تحلیلی بر الزامات سیاستی تقویت ساخت داخل تجهیزات بخش فاوا در ایران

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران

چکیده

 
حمایت از ساخت داخل به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و ضرورت تامین نیازهای فناورانه کشور همواره مورد توجه مدیران، پژوهشگران و سیاستگذاران قرار داشته است. این موضوع در بخش فاوا به دلیل عواملی همچون ظهور فناوری‌های دیجیتال و نسبت اثرگذاری بالا در سایر بخش‌های صنعتی موجب شده تا ابزارهای سیاستی متنوعی طراحی شود. بر این اساس، هدف این مقاله تحلیل وضع موجود و ارائه الزامات سیاستی تقویت توانمندی ساخت داخل تجهیزات در بخش فاوا است. تحقیق حاضر از حیث نوع کاربردی، و از حیث رویکرد کیفی، قلمرو مکانی آن بخش فاوا در ایران و قلمرو زمانی مورد تحلیل سه دهه اخیر و زمان انجام تحلیل سال 1399 است. داده‌های موردنیاز از اسناد، گزارش‌ها و برنامه‌های اقدام توسعه بخش فاوا و نیز 7 مصاحبه‌‌ نیمه ساختاریافته با خبرگان و مدیران این بخش جمع‌آوری گردید و تحلیل داده‌ها با کدگذاری محوری صورت گرفت. بر اساس یافته‌های تحقیق، الزامات سیاستی توسعه ساخت داخل بخش فاوا در چهار دسته مشوق طرف عرضه و تقاضا، تنظیم‌گری و ارتباطات بین‌المللی به تفکیک حوزه‌های فناورانه این بخش ارائه می‌شود. برنامه توسعه مهارت‌ دیجیتال، تحقیق و توسعه مشترک حول تجهیزات کلیدی زیرساختی، افشای اطلاعات کلیدی در قراردادهای انتقال فناوری، بهبود ضمانت اجرایی مالکیت فکری از جمله الزامات مهم پیشنهادی این تحقیق می‌باشد. یکی از یافته‌های اصلی تحقیق ارائه پیشنهادات نهادی در بخش فاوا می‌باشد که در پیشینه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به علاوه، یافته‌های این پژوهش دلالت‌هایی برای پژوهش‌های آتی و تلاش‌های سیاستی و قانون‌گذاری تقویت ساخت داخل بخش فاوا ارائه می‌نماید.
حمایت از ساخت داخل به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و ضرورت تامین نیازهای فناورانه کشور همواره مورد توجه مدیران، پژوهشگران و سیاستگذاران قرار داشته است. این موضوع در بخش فاوا به دلیل عواملی همچون ظهور فناوری‌های دیجیتال و نسبت اثرگذاری بالا در سایر بخش‌های صنعتی موجب شده تا ابزارهای سیاستی متنوعی طراحی شود. بر این اساس، هدف این مقاله تحلیل وضع موجود و ارائه الزامات سیاستی تقویت توانمندی ساخت داخل تجهیزات در بخش فاوا است. تحقیق حاضر از حیث نوع کاربردی، و از حیث رویکرد کیفی، قلمرو مکانی آن بخش فاوا در ایران و قلمرو زمانی مورد تحلیل سه دهه اخیر و زمان انجام تحلیل سال 1399 است. داده‌های موردنیاز از اسناد، گزارش‌ها و برنامه‌های اقدام توسعه بخش فاوا و نیز 7 مصاحبه‌‌ نیمه ساختاریافته با خبرگان و مدیران این بخش جمع‌آوری گردید و تحلیل داده‌ها با کدگذاری محوری صورت گرفت. بر اساس یافته‌های تحقیق، الزامات سیاستی توسعه ساخت داخل بخش فاوا در چهار دسته مشوق طرف عرضه و تقاضا، تنظیم‌گری و ارتباطات بین‌المللی به تفکیک حوزه‌های فناورانه این بخش ارائه می‌شود. برنامه توسعه مهارت‌ دیجیتال، تحقیق و توسعه مشترک حول تجهیزات کلیدی زیرساختی، افشای اطلاعات کلیدی در قراردادهای انتقال فناوری، بهبود ضمانت اجرایی مالکیت فکری از جمله الزامات مهم پیشنهادی این تحقیق می‌باشد. یکی از یافته‌های اصلی تحقیق ارائه پیشنهادات نهادی در بخش فاوا می‌باشد که در پیشینه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به علاوه، یافته‌های این پژوهش دلالت‌هایی برای پژوهش‌های آتی و تلاش‌های سیاستی و قانون‌گذاری تقویت ساخت داخل بخش فاوا ارائه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis on policy requirements to strengthening the local content of ICT equipment in Iran

