اثر شاخص ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان بر کنترل بیکاری (مطالعه موردی استان‌های ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی اهل بیت

چکیده

اقتصادی که در ساختار آن دانش نهادینه شده باشد، می‌تواند مطابق با مقتضیات زمان، به مهارت و تخصص، خلاقیت و نوآوری دست یابد و کسب این ویژه گی ها موجب افزایش بهره‌‌‌وری، افزایش درآمدها و اشتغال، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری خواهد شد. بنابر این با توجه به اهمیت و کارایی دانش در ساختار اقتصادی، هدف این تحقیق؛ بررسی اثر شاخص ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان بر بیکاری در استان‌های ایران می‌باشد که با استفاده از داده های سال‌‌‌‌‌‌‌‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۷ با رویکرد داده‌های تابلویی از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده، انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌‌‌‌‌‌دهد که بین شاخص ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان و بیکاری، رابطه منفی و معنادار وجود دارد. به نحوی که باافزایش اقتصاد دانش بنیان در استان های ایران بیکاری کاهش می یابد. همچنین افزایش مخارج عمرانی دولت، تولید ناخالص داخلی و صادرات باعث کاهش نرخ بیکاری در استانها میشود و افزایش نابرابری و تورم در کشور اثر معکوس بر بیکاری دارد. بنابراین سیاستگذاران اقتصادی کشور درکنار سیاستهای توسعه صادرات و رونق اقتصادی در مناطق می بایست سیاستهای توسعه اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Combined Index of Knowledge-Based Economy on Unemployment Control (Case study of Iranian provinces)

نویسندگان [English]

  • mohammad ghaffary fard
  • hashem maleki nasr
  • mohammad hazegh
ahlul bayt international university
چکیده [English]

