دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 82، شهریور 1400، صفحه 1-250 
نقشه راه تاسیس وزارت انرژی در ایران

صفحه 87-104

10.22034/rahyaft.2021.10884.1267

محمدرضا اکبری؛ امیرحسین سوهانکار؛ حمید حیدری