هایی از توسعه موارد کاربردی قراردادهای هوشمند در
محیط تجارت الکترونیک را مورد استفاده قرار داده است و بررسی کلی از پنج مورد کاربردی شامل قراردادهای هوشمند در
فروش های دارایی دیجیتال و بازارهای سرمایه، قراردادهای هوشمند برای مدیریت زنجیره ت أمین، ثبت سوابق هوشمند برای
دولت و شهرهای الکترونیک، قراردادهای هوشمند برای ثبت های املاک و مستغلات، و قراردادهای هوشمند برای توانمندسازی
هویت مستقل را ارائه و توضیح م یدهد که بلاکچین چگونه با ایفای نقش خود در قراردادهای هوشمند، محیط تجارت الکترونیک
را متأثر و متحول ساخته است.
این مقاله حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد. مطالعات نشان داده که بلاکچین، یک ثبت و ضبط
دیجیتال توزیع شده، غیر متمرکز و ضد تهاجم تراکنش (دفتر کل توزیعی) است که به قراردادها ویژگی اعتبار، اعتماد و امنیت بالا
را می دهد که این امر قراردادها، تراکنش ها و ذخیره سازی آنها دنیای تجارت الکترونیک را متحول کرده است . به این ترت یب
پروتکل های اعتبار و اعتماد بلاکچین، برخی از ویژگی های قرارداد اجتماعی که با ظهور اینترنت گم شده بود را به تجارت آنلاین
بازگردانده اند. قراردادهای هوشمند فعال شده با بلاکچین، اطمینان و اعتماد بیشتری را برای معاملات آنلاین نسبت به آن چیزی
فراهم می آورد که برای محیط تجارت الکترونیک در 20 سال گذشته ارائه داده است. موارد کاربردی در حال ظهور قراردادهای
هوشمند در محیط تجارت الکترونیک تحت رژی مهای حقوقی کاملاً متفاوت قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Science-based Study of E-commerce Developments in the Blockchain Era

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Jalali Karveh 1
  • mohammadjavad heydariandolatabadi 2
1 Associate Professor in Department of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 M.A Student of International Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services of Justice, Tehran, Iran
چکیده [English]

Blockchain is a fundamental technology; that has changed the digital world. The purpose of this article
is to provide an overview of the evolution of e-commerce in the blockchain era. This article uses
reports on the development of smart contract applications in the e-commerce environment and
provides an overview of five applications including smart contracts in digital asset sales and capital
markets, smart contracts for supply chain management, and record-keeping, Smart for Government
and E-Cities, Smart Contracts for Real Estate Registration, and Smart Contracts for Empowering
Independent Identity. Moreover, it explains how blockchain has transformed the e-commerce
environment by playing a role in smart contracts.
This article examines the issue with a descriptive-analytical approach. Studies have shown that
blockchain is a distributed, decentralized and anti-invasive digital recording of transactions
(distributed general ledger) that gives contracts high credibility, trust and security features. This has
changed the world of e-commerce contracts, transactions and their storage. Thus, blockchain
credibility and trust protocols have restored some of the social contract features that were lost with the
advent of the Internet to online commerce. Smart blockchain-enabled contracts provide more security
and trust for online transactions than they have for the e-commerce environment over the past 20
years. Emerging applications of smart contracts in the e-commerce environment are subject to
completely different legal regimes

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-commerce
  • Blockchain Technology
  • Smart Contracts
  • Distributed Qeneral Office
  • Credit and Trust Credibility and Trust Protocols
Top Scott, Don (Top Scott, Alex) (1977), Blackchain Revolution, Motamedi, Maziar, White Page Publishing, Pages, 18, 21, 36, 39, 40, 169.
[2]  J. DAX HANSEN, CARLA L, REYES, 2017, LEGAL ASPECTS OF SMART CONTRACT APPLICATIONS PerkinsCoie.com/Blockchain. Perkins Coie LLP.