An economy that is institutionalized in the structure of knowledge can achieve skills and expertise, creativity and innovation in accordance with the requirements of the time, and the acquisition of these characteristics will increase productivity, increase incomes and employment, economic growth and reduce unemployment. Therefore, considering the importance and efficiency of knowledge in the economic structure, the purpose of this research; The effect of the combined index of knowledge-based economy on unemployment in the provinces of Iran has been done using the data of the years 1390-1397 with the approach of panel data from the fully modified least squares method. The results show that there is a significant negative relationship between the combined index of knowledge-based economy and unemployment. In such a way that the increase of knowledge-based components in the provinces of Iran reduces unemployment in them. Also, the increase in government construction expenditures, GDP and exports will reduce the unemployment rate in the provinces and increase inequality and inflation in the country will have an adverse effect on unemployment. Put on the agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined indicators of knowledge-based economy
  • unemployment
  • panel data
  • fully modified least squares method
[1] Population Office. Statistics Center of Iran. (Persian). 2012.
[2] Farjamneya, W. Muntakhab, H & Muhmmadzada, y. ]Misery index effect on social capital in Iran (Persian)[. ]Master Thesis[.Western Azerbaijan. Orumieh University. 2017.
[3] Zhang, J. ]Human Capital Investment and Labor Market Management in China[. ]significant project[. National Natural Science Foundation, China. 2010.
[4] Phillips, A. W. The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1861-1957. Economica.1958; 25 (100): 283-299.
[5] Levine R. Finance and growth: theory and evidence. Handbook of economic growth. 2005; 1 (1): 865-934.
[6] Mohammadi, S.  Momeni Farahani, M & Salatens, P. The Impact of Poverty Index on Economic Growth. (Persian). Futurology and Policy Studies. 2017; 3 (2): 51-64.
[7] Mehrabani, F; Ghobadi, S & Rezaian, A. A Study of the Effect and Relationship between Knowledge-Based Economy and Total Productivity of Factors and Production. (Persian). Bi-Quarterly Journal of Iranian Economics. 2014; 11 (21): 125-159.
[8] Vinnychuk, O. Skrashchuk, L & Vinnychuk, I. Research of economic growth in the context of knowledge economy. Intellectual Economics. 2014; 1 (9): 116-127.
[9] Sharifi, R & et al. The effect of economic liberalization on macroeconomic indicators in Iran with emphasis on trade liberalization. (Persian). Quarterly Journal of Strategic Studies on Globalization. 2013; 4 (10): 175-198.
[10] Zack, M. H. Developing a knowledge strategy. California Management Review. 1999; 41 (3): 125-145.
[11] Mansfield, E. Academic Research and Mdustrial Innovation. Research Policy. 1991; 2000 (11): 307-321.
[12] Dasgupta, P. & P. David. Toward a New Economics of Science. Research Policy. 1994; 33 (5): 487-521.
[13] Azizi, F & Moradi, F. The relationship between knowledge-based economy index and GDP growth in the Iranian economy. Organization Resource Management Research. 2020; 10 (1): 136-155.
[14] Fagerberg, Jan. A layman’s guide to evolutionary economics. Industrial R&D and Innovation Policy Learning conference. Leangkollen, Asker. 2002.
[15] Jones, C. R&D- Based Model of Economic Growth. Journal of Political Economy. 1995; 103 (4): 759-784.
[16] Griliches, Z. Patents Statistics as Economic Indicators. A survey Journal of Economic Literature. 18 (4). December 1661 (1990): 1707.
[17] Schumpeter, J. ]Capitalism, Socialism and Democracy[ 2nd Edition. George Alle London. 1942.
[18] Bush V. The endless frontier. National Science Foundation–EUA. Washington. 1945.
[19] Solow, R. M. A contribution to the theory of economic growth. The quarterly journal of economics. 1956; 70 (1): 65-94.
[20] Amini Milani, M & Jalili, N. A Study of the Impact of Knowledge-Based Economy Components on Iran's Economic Growth in 1997-2012. (Persian). Al-Zahra University Economic Development Policy Quarterly. 2015; 3 (9): 74 -116.
[21] Welsch, H. Macroeconomics and life satisfaction: Revisiting the Misery index. Journal of Applied Economics. 2007; 10 (2): 237-251.
[22] Khorsandi, M & Ali Babaei, N. Comparison of the effect of unemployment and inflation on happiness.(Persian). Economic Research Journal. 2016; (63): 1-24.
[23] Salem, A. A. Assessing the Impact of Knowledge-Based Economy on Economic Growth in Iran. (Persian). Quarterly Journal of Science and Technology Policy. 2018; 2 (4): 21-32.
[24] Chen, D.H. Dahlman, C.J. The knowledge economy, the KAM methodology and World Bank operations. World Bank Institute Working Paper. 2005 Oct 19 (37256).
[25] Ghaffari Fard, M & Maleki Nasr, H. Spatial Assessment of Knowledge-Based Economy in Different Provinces of Iran with the Combined Index Approach. Rahyaft. 2019; (75): 55-71.
[26] Fagerberg J, Verspagen B. Innovation, growth and economic development: Why some countries succeed and others don’t. InConference: Innovation Systems and development Strategies for the Third Millenium. Rio de Janeiro. Brazil. 2003.