نویسندگان [English]

 • Kiarash Fartash 1
 • Ali Dehghanpir 2
 • Mohammad Sadegh Saremi 3
1 Assistant Professor, Institute for Science and Technology Studies, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Information Technology Management,, Faculty of Management, University of Tehran
3 Assistant Professor, Technology Studies Institute, Tehran, Iran.
چکیده [English]

For decade, support for domestic production, due to international sanctions and the important of national technological capabilities, has been at center of attention of managers, researchers and policy makers. Regarding to ICT priorities, this issue because of the advent of digital technologies and the high impacts on other industries, has led innovation policy tools into directions. Accordingly, the purpose of this paper is to analyze the current situation and provide policy requirements for the enhancement of capabilities in the ICT sector. The present research is applied in terms of a quantitative - qualitative mixed approach, within Iran’s ICT sector during past three decades. The required data is collected through a content analysis method of many semi-structured interviews with relevant persons. Data analysis is conducted by coding and classification method of axial coding process. The findings show that the policy requirements of the local production related to ICT sector divided into the four categories of demand-side, supply-side, regulatory infrastructure, and international diplomacy. These requirements are being distinguished by the technological areas and included digital skills, international R&D, key infrastructure public procurement, disclosure of information in technology transfer, and improvement of intellectual property obligations. One of pivotal findings of this paper is proposing institutional in ICT sector which is over looked in the literature. Furthermore, our findings have implications on the future academic research and the efforts shaping regulations within ICT sector.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Local Content Requirement
 • Local Content Policy
 • ICT
 • Technology Transfer
 • Public Procurement
 • Nili, M. Four pillars of support for Iranian goods (In Persian). Tadbir Journal. 1397; (302) 28; 12-10
 • Gruber H. Innovation, skills and investment: A digital industrial policy for Europe. Economia e Politica Industriale. 2017; 44 (3): 327-43.
 • Foster C, Azmeh S. Latecomer economies and national digital policy: An industrial policy perspective. The Journal of Development Studies. 2020 Jul 2; 56 (7):1247-62.
 • Cory N. Cross-border data flows: Where are the barriers, and what do they cost? Information Technology and Innovation Foundation; 2017 May 1.
 • Grindal K. Trade regimes as a tool for cyber policy. Digital Policy, Regulation and Governance. 2019; 21 (1): 19-31. https://doi.org/10.1108/DPRG-08-2018-0042.
 • Managi S, Lindner R, Stevens CC. Technology policy for the sustainable development goals: From the global to the local level.
 • Narimani, M., Elyasi, M., Attarpour, M. Proposing an Institutional Framework to Increase the Effectiveness of Government and Public’s role in enhancing Technological Capacity of Internal Productions: A Case Study of the Maximal use of internal capabilities law (in Persian). Innovation Management Journal, 2019; 8 (2): 21-47.
 • Blind K. The use of the regulatory framework for innovation policy. In the Theory and Practice of Innovation Policy 2010 Sep 30. Edward Elgar Publishing.
 • Edler J, Georghiou L, Uyarra E, Yeow J. The meaning and limitations of public procurement for innovation: a supplier’s experience. In Public procurement for innovation 2015 Jan 30. Edward Elgar Publishing.
 • Jahangard, N., Link: jahaneghtesad.com/? p=142905. (In Persian). 6 Khordad, 1400
 • Nouri, B., Pakzad, M. Local Content Policies (LCPs) (In Persian). Journal of Science and Technology Policy, 2019; 12 (2): 411-424.
 • Andrenelli, A., Gourdon, J., & Moïsé, E., International Technology Transfer Policies. 2019. Workshop on Trends and Challenges in Shipbuilding. Paris, France.
 • Public Procurement for Innovation; Good Practices and Strategies. OECD Public Governance Reviews. 2017.
 • CRS report: Digital Trade and U.S. Trade Policy, Congressional Research Service: May 21, crsreports.congress.gov R44565, United States. 2019.
 • Kim DH, Park MJ. The diffusion of nationwide ICT innovation and socio-economic context: case of the internet. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development. 2020; 12 (1):1-26.