[3]  Philippa Ryan, 2017, Smart Contract Relations in e-Commerce: Legal Implications of Exchanges Conducted on the Blockchain. Technology Innovation Management Review. (Volume 7, Issue 10). www.timreview.ca.
[4]  world trade report 2018. https://www.wto.org.
[5]  https://theethereum.wiki/w/index.php/ERC20_Token_Standard.
[6]  https://www.ethereum.org/token. [Brian Patrick Eha, “Why this venture capitalist wants to make traditional VC obsolete,” American Banker (Apr. 3, 2017)].
[7]  James Schneider, Alexander Blostein, Brian Lee, Steven Kent, Ingrid Groer & Eric Beardsley, GOLDMAN SACHS: PROFILES IN INNOVATION—BLOCKCHAIN: PUTTING THEORY INTO PRACTICE at 44 (May 24, 2016), http://www.the-blockchain.com/docs/Goldman-Sachs-report-Blockchain-Putting-Theory-into-Practice.pdf.
[8]  Jesse P. Kanach, Andrew P. Cross & Mary C. Moynilhan, As Fintech Platforms Grow Up, Investment Management Firms Face the ‘Problems of Tomorrow’, 24 INV. LAWYER 7 (Mar. 2017), available at https://dpntax5jbd3l.cloudfront.net/images/content/1/6/v2/168892/IL-0317-Kanach.pdf.
[9]  Ben Dickson, Blockchain has the potential to revolutionize the supply chain, TECHCRUNCH (Nov. 24, 2016), https://techcrunch.com/2016/11/24/blockchain-hasthe-potential-to-revolutionize-the-supply-chain/.
[10]  See, e.g., Giulio Prisco, Walmart Testing Blockchain Technology for Supply Chain Management, BITCOIN MAG. (Dec. 21, 2016),https://bitcoinmagazine.com/articles/walmart-testing-blockchain-technology-for-supply-chain-management-1482354996/?q=G&hPP=5&idx=articles&p=0&is_v=1(describing Walmart’s plans to use dlt to trace pork in China and produce in the United States).
[11]  IBM BLOCKCHAIN,WHAT CAN BLOCKCHAIN DO FOR YOU?,      
https://www.ibm.com/blockchain/what_can_blockchain_do_for_you.html.
[12]  ADRIAN GONZALEZ, ONE MORE PREDICTION FOR 2016: BLOCKCHAIN TECHNOLOGY WILL MAKE ITS DEBUT IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, TALKING LOGISTICS WITH ADRIAN GONZALEZ (Dec. 21, 2015), http://talkinglogistics.com/2015/12/21/one-more-prediction-for-2016-blockchain-technology-will-make-its-debut-in-supply-chainmanagement/.
[13]  See also ADRIAN GONZALEZ, BITCOIN: A NEW SUPPLY CHAIN OPERATING SYSTEM?, TALKING LOGISTICS WITH ADRIAN GONZALEZ (Jan. 26, 2015), http://talkinglogistics.com/2015/01/26/bitcoin-new-supply-chain-operating-system/.
[14]  BENJAMIN HERZBERG, BLOCKCHAIN: THE SOLUTION FOR TRANSPARENCY IN PRODUCT SUPPLY CHAINS, PROVENANCE (Nov. 21, 2015), https://www.provenance.org/whitepaper.
[15]  Brian Robinson, Blockchain on the government horizon, GCN MAG. (Mar. 22, 2016), https://gcn.com/articles/2016/03/22/blockchain-government.aspx.
[16]  Blake Carpenter & Adam Hughes, Can blockchain spark a government services revolution?, GCN MAG. (Sept. 27, 2016), https://gcn.com/articles/2016/09/27/blockchain-government-services-revolution.aspx.
[17]  Issac John, “Dubai picks IBM, Consensys to kick off blockchain project,” Khaleej Times (Mar. 14, 2017), http://www.khaleejtimes.com/dubai-picks-ibmconsensys-to-kick-off-blockchain-project..
[18]  BITFURY, ABOUT, http://bitfury.com/.