[27] Abunouri, A.A.  Hanta, M & Ghorbani Jahed, A. A Study of the Role of Knowledge-Based Economy Components on Total Productivity of Production Factors. (Persian). Journal of Macroeconomics. 2013; 8 (16): 32-52.
[28] Mirani, N & et al. A Study of the Effects of Knowledge-Based Economy Dimensions on Production Growth in Iran. (Persian). Quarterly Journal of Industrial Management Islamic Azad University. 2014; (9): 78-90.
[29] Gorjizadeh, A & Sharifi Renani, H. The Role of knowledge-based economy in controlling inflation. (Persian). Economic Modeling Quarterly. 2014; 8 (2): 107-125.
[30] Mirzaei, H & Banoui, A.A. The study of the effect of knowledge on economic growth in the provinces of Iran. (Persian). Quarterly Journal of Economic Research. 2015; 15 (58): 110-183.
[31] Behboodi, D & Amir, B. Long term relationship Knowledge Based Economy and Economic Growth in Iran. (Persian). Science and Technology Policy.2010; 14 (4): 23-32.
[32] Raghfar, H. Shahabadi, A & Alizadeh, S. The effect of knowledge economy components on entrepreneurship in selected countries. (Persian). Economic Research. 2018; 53 (2): 77-98.
[33] Ebadi, A & et al. (2019), The pivotal role of knowledge-based economy in controlling inflation. (Persian). Quarterly Journal of Financial and Economic Policies. 2019; 7 (25): 129-150.
[34] Shahkooh, K. Abbasi, M. A. & Shahkooh, S. A. An investigation into the effect of information technology on the rate of unemployment. In 2008 Third International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology, 2008;(1).
[35] Agwu, P.E. Application of ICT to Agriculture as a Panacea to Unemployment in Nigeria. International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Review. 2015; 3 (4).
[36] Rillo, G. Shocks and institutions: assessing the role of ICT on unemployment. 2015.
[37] Ahmed, E. M. ICT and human capital spillover effects in achieving sustainable East Asian knowledge-based economies. Journal of the Knowledge Economy. 2017; 8 (3): 1086-1112.
[38] Van Roy, V. Vértesy, D & Vivarelli, M. Technology and employment: Mass unemployment or job creation? Empirical evidence from European patenting firms. Research Policy. 2018; 47 (9): 1762-1776.
[39] Olopade, B. C et al. Economic growth, energy consumption and human capital formation: Implication for knowledge-based economy. International Journal of Energy Economics and Policy. 2020; 10 (1): 37.
[40] Amirat, A., & Zaidi, M. Estimating GDP growth in Saudi Arabia under the government’s vision 2030: a knowledge-based economy approach. Journal of the Knowledge Economy. 2020; 11 (3): 1145-1170.
[41] Sycheva, E. Budagov, A. & Novikov, A. Urban infrastructure development in a global knowledge-based economy. In SHS Web of Conferences. Vol. 74, EDP Sciences. 2020.
[42] Yeo, Y. Lee J.D. Revitalizing the race between technology and education: Investigating the growth strategy for the knowledge-based economy based on a CGE analysis. Technology in Society. 2020; 62: 101295.
[43] Metu, A. G. Ajudua, E. Eboh, I. Ukeje, C. & Madichie, C. Ending youth unemployment in sub‐saharan Africa: Does ICT development have any role ?. African Development Review.2020; 32: 20-31.
[44] Homayounifar, M. Cheshmi, A. & Yaghouti Jafarabad, F. A Study of the Impact of Financial Development on Income Inequality in Selected Islamic Countries. (Persian). Bi-Quarterly Journal of Islamic Economics Studies. 2016; 9 (1).
[45] Gould & Kolb. Culture of Social Sciences. Translated by Zahedi, M. J. Second Edition. Maziar Publishing. 2005.
[46] Todaro, M.P. Economic Development in The Third World (Eighth Edition), traslatet by Farjadi. (Persian). Ghoiam Ali. Higher Institute for Research in Planning and Development. Tehran. 1999.
[47] Hosseinzadeh Dallir, K. ]Regional Planning (Persian)[. Samat Publications. Tehran. 2001.
[48] Rezvani, M. R. Assessing and analyzing the levels of development of rural areas in Sanandaj city using GIS. Journal of Geography and Regional Development. 2004; (3): 149-164.
[49] Badri, S. A. & et al. Determining the levels of development of rural areas of Kamyaran city. Geographical Research Quarterly. 2006; 21 (82): 116-130.
[50] Souri, A. ]Advanced Econometrics (Persian)[. Volume 2. Cultural Studies Publishing. Tehran. 2013.
[51] Baltagi, B. Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons. 2008.
[52] Karimi, M. S. & Heidarian, M. A Study of the Short-Term and Long-Term Effects of Electricity Consumption on Economic Growth in the Provinces of Iran. (Persian). Quarterly Journal of Econometric Modeling. 2017; 2 (2): 117-150.
[53] Phillips, P. C. & Hansen, B. E. Statistical inference in instrumental variables regression with I (1) processes. The Review of Economic Studies. 1990; 57(1): 99-125.
[54] Amir Khanlou, S. ]The Impact of Financial Development on Economic Growth in the Member States of the Organization of the Islamic Conference. (Persian)[. ]Master Thesis[ . Non-Governmental Non-Profit Higher Education Institute Rah-e Danesh Babol. 2017.
[55] Gujarati, D. Fundamentals of Econometrics. (Persian). Volume II. Translator: Hamid Abrishami.  University of Tehran Press. Tehran. 2009.
[56] Nofaresti, M. Statistics (Concepts, Methods and Applications). (Persian). Rasa Cultural Services. Tehran. 2013.