مطالعه تطبیقی وضعیت حکمرانی علم، فناوری و نوآوری در ایران و کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه سیاست فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 عضو هیات علمی گروه تامین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

توسعه علم، فناوری و نوآوری از دغدغه‌های اصلی هر کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران است. همچنین یکی از رویکردهای نوین در توسعه، الگوی حکمرانی است. در این تئوری تغییر پارادایم نقش دولت و حکومت‌ها بیان و زمینه را برای مشارکت یکسان و برابر جامعه مدنی، بخش خصوصی و دولت در فرایند تصمیم‌گیری فراهم می‌آورد. در این راستا بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها، البته با لحاظ نمودن شرایط زمینه‌ای، می‌تواند در این امر تاثیرگذار باشد. هدف این مقاله معرفی و بررسی ساختار کلان نظام علم، فناوری و نوآوری و نحوه تعامل و همکاری با یکدیگر و به عبارتی حکمرانی نظام علم، فناوری و نوآوری است. این پژوهش به لحاظ هدف به صورت توصیفی و با روش مطالعه تطبیقی و مبتنی بر تحلیل و مطالعه اسناد و منابع (مطالعات کتابخانه‌ای) انجام شده است. سه کشور پرتغال، نروژ و ژاپن از منظر سه شاخص تفکیک نهادی، ساز و کار هماهنگی و نحوه تامین مالی مورد بررسی تطبیقی با ایران قرار گرفتند، در پایان نیز با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهایی جهت تدوین الگوی حکمرانی نظام علم، فناوری و نوآوری ایران ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the governance of science, technology and innovation in Iran and selected countries

نویسندگان [English]

  • sahar kosari 1
  • parisa alizadeh 2
1 Faculty Member of Technology and Innovation Policy Department, National Research Institute for Science Policy (NRISP)
2 Faculty Member of Science, Technology and Innovation Financing and Economics, National Research Institute for Science Policy (NRISP)
چکیده [English]

The development of sciences, technology and innovation is one of the main concerns of any country, such as Islamic Republic of Iran. One of the new approaches in development is the governance model. In this theory, changing the paradigm of the role of government and government provides the basis for equal participation of civil society, private sector and government in the decision-making process. In this regard, using the experiences of other countries, can be effective (by considering the underlying conditions).The purpose of this article is to introduce and study the macro-structure of the system of science, technology and innovation and how to interact and cooperate with each other. In other words, the purpose of this article is the governance of the science, technology and innovation system. This research is descriptive study and based on analysis and study of documents and resources (library studies). The three countries of Portugal, Norway and Japan were compared with Iran in terms of three indicators of institutional separation, coordination mechanism and financing. Finally, according to the results of the article, it was suggested in the short term, following the governance model of Portugal and for minimizing overlaps, the distinction between thematic areas should be considered; in the long term, according to the Norwegian governance model, the solution is to strengthen the Ministry of Science and the high concentration of government budgets in it. And also, for strengthening the Supreme Council of Science, Research, and Technology (SCSRT) under the Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) that has active role in allocating and directing research and technology budget is maintained. According to the model of governance in Japan, a close relationship should be established between the MSRT with Iran National Innovation Fund (INIF).
ا

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Science
  • Technology and Innovation System
  • Comparative study