[19]  Pete Rizzo, Sweden Tests Blockchain Smart Contracts for Land Registry, COINDESK (June 16, 2016), http://www.coindesk.com/sweden-blockchain-smartcontracts-land-registry/.
[20]  Jamie Redman, Bitland: Blockchain Land Registry Against ‘Corrupt Government’, BITCOIN.COM (May 26, 2016), https://news.bitcoin.com/bitland-blockchainland-registry/.
[21]  VICTORIA L. LEMIEUX & DARA HOFMAN, BLOCKCHAIN TECHNOLOGY FOR RECORD KEEPING: HELP OR HYPE?, Vol. 2, at 40, https://www.researchgate.net/profile/Victoria_Lemieux/publication/309414363_Blockchain_for_Recordkeeping_Help_or_Hype/links/580f539408ae009606bb62f6.pdf.
[22]  ANDREW TOBIN & DRUMMOND REED, THE INEVITABLE RISE OF SELF-SOVEREIGN IDENTITY: AWHITE PAPER FROM THE SOVRIN FOUNDATION 4 (Sept. 29, 2016),          
https://www.sovrin.org/The%20Inevitable%20Rise%20of%20Self-Sovereign%20Identity.pdf.
[23]  CHRISTOPHER ALLEN, THE PATH TO SELF-SOVEREIGN IDENTITY (Apr. 27, 2016), http://www.coindesk.com/path-self-sovereign-identity/; TOBIN & REED, supra note.
[24]  Amiri, Yaser, Salar Zehi, Habibollah, Parish, Roghayeh, (Autumn and Winter 2011), "Identifying and prioritizing the factors affecting the implementation of e-business in small and medium enterprises using fuzzy MADM", Transformation Management Research Journal, No. 6.
[25]  Bagheri, Mahmoud and Rezaei, Mohammad Taghi, (Spring 2011), "Assessing the Strategy of Special and Different Behavior towards Countries with the Least Level of Development and Developing in the World Trade Organization w.t.o", Law, Volume 41, Number 1.
[26]  Paryab, Seyed Hossein, Haji Ali Akbari, Jalal, Amini Lari, Mansour, (2007) "Necessary infrastructures for the establishment and development of e-commerce in Iran based on culture", presented at the Fourth National Conference on Electronic Commerce,
[27]  Pakdaman, Reza, (2000), Special treatment of developing countries in the legal system of the World Trade Organization WTO, Ch 1, Tehran: Institute of Business Studies and Research.
[28]  Cheshmi, Akbar, (Winter 2009), "Study of the achievements of electronic payment and settlement systems in Iran", Economic News, No. 126.
[29]  Digek, Pito Van, Fiber, Great, (2007), Sadeghi Yarandi, Saifullah (translator), Developing Countries and the Doha Development Agenda in the World Trade Organization, Ch 1, Tehran: National Center for Globalization Studies; Third Edition.
[30]  Sohrabi, Babak and Khanlari, Amir, (Spring 2010) "Influential factors in the use of e-commerce in small and medium enterprises in Iran", Entrepreneurship Development, Second Year, No. 7.
[31]  Shirvi, Abdolhossein (1397), International Trade Law (Electronic Commerce Chapter; Chapter 10), Tehran, Samat Publications.
[32]  Faghihi, Mehdi and Rajabi, Abolghasem, (2012), "Study of the situation in Iran in terms of information technology indicators", Office of New Technologies Studies, available at:
[33]  Qajavand, Mohsen (1398), E-Commerce Law Course Booklet, University of Isfahan, the first semester of the academic year 2010-2011.
[34]  Kamali Ardakani, Massoud and Nasiri, Mitra, (2004), Trade in Services in the World Trade Organization (Translation), Ch 1, Tehran: Commercial Publishing Company.
[35]  Deputy of Planning and Economic Studies of the Ministry of Commerce, "Trade Balance Survey (Theoretical and Experimental Perspective)", Documents: 840/3, available at: 
http://dpea.moc.gov.ir/Documents/Queries/340.pdf      
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/823427