 • Global ICT Regulatory Outlook 2018. ITU Publications. 2019.
 • Karabag, S. F., Tuncay-Celikel, A., & Berggren, C., The limits of R&D internationalization and the importance of local initiatives: Turkey as a critical case. World Development, 2011. 39 (8), 1347-1357.
 • Noroozi Chakoli, A., abdi, S. Challenges, issues and structural require elements for the implementation of the national system for evaluating the effectiveness of Science, Technology and innovation (in Persian). Rahyaft, 2020; 30 (77): 89-106. doi: 10.22034/rahyaft.2020.13821
 • Boon, W., & Edler, J. Demand, challenges, and innovation. Making sense of new trends in innovation policy. 2018. Science and Public Policy, 45 (4), 435-447.
 • Mohseni Kiasari, M., Mohammadi, M., Jafarnejad, A., Garousi Mokhtarzadeh, N., Asadifard, R. Classification of Demand-based Innovation Policy Tools Using Meta-Synthesis Approach (in Persian). Innovation Management Journal, 2017; 6 (2): 109-138.
 • Guerzoni, M., & Raiteri, E. Demand-side vs. supply-side technology policies: Hidden treatment and new empirical evidence on the policy mix. Research Policy, 2015. 44 (3), 726-747.
 • Voß, J. P., & Simons, A. Instrument constituencies and the supply side of policy innovation. 2014: The social life of emissions trading. Environmental Politics, 23 (5), 735-754.
 • Nyumba T, Wilson K, Derrick CJ, Mukherjee N. The use of focus group discussion methodology: Insights from two decades of application in conservation. Methods in Ecology and evolution. 2018 Jan; 9 (1):20-32.
 • Saldaña J. The coding manual for qualitative researchers. Sage; 2021 Jan 27.
 • First conference of telecommunications, challenges and prospects (In Persian). Sharif University of Technology. 9-10 Mehr 1384.
 • Saremi, M. Dehghanpir, A., Bagheri. A, Jahangard, S. Fartash, K. Requirements for the development and implementation of the Technology Appendix in Information and Information Technology Sector (In Persian). Majlis Research Cernter. Deputy of Infrastructure and Manufacturing Affairs: Studies of Energy, Industry and Mining Research Center. 1399. Availibe on: rc.majlis.ir/fa/mrc_report/show/1517901
 • Faraji Tehrani, M. president of president of Tehran computer graphics association (In Persian). PEYVAST publication. No. 92: 17 Khordar, 1400. link: https://peivast.com/p/ 104194
 • Cory N. Cross-border data flows: Where are the barriers, and what do they cost? Information Technology and Innovation Foundation; 2017 May 1.
 • Ezell SJ, Atkinson R, Wein M. Localization barriers to trade: Threat to the global innovation economy. Available at SSRN 2370612. 2013 Sep 25.
 • Haddadi, M. Board member of NASR Organization. Challenges for the development of information technology industry in Iran (In Persian). ASRE-e-Ertebatat. P.5 28 Farvardin, 1398.
 • Majlis, Islamc Republic of Iran. The Commission 's report on the support of the national production and monitoring of the principle of principle (44) of the Constitution regarding pathology, challenges and means of boosting production in the year 1398. (In Persian)
 • Hashemi, M., Safdari Ranjbar, M., Noorbakhsh, A. Identifying Block-chain Windows of Opportunity in Iran’s Banking Industry (In Persian). Science and Technology Policy Letters, 2021; 11(2).
 • Attarpour, M., Fartash, K., Elyasi, M., Sadabadai, A. Proposing policy tools for developing production and demand of knowledge-based products using the concept of policy mix and system failures (in Persian). Journal of Management Improvement, 2019; 13(2): 61-97.
 • Ranjbar, S., Elyasi, M., Narimani, M., Attarpour, M. Policymaking for the Development of Basic Sciences and Technologies: Reviewing Some Global Best Practices (In Persian). Rahyaft. 30 (77), 71-88. Doi: 10.22034/rahyaft.2020.13820.
 • Fakour, B.m Hajihoseini, H., Ansari, M., Innovation-oriented Public Procurement: An Important Instrument of Demand Side Innovation Policy (In Persian). Rahyaft. 1397; 28 (71): 83-98.
 • Iran’s national statistics department (Amar). The Economic Account of the Information and Communication Sector (satellite account) of the time period of 1391-97 (in Persian). Availibe on: www.srtc.ac.ir.
 • Trade Impacts of Forced Localization Measures. Japan Electronics and Information Technology Industries Association. 2016.

Majidpour, M., Mojiri, F. The Evolution of the Concepts and Policies of International Technology Transfer (In Persian). Journal of Science and Technology Policy, 2019; 12(2): 425-